Uitspraak rechter Midgetgolf Wissel

In het beroep dat de Midgetgolf Wissel heeft aangespannen tegen de gemeente Epe over het verwijderen van een illegaal gebouwde overkapping heeft de rechter uitspraak gedaan. De rechter heeft het beroep ongegrond verklaard in de overweging dat de overkapping zonder vergunning is geplaatst en niet past binnen de bestemming. Bovendien past het gebruik van de overkapping niet binnen het bestemmingsplan. De overkapping dient onder oplegging van een dwangsom verwijderd te worden en verwijderd te blijven.

De volledige uitspraak is hier te lezen: Beroep Pannenkoekenhuis Midgetgolf Wissel.

Uitbreiding infiltratievijvers Epe

Bron: Bekendmakingen Provincie Gelderland

Voornemen vergunningverlening Natuurbeschermingswet 1998
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 hebben ontvangen voor uitbreiding infiltratievijvers Epe.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het voornemen de vergunning te verlenen.

Mogelijkheid van inzien
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 11 maart 2013 tot 22 april 2013 ter inzage bij de receptiebalie in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem tijdens de gebruikelijke openingsuren, of kunnen worden ingezien via bovenstaande link.

Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland vóór 22 april 2013, onder vermelding van het kenmerk 2012-002974. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het ontwerpbesluit zelf.

Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

Arnhem, 6 maart 2013 – zaaknummer 2012-002974
Gedeputeerde Staten van Gelderland