Verslag van de eerste ledenvergadering van Wissels Belang

21 november 2011. plaats: voetbalclub Wissel. Tijd: 20.30 uur

Welkom.

Het bestuur van Wissels Belang (WB) is blij met de grote opkomst  ruim 45 leden).

Voorstellen interim bestuur: Michael de Goey (voorzitter), Eveline Drevijn (secretaris, penningmeester), Chris Koopman (lid), Marjolein Menke (lid). Allen herkiesbaar.

Voorstellen nieuw lid, tevens webmaster: Ernst Hartwich.

Genoemde personen worden unaniem benoemd. Chris Drevijn voert de werkzaamheden van  penningmeester uit, maar bekleedt niet de functie.

Financieel verslag: een voorlopig verslag en begroting worden goedgekeurd. In 2012 komt er een definitief verslag.

Aanstellen kascommissie:

De dames M. Schut en A Gehring stellen zich beschikbaar. Mevrouw C. Hesselink is reserve en volgt  mevr.Schut of mevr. Gehring op.

Statuten en reglementen.

De belangrijkste punten (artikel 2): Wissels Belang is alleen voor mensen woonachtig in Wissel en WB heeft tot doel het beschermen van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Wissel en het verbeteren daarvan waar dat mogelijk is, zijn uitgelegd.

De complete statuten zullen op de website worden gezet.

Punten waar Wissels Belang zich mee bezig houdt.

Waayenberg:

Foto’s van de oude, de huidige en de mogelijke, toekomstige Waayenberg worden getoond. De eigenaar (de heer W.Hagens van Duyncroft bv) hoopt eind november duidelijkheid te krijgen van de gemeente wanneer men gaat starten met de procedure voor bestemmingsplanwijzigingen.  Het ligt in de bedoeling ongeveer 18 appartementen te realiseren in 2 gebouwen die de vorm van een landhuis en een oranjerie hebben. 10 appartementen mogen worden gebouwd op grond van de huidige situatie, 8 moeten er worden gecompenseerd (nieuwe natuur). In de ogen van Wissels Belang moet deze nieuwe natuur rond Wissel worden gesitueerd. Compenseren waar gebouwd wordt. Hoe en waar moeten nog worden ingevuld. De landgoederen staan hier los van, ook het opknappen van het terrein van de Waayenberg valt hier niet onder.

Renovatie van het huidige gebouw loont niet, omdat het te slecht is. De nieuwe appartementen worden casco opgeleverd en gaan in het duurdere segment vallen.

De oude klok van de Waayenberg is terecht en veilig opgeborgen om in de toekomst weer herplaatst te kunnen worden. Misschien kan dit laatste gebeuren in de vorm van een project van een MBO school.

Dierenpark Wissel.

Het ligt in de bedoeling om te verhuizen naar Vemde. In plaats van het oorspronkelijke18ha grote park zit er nu een overdekt park van 3ha in de planning. Dit park zal in fases gerealiseerd worden. Er wordt gedacht aan reptielen, insecten, nightsafari, aquarium en avontuurlijke speelplaatsen (overdekt en buiten).

Men hoopt op de vestiging van een van der Valk hotel dichtbij, zodat de kosten voor de ontsluitingsweg gedeeld kunnen worden. Op zijn vroegst zou men in 2013 met de aanleg kunnen beginnen.

De gronden van het huidige park zouden aan een projectontwikkelaar verkocht moeten worden, waarna er een zevental villa’s langs de beek gebouwd kan worden.

Zowel de gemeente als de provincie willen hier aan meewerken. Het Eshuis en de boerderij worden individueel verkocht. Wie de beek gaat herstellen wordt nog in het midden gelaten.

Teruggeven van het terrein aan de natuur zit er niet in, aangezien de provincie geen subsidie verstrekt. Momenteel zijn technische mobiliteit en voedsel de punten waarop men zich richt.

Het bezoekersaantal van de nieuwe locatie zou ongeveer hetzelfde moeten zijn als in Wissel. Eind december 2011 moet de eigenaar beslissen: go or no go. Als ze niet verhuizen ontstaat er een nieuwe situatie ten aanzien van de gedoogsituatie in het huidige park en zal de gemeente handhavend gaan optreden.

Het Heidebad

Bouw van de appartementen bij conferentieoord “Het Heidebad”. Een wat onduidelijke situatie. Er wordt een groot gebouw neergezet, bijna in de achtertuin van de oorspronkelijke bedrijfswoning. De bouw is tijdelijk stop gezet, maar gaat nu weer door. De rechtbank in Zutphen schijnt groen licht te hebben gegeven. Het lijkt er op dat de gemeente bij het afgeven van de vergunning vergeten is rekening te houden met de grond waarop de woning naast het Heidebad staat. Nogmaals wil WB benadrukken dat om iets te bereiken mensen zich, in een vroeg stadium, moeten verenigen om stappen te ondernemen. WB werkt voor het algemeen belang!

Er komt overigens wel een parkeerverbod tussen de Ericaweg en de Centrumweg.

Opdracht voor WB: bij de gemeente informeren naar parkeerverbod bij/in de Heidebadweg en naar een mogelijke uitrit in de Heidebadweg.

Midgetgolfbaan.

Binnen een paar weken komt er een uitspraak in de rechtszaak die de omwonenden en Wissels Belang tegen de gemeente hebben aangespannen in verband met de openingstijden. Er zijn in het verleden duidelijke afspraken gemaakt dat horeca ondergeschikt zou zijn aan de midgetgolfbaan. Dit wordt met voeten getreden als de huidige openingstijden (in het weekend tot 04.00 uur) worden gehandhaafd. In het verleden is er sprake geweest van ernstige overlast omdat de uitbater van de midgetgolfbaan zich niet aan afspraken hield.

Saillant detail: de gemeente heeft de ezelboerderij (dagrecreatie vergelijkbaar met de midgetgolfbaan) te kennen gegeven dat er geen feesten en partijen mogen worden gehouden! (zie blz.5 Buitengebied Heroverweging 22 sept. 2011 regn2 2011-65482). Tijdens de rechtszaak was het een punt voor de rechter dat dagrecreatie niet duidelijk gedefinieerd werd door de gemeente. Dagrecreatie is alles als er maar niet geslapen wordt.

De gemeente heeft een verzoek ingediend bij de rechtbank van Zutphen om onze zaak niet ontvankelijk te verklaren op grond van onze statuten. Of dit gehonoreerd wordt is onduidelijk, het zal de uitkomst van de zaak niet wezenlijk veranderen.

Verharding Centrumweg.

WB is aanwezig geweest bij een voorlichting van de gemeente over de verharding van de Centrumweg. Deze weg is ’s winters erg slecht. Aan- en omwonenden waren het niet eens over het verharden. De gemeente heeft vervolgens schriftelijke reacties gevraagd. Laatste stand van zaken: geen verharding.

Verharding van de Achterste Molenweg kan pas plaats vinden als het dierenpark verplaatst is en de bestemming is veranderd. Er komt dan een nieuw verkeerscirculatieplan.

Bestemmingsplannen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl, de site van het ministerie van infrastructuur en milieu en de VNG .Je kunt je zelfs aanmelden om geattendeerd te worden op nieuwe ontwikkelingen..

Wisselse Veld  (Centrumweg)

Het is onduidelijk wat de bestemming en de plannen hier zijn. WB zal er naar informeren tijdens het volgende gesprek met de wethouder.

Rondvraag

Verzoek van een aantal leden om extra 60 kmborden neer te zetten in verband met de hoge snelheid waarmee o.a. op de Wisselseweg en de Molenweg gereden wordt.

Rechtsvorm van WB? Dit is een vereniging.

Internet: internet is traag in onze omgeving. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat we geen glasvezelkabel hebben. Zal waarschijnlijk ook te duur zijn, tenzij een grote groep van mensen er om vraagt. Hierbij zouden de recreatieparken moeten worden ingeschakeld. Centrale staat aan de Parkweg, waardoor veel inwoners van Wissel te ver weg zitten.

Mobiel telefoonverkeer is slecht hier. De reden hiervoor is de afstand tot de mast. Privé zou men een GSM repeater kunnen aanschaffen (300-1000 euro).

Zie voor meer info de volgende websites:
Stappenplan bewoners initiatief glasvezel
Artikel uit De Stentor over glasvezel in Epe
FAQ GSM repeaters

Garagebedrijf Wielart: de eigenaar wil graag weg, maar de gemeente betaalt hier niet voor. Huizenbouw is lastig, gezien ook het feit dat degene die aan de korte Blekersweg zou gaan bouwen zich schijnt te hebben teruggetrokken. Triada gaat nog wel bouwen.

Kampeerterrein aan de Veldkampweg.

Dit was vroeger eigendom van de heer Leurink en is nu in gebruik bij de Vossenberg. Gebruik lijkt legaal te zijn.

Landgoederen.

De eigenaar van landgoed de Pirk heeft niet veel contact met de buren. Er gaan 2 woningen gebouwd worden. De plannen zijn in een vergevorderd stadium. De wijziging in het bestemmingsplan is aangevraagd. Van Ee, de eigenaar van het tweede aan te leggen landgoed, wil 3 landhuizen met bijgebouwen in een royaal complex neer zetten in de bocht van de Paalbeekweg (bij de afslag naar het onverharde gedeelte). Er is belangstelling voor deze, te bouwen, huizen. Er is een goede voorlichting voor de buurt geweest.

Waterstand.

Vanuit de Oostravenweg komen klachten over wateroverlast. Deze klachten worden gedeeld door meer mensen. De waterstand wordt op grote schaal verhoogd door provincie, Gelders Landschap en het waterschap samen. Dit beleid is al in 2009 geformuleerd. De heer van Gasteren licht een en ander toe en zal een berichtje op de site van WB plaatsen. Advies is om op voorhand schade te claimen in verband met wateroverlast.

Pijnpunten.

De heer van Schoonhoven verwijst naar zijn 14 Wisselse pijnpunten, waarvan er een heel aantal ook op het lijstje van Wissels Belang staan. Hij zal ze publiceren op de website.

Sluiting van een uiterst vruchtbare vergadering om 23.00 uur.

Eén antwoord op “Verslag van de eerste ledenvergadering van Wissels Belang”

  1. Graag wil ik de heer van Gasteren kunnen benaderen over zijn te plaatsen stykje over de hoge waterstand en waar je overlast kunt aangeven. Ik heb geen gegevens (meer) van hem. Ze zijn wellicht per ongeluk gewist in onze mailbox.
    Vriendelijke groeten, Letty

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *