UPDATE : Wissels Veen Ontwerp Inrichtingsplan

UPDATE : Wissels Veen Ontwerp Inrichtingsplan

Op 25 januari 2021 hebben we op deze website een bericht geplaatst over het Ontwerp Inrichtingsplan van het Wissels Veen. Op het in december 2020 gepubliceerde Ontwerp hebben 26 instanties/omwonenden, waaronder Wissels Belang, gereageerd.

Gedateerd 22 maart 2021 ontvingen we, hierna vermeld, een reactie van die projectorganisatie:

“” T.a.v. Wissels belang: U heeft digitaal gereageerd op de plannen die er zijn voor de ontwikkeling van het Wisselse Veen. Met onderstaand bericht wordt in het kort op uw reactie ingegaan:

De provincie Gelderland vindt samen met haar partners bij het gebiedsproces Wisselse Veen dat het belangrijk is de omgeving goed bij de plannen te betrekken, daarbij rekening houdend met de beperkingen die door de coronamaatregelen gelden. Een dominante planning staat bij ons niet voorop.

Er worden peilbuizen geplaatst zodat de mogelijke effecten van een verandering in het grondwater gemonitord kunnen worden. Schades aan gebouwen en andere eigendommen willen wij voorkomen.

Met onze voorgenomen maatregelen willen wij de kleischotten in het gebied zeker niet doorboren.

Voor de verkeerssituatie geldt dat de gemeente Epe dit jaar een verkeersplan opstelt voor het gebied Wissel. Daarin wordt voor het Wisselse Veen de toegankelijkheid van de wegen bezien. Hierin krijgen de recreatieve functies wandelen, paardrijden en fietsen een plek zodat het gebied goed kan worden beleefd met respect voor de waardevolle natuur. De functie wandelen zal over het algemeen worden behouden. Voor de gewenste natuurontwikkeling wordt voorgesteld het weglichaam van de zandweg, die van de Boerweg/Veenweg naar de Lage Veenweg loopt, te verwijderen. Wel zal aldaar een wandelpad gehandhaafd blijven.

De gemeente Epe zal bewoners en belanghebbenden bij de voorbereiding van het verkeersplan betrekken. Zo is er morgenavond een digitale bijeenkomst voor belanghebbenden.

De invloed van stekende insecten in het Wisselse Veen is in de periode 2014-2018 door de Stichting Bargerveen in opdracht van Geldersch Landschap & Kasteelen onderzocht (zie bijlage bij deze mail). Uit het onderzoek blijkt dat de meeste overlast afkomstig is van knutten die zich al kunnen ontwikkelen in kleine oppervlakten stilstaand water. Een eenduidige relatie tussen deze overlast en vernatting van het Wisselse Veen is niet zonder meer te leggen. Bij het voorbereiden van de maatregelen voor het Wisselse Veen is rekening gehouden met bovengenoemde rapportage, bijvoorbeeld door grotere open vlakten te creëren en het waar mogelijk onderbreken van bomenrijen en struweel waardoor de wind meer invloed heeft, wat nadelig is voor knutten en muggen.

Op dit moment kunnen wij nog niets over de wijze van uitvoering zeggen. Een veilige verkeersafwikkeling en het voorkomen van overlast zal daarbij meegenomen worden.

Voor het deel van het Wisselse Veen waarvoor de maatregelenkaart is opgesteld worden nog nadere onderzoeken uitgevoerd. Via de nieuwsbrief wordt u nader over deze onderzoeken en de uitkomsten daarvan geïnformeerd.””