Update horecavergunning midgetgolfbaan Wissel

De uitspraak van de rechtbank in Zutphen naar aanleiding van de zitting op 25 oktober 2011, waarbij de Gemeente Epe de opdracht heeft gekregen om de horecavergunning van de midgetgolfbaan opnieuw vast te stellen, heeft geresulteerd in een geringe aanpassing in de openingstijden. Wissels Belang en enkele buren hebben hier tegen bezwaar aangetekend. Dit heeft geresulteerd in een uitspraak van de Commissie voor de bezwaarschriften. De commissie gaf aan dat ons bezwaar vrijwel geheel terecht was. De Gemeente Epe heeft deze uitspraak volledig naast zich neergelegd en de bestaande openingstijden gehandhaafd (zie beantwoording gemeente).

Het bestuur van Wissels Belang heeft dientengevolge besloten andermaal de rechter in te schakelen, aangezien we vinden dat we het ingeslagen traject af moeten maken en moeten proberen voor de omgeving acceptabele horecavergunning af te dwingen. Hierbij blijft de leidraad dat horeca ondergeschikt is aan midgetgolf.

Nieuwsbrief Wissels Belang

Overzicht van de huidige stand van zaken betreffende dierenpark Wissel, de Waayenberg, de midgetgolfbaan, landgoed de Pirk, verkeerscirculatieplan en glasvezelkabel.

Tijdens het periodieke overleg met  wethouder Drs. J. van Nuys op 16 mei zijn we van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gebracht.

Dierenpark Wissel.

Er lopen nog steeds onderhandelingen over verplaatsing. Aangezien een deel van het park uit de Economische Hoofdstructuur (EHS) is gehaald moeten de plannen aangepast worden. Oorspronkelijk zou het ene deel van het park bebouwd worden en het andere deel in het kader van de EHS aangekocht worden door de Provincie. Dat laatste deel zou dan teruggegeven worden aan de natuur. Nu dit niet doorgaat moet worden gekeken wat er voor in de plaats kan komen. De plannen voor een overdekte nieuwe locatie voor het dierenpark in Vemde liggen nog steeds op tafel, maar het is lastig om gelden te genereren uit de verkoop van bouwpercelen. Wethouder R. de Vries voert de onderhandelingen met het park.

De Waayenberg.

Er is een vergunning afgegeven om het asbest uit het gebouw te slopen. De huidige bewoner van de Waayenberg is gesommeerd door de eigenaar om in mei het pand te verlaten, zodat met de verwijdering van het asbest kan worden begonnen. Wanneer dit daadwerkelijk gaat gebeuren is niet duidelijk. Er moet in elk geval een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld worden en er geldt een meldingsplicht voor het tijdstip van de aanvang van het slopen. De problemen op de woningmarkt zijn niet gunstig ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwbouw. De eigenaar heeft de anterieure overeenkomst vooralsnog niet getekend, zodat de procedures voor als nog niet gestart zijn. Zodra dit proces loopt moet er ook een bankgarantie worden afgegeven voor het bedrag dat moet worden betaald voor de aanleg van nieuwe natuur. Die nieuwe natuur hoeft jammer genoeg niet uitsluitend in Wissel te worden aangelegd.

Midgetgolf.

Er is op 19 april een nieuwe vergunning afgegeven. In de zomer is de sluitingstijd 23.30 uur, in de winter 22.30 uur. Het terras moet een uur voor die tijd ontruimd zijn.

In de aanloop tot de verstrekking van de vergunning is er overleg geweest tussen Gemeente, uitbater, Wissels Belang en direct omwonenden.  Iedereen heeft zijn standpunt uiteengezet: omwonenden en Wissels Belang vonden 22.00 uur een acceptabele sluitingstijd, de heer Stijf hield vast aan 24.00 uur  (’s winters 23.00 uur). De gespreksleider, aangezocht door de Gemeente, hield de sprekers in de hand, maar kon geen overeenstemming bewerkstelligen. De enige afspraak die gemaakt is, is dat alle partijen zich zouden onthouden van “het gooien met modder”. Dit is ook de reden dat Wissels Belang niet in is gegaan op het verzoek van “de Stentor” om te reageren op de brief die we naar B en W en de Raad hebben gestuurd over de afhandeling van het gesprek. Daarnaast hebben we bezwaar aangetekend tegen de vergunning betreffende de sluitingstijden van 23.30 uur en 22.30 uur. Probleem blijft toch de geluidsoverlast die op gezette tijden veroorzaakt wordt. Op de midgetgolfbaan zelf is niets aan te merken, die ligt er keurig bij.

Landgoederen.

De ontwikkeling van landgoed “De Pirk” is in een vergevorderd stadium. Het inrichtingsplan is ter inzage gelegd.

Verkeerscirculatieplan.

De eenrichtingsverkeersborden rond “De Veldkamp” zijn voor een groot gedeelte weggehaald door onbekenden, waardoor ongewenste, soms zelfs gevaarlijke situaties ontstaan. Ook gaat er zwaar verkeer over het bruggetje over de beek bij de vroegere molen. Hier is de brug niet op berekend.

Ambtenaren van de Gemeente zullen hier aandacht aan besteden.

Molenweg en Wisselseweg: er zitten gaten naast de weg die vooral voor fietsers gevaarlijke situaties opleveren. Inmiddels zijn deze gaten door de gemeente opgevuld. Snelle reactie!

Glasvezelkabels.

Op 30 mei is er een voorlichting over de aanleg van glasvezelkabels. Zoals het er nu uitziet, maken wij in Wissel geen kans op een glasvezelnet, omdat het te kostbaar wordt. Desondanks zullen we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Er zijn echter nogal wat aansluitingen nodig om het rendabel te maken. Zie ook dit bericht.

Het bestuur van Wissels Belang

‘Wissels Belang is wél betrokken’

Bron De Stentor: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/10799170/Wissels-Belang-is-w%C3%A9l-betrokken.ece

WISSEL – Belangengroepering Wissels Belang en ook andere belanghebbenden zijn wel degelijk betrokken bij het besluit dat de gemeente nog moet gaan nemen over de sluitingstijden van Veluws Eethuis in Wissel.

Dat laat de gemeente Epe weten.

In een brief van 27 februari, die vanavond op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad staat, hadden Wissels Belang en enkele omwonenden zich erover beklaagd dat ze niet waren betrokken in het overleg tussen de gemeente en de exploitant van het Veluws Eethuis over de nieuwe sluittijden.

De gemeente laat weten dat de partijen afgelopen maandag voor overleg met de burgemeester waren uitgenodigd. Van die gelegenheid werd geen gebruik gemaakt.

Omdat de burgemeester het belangrijk vindt de mening van Wissels Belang en omwonenden te horen is de termijn waarbinnen het besluit over de nieuwe sluittijden moest vallen met een week verlengd: van 11 april naar 18 april.

In die week zijn de partijen opnieuw uitgenodigd om hun zegje te komen doen op het gemeentehuis.

Buurt en eethuis samen aan tafel

Bron Veluweland: Buurt en eethuis samen aan tafel

WISSEL – Bertus Stijf, beheerder van midgetgolfbaan en eethuis Wissel, zitten komende week gezamenlijk aan tafel om een oplossing te vinden voor hun slepende conflict. Dat gesprek vindt plaats onder leiding van een mediator en samen met de gemeente Epe. ,,Ik heb goede hoop dat we er uit zullen komen want dit is voor niemand prettig”, aldus Stijf.
Hij kreeg eerder toestemming van de gemeente om zijn openings- en sluitingstijden gelijk te schakelen aan die van andere Horeca-bedrijven. Zowel de buurtvereniging Wissels Belang als de directe buren Bos en Schoenmaker tekenden daartegen bezwaar aan. De rechtbank in Zutphen floot de gemeente terug. Vanaf dat moment, zo constateren de bezwaarmakers, gelden weer de sluitingstijden tot 22.00 uur. De gemeente was bezig om samen met het eethuis een oplossing te vinden voor de problematiek. Wissels Belang en de buren voelden zich daarbij buitengesloten en uitten hun ongenoegen in brieven aan het gemeentebestuur.
Wissels Belang eist dat de gemeente handhaaft op het naleven van de sluitingstijden en wijst erop dat horeca ondergeschikt is aan de bestemming midgetgolf.
De direct omwonenden, in dit geval de families Bos en Schoenmaker kunnen zich ook slechts tijdelijk verenigen met de openingstijden tot 22.00 uur. Men wil in een nieuw besluit deze tijden relateren aan zonsopgang en zonsondergang en verder een winkelsluiting. Met andere woorden: verwijderen van het eethuis want op die manier valt er geen droog brood voor Stijf te verdienen. Men verwijt de gemeente de families ten onrechte met hoge kosten opgezadeld te hebben om op een proefproces aan te sturen. Volgens de beheerder zijn er nogal wat misverstanden in het spel. De gemeente heeft los van dat gesprek op neutraal terrein Wissels Belang en de buurt uitgenodigd om voor 13 april te reageren op de nieuw aangevraagde vergunning van het eet huis. Een gesprek met alle betrokkenen zou eerder deze week al plaatsvinden maar is in goed overleg een week opgeschoven.

‘Sluittijden terugdraaien’

Bron De Stentor: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/10784480/Sluittijden-terugdraaien.ece

Noot van Wissels Belang: In de periode tussen het versturen van de brief en het verschijnen van dit artikel in De Stentor heeft inmiddels wel overleg plaatsgevonden tussen  de gemeente en Wissels Belang. Zie ook https://www.wisselsbelang.nl/wissels-belang-is-wel-betrokken/

WISSEL – De uitspraak die de rechtbank in Zutphen in januari deed om de sluittijden van de midgetgolfbaan in Wissel terug te draaien naar het oude tijdstip – te weten tien uur ‘s avonds – moet worden geëerbiedigd. Daarop dringt belangenvereniging Wissels Belang aan in een brief aan het Eper gemeentebestuur. De belangenvereniging wijst erop dat de bestemming dagrecreatie voor het pannenkoekenhuis ‘Midgetgolf’ in Wissel leidend moet zijn wanneer de gemeente aan de hand van de uitspraak van de rechter de definitieve sluitingstijden vaststelt. “Daarbij moeten de al jaren geldende afspraken dat de horeca ondergeschikt is aan het midgetgolf, gehonoreerd worden”, vindt Wissels Belang.

De belangenvereniging dringt bij de gemeente tevens aan op handhaving, omdat exploitant Bertus Stijf meteen na de uitspraak tegenover deze krant te kennen gaf niet van plan te zijn zijn openingstijden aan te passen ‘omdat de buurt daarom vraagt’.

Het verbaast Wissels Belang overigens dat hij en de aanwonenden als belanghebbenden niet betrokken zijn bij het overleg dat de gemeente met exploitant Stijf over de definitieve sluitingstijden voert. Een van de omwonenden valt daar ook over, blijkt uit een brief van hem aan het gemeentebestuur. Hij zegt zich zorgen te maken over de stellingname van de exploitant naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak en pleit er bovendien voor de openingstijden te relateren aan zonsopgang en zonsondergang. ‘s Winters zou het etablissement dicht moeten zijn, schrijft hij.

Veluws Eethuis vroeger dicht

Noot van Wissels Belang: In het onderstaande artikel zou de suggestie gewekt kunnen worden dat de locatie van de Midgetgolf (of “Veluws Eethuis”) een horecabestemming (restaurant, kroeg, discotheek) heeft. Dit is niet het geval. Het bestemmingsplan voorziet in de bestemming dagrecreatie (midgetgolf) met een daaraan ondergeschikte horeca. De rechter heeft daarom uitgesproken dat de verleende horecavergunning moet passen bij de bestemming en dat de sluitingstijden van andere horecagelegenheden (zoals een restaurant een kroeg of een discotheek) hier niet van toepassing zijn.

Bron De Stentor: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/10480654/Veluws-Eethuis-vroeger-dicht.ece

WISSEL – Waarnemend burgemeester Hans van der Hoeve van de gemeente Epe heeft ten onrechte een vergunning afgegeven aan het Veluws Eethuis in Wissel voor ruimere openingstijden. De rechtbank floot hem onlangs terug, nadat Wissels Belang en omwonenden beroep hadden aangetekend, zo blijkt nu uit een informatienota voor het college.

Eigenaar Bertus Stijf diende in 2010 een aanvraag in voor wijziging van zijn horeca-exploitatievergunning. Hij wilde dat voor zijn Veluws Eethuis Wissel dezelfde sluitingstijden zouden gelden als voor andere horecagelegenheden; om 01.00 uur en in de weekeinden 02.00 uur met een uitloop tot 04.00 uur. En niet om 22.00 uur.

In eerste instantie is de vergunning geweigerd, maar na protest van Stijf heeft Van der Hoeve alsnog de vergunning verleend.

Omwonenden gingen daartegen in beroep en kregen gelijk van de rechter. Van der Hoeve moet nu een nieuwe beslissing op bezwaar nemen.

Volgens een woordvoerster van de gemeente gelden nu weer de oude openingstijden, maar Stijf houdt er zelf een andere lezing op na. ,,De gemeente moet nu een voorstel doen voor andere sluitingstijden.” Daarover moeten alle partijen overeenstemming bereiken. ,,Anders moet de rechter maar weer uitspraak doen”, zegt Stijf.

Molenweg Wissel wordt veiliger

Bron: De Stentor http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/10371917/Molenweg-Wissel-wordt-veiliger.ece

WISSEL – De Molenweg in Wissel wordt verkeersveiliger. Met dit doel voor ogen hebben burgemeester en wethouders van Epe besloten om een parkeerverbod in te stellen voor het gedeelte van de Molenweg tussen de Centrumweg en de Ericaweg. De afgelopen jaren zijn er verschillende klachten gekomen over auto’s die langs dit weggedeelte stonden geparkeerd. Het betreft recreanten van het bospark De Schaapskooi. Het is namelijk voor hen verboden hun voertuig op het bospark zelf te parkeren. Ze kunnen hun auto kwijt op een ruime parkeerplaats langs de Centrumweg, ter hoogte van de hoofdingang van het bospark.

Verschillende recreanten vinden kennelijk de loopafstand tot deze parkeerplaats te ver – deze bedraagt ongeveer honderdvijftig meter – en parkeren hun auto langs de Molenweg. Dit levert hinder op voor het doorgaande verkeer op de Molenweg, maar ook voor overige recreanten van De Schaapskooi.

De geparkeerde auto’s ontnemen het zicht vanaf het zuidelijk deel van het bospark op het kruisend verkeer.

Het parkeerverbod dat B en W willen instellen geldt voor beide zijden van het desbetreffende deel van de Molenweg.

Het besluit is genomen in overleg met omwonenden en de verkeerscoördinator van de politie Noord- en Oost-Gelderland. Bospark De Schaapskooi en conferentiehotel Villa Heidebad zijn schriftelijk op de hoogte gesteld.

Waarschijnlijk treedt het tweezijdig parkeerverbod, dat door middel van borden wordt aangegeven, in maart in werking. Insprekers hebben nog een aantal weken de tijd om te reageren.

Of het tweezijdig parkeerverbod de problemen helemaal oplost is de vraag. B en W geven in een toelichting op hun besluit zelf al aan dat de mogelijkheid bestaat dat enkele recreanten hun auto na invoering van het tweezijdig parkeerverbod langs het gedeelte van de Centrumweg ten noorden van de Molenweg kunnen parkeren. Dit levert weliswaar weinig hinder op voor het verkeer op de Molenweg, maar kan wel tot enige hinder leiden voor het verkeer van en naar de hoofdingang van De Schaapskooi. B en W hierover: “Uiteindelijk kan dit leiden tot een verzoek tot een verdere uitbreiding van het parkeerverbod.”

Uitspraak rechtbank sluitingstijd midgetgolf

In de zaak over de sluitingstijden van de midgetgolf heeft de rechtbank van Zutphen inmiddels uitspraak gedaan. Het volledige verhaal is te lezen in de begeleidende brief Rechtbank Zutphen en in uitspraak Rechtbank, Zutphen_ Midgetgolf.

In het kort komt het er op neer dat de rechter de eisers gelijk heeft gegeven en dat de huidige sluitingstijden van de midgetgolfbaan niet passen bij de bestemming “Dagrecreatie” en dat de gemeente een nieuwe vergunning moet afgeven met daarin sluitingstijden die wel passen bij de bestemming.

Rechter kijkt naar sluitingstijd midgetgolf

Bron: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/9742292/Rechter-kijkt-naar-sluitingstijd-midgetgolf.ece

EPE/ZUTPHEN – De burgemeester van Epe had beter moeten nadenken, vindt een aantal bewoners van buurtschap Wissel. Hij verleende de midgetgolfbaan daar een vergunning om in het weekeinde tot vier uur ‘s nachts open te blijven, net als andere horecazaken.De bewoners en Wissels Belang zijn daar niet blij mee, zij ondervinden geluidsoverlast van de verruimde openingstijden.

Zij trachtten dinsdag dan ook de zaak voor de meervoudige kamer bestuursrecht in Zutphen uit te vechten. De bewoners voeren aan dat in het bestemmingsplan van Wissel staat dat de golfbaan dagrecreatie mag bieden met ondergeschikte horeca. Als de golfbaan dichtgaat moet de bijbehorende horecagelegenheid dus ook dicht, vinden de gedupeerde bewoners. Ook Wissels Belang is tegen de late openingstijden. Wissel is een stiltegebied met een ecologische hoofdstructuur en dat dient volgens het Belang zo te blijven.

De burgemeester vindt zijn besluit niet in strijd met het bestemmingsplan, bleek uit een brief die een afgevaardigde van de gemeente aan de rechtbank overhandigde. Daarin beschrijft hij dagrecreatie als ‘vrijetijdsbesteding met een verblijf buiten de woning zonder dat er een overnachting elders mee gepaard gaat’, werd er voorgelezen. “Dus dan mag er dag en nacht worden gegolfd, als er maar geen bedden staan”, merkte de rechter droog op. Zo moest de rechter het niet zien, volgens de gemeente. Een partijtje golf kan worden gevolgd door een diner in het restaurant, meenden de afgevaardigden. Dat vonden de eisers ook geen probleem, als om 22.00 uur de rust maar terugkeert.

Uitspraak binnen zes weken.

Zorgen in Wissel over plannen van horeca

Bron: http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/7948736/Zorgen-in-Wissel-over-plannen-van-horeca.ece

WISSEL – In Wissel heerst onrust over een aantal ontwikkelingen bij plaatselijke horeca- en recreatiebedrijven.In een schrijven van bewoners, dat rond de jaarwisseling de buurt is rondgegaan en ook is gestuurd naar de gemeenteraad, wordt gesproken over ‘sloop van de natuur’.

Veluws Eethuis en Midgetgolf Wissel aan de Ericaweg wordt genoemd als één van de voorbeelden. De problemen over de manier waarop dit etablissement wordt geëxploiteerd spelen al lange tijd. Het gaat met name om activiteiten op late tijdstippen. Omdat partijen er zelf niet zijn uitgekomen, is de rechter in Zutphen om een uitspraak gevraagd.

Ook vreest de buurt voor een uitbreiding van dit etablissement. Dit laatste maken de bewoners op uit een zienswijze die vorig voorjaar namens de uitbater van Midgetgolf Wissel werd ingediend tegen ontwerp-bestemmingsplan Wissel en Schaverden, dat een actualisatie beoogt te zijn van het bestaande bestemmingsplan. Ook in het ontwerp-bestemmingsplan worden geen nieuwe grote ontwikkelingen toegestaan. Wel zijn kleinschalige (bouw)activiteiten mogelijk.

Als tweede voorbeeld wordt conferentiehotel Villa Heidebad aan de Molenweg in het rondschrijven genoemd. De uitbater liet vorig jaar tegenover deze krant weten de bestaande accommodatie te willen uitbreiden met vijftien kamers.

In het schrijven wordt eveneens geageerd tegen partyboerderij Vossenberg aan de Centrumweg. De vergunning zou niet adequaat zijn voor de feesten en partijen die er worden gehouden, terwijl de gemeente Epe volgens de bewoners verzuimd te handhaven.

Verder valt de wens tot uitbreiding van camping Vossenberg, eveneens aan de Centrumweg, in slechte aarde bij de bewoners. Ze vinden het onbegrijpelijk als de camping zou worden doorgetrokken tot aan de Tongerensche beek. De bewoners wijzen erop dat de beek is hersteld met geld van de Europese Unie. “Het was niet de bedoeling van de EU om daar een camping tegenaan te plakken.”