Wissels Veen Ontwerp Inrichtingsplan

Reactie op het concept Inrichtingsplan Wissels Veen.
 
Op uitnodiging van de Provinciale projectleiding heeft het bestuur van Wissels Belang, aanvullend op de reacties van enkele  bewoners van Wissel een reactie gestuurd:
 
 

De informatieverstrekking, door Corona aangepast, is keurig verzorgd. Mooi voorlichtingsfilmpje, helder en leerzaam. Het unieke van het project staat buiten kijf. Het enthousiasme  kan en mag om die reden groot zijn. Zeker nu voldoende budget garant staat voor een slagvaardige aanpak.

Het gevaar van die luxe positie  in de projectuitvoering kan zijn dat  belangen van betrokkenen, (bewoners, argrariers- grondeigenaren) niet of niet volledig op zijn merites worden be- en afgehandeld. Dat doel en planning  (te) dominant zijn/worden. Deze overweging geldt in versterkte mate nu de fysieke dialoog met derden nagenoeg ontbreekt.

In uw projectgroep is al eerder aangegeven dat functies van aanliggende percelen niet mogen verslechteren. Dat zou ook mutatis mutandis moeten gelden voor aanliggende en perifere woonpercelen, in het bijzonder waar het gaat over mogelijke stijging van de grondwaterstanden als gevolg van de kunstmatige ingrepen in het natuurgebied waardoor schades aan de gebouwen kunnen ontstaan.

Wat betreft dit laatste. We gaan er vanuit dat de bestaande kleiwanden niet doorboord gaan worden. De nadelige effecten daarvan zullen nauwelijks te overzien kunnen zijn.

In de 1e fase van de ontwikkeling van het Wisselse Veen is er een voorlichting over knutten en muggen georganiseerd. Uit een  onderzoek van Alterra (Wageningen universiteit)  blijkt dat stekende insecten zich vooral in ondiep, stilstaand water vermenigvuldigen. Ook nu is het verzoek verder onderzoek te doen om te voorkomen dat er na of bij afgraving een explosie van knutten en muggen ontstaat.

 

Nog niet helemaal duidelijk is wat er nu precies met de Veenweg gebeurt (vanaf Berghoeve in oostelijke richting).  We pleiten voor het helder aangeven of en zo ja wat er precies gebeurt met de openbare zandwegen en verharde wegen.  Een totaal plaatje van verkeersafwikkeling lijkt ons een must in het Inrichtingsplan.  Voor dit laatste willen we wijzen op de huidige ontsluitingsfunctie van de Veenweg.  Door vergroting van de aantrekkingskracht voor recreanten/natuurliefhebbers is er de reële vrees voor een verdere intensivering van verkeersbewegingen in Wissel, in het bijzonder op de Boerweg. Daar is al sprake van een duidelijke verkeerstoename als gevolg van de  (populair gezegd) Corona recreatie.

 

Terzijde: bij de uitvoering van de werkzaamheden aandacht voor de veiligheid bij de inzet van vrachtverkeer. Bij de uitvoering van het eerste deel van veenproject was er een enorme overlast van vrachtwagens. Op ons verzoek werd toen geregeld dat de vrachtwagens leeg via Molenweg/Boerweg naar de percelen rijden en vol geladen via de Veenweg afvoeren.