Nieuwsbrief Wissels Belang

Overzicht van de huidige stand van zaken betreffende dierenpark Wissel, de Waayenberg, de midgetgolfbaan, landgoed de Pirk, verkeerscirculatieplan en glasvezelkabel.

Tijdens het periodieke overleg met  wethouder Drs. J. van Nuys op 16 mei zijn we van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gebracht.

Dierenpark Wissel.

Er lopen nog steeds onderhandelingen over verplaatsing. Aangezien een deel van het park uit de Economische Hoofdstructuur (EHS) is gehaald moeten de plannen aangepast worden. Oorspronkelijk zou het ene deel van het park bebouwd worden en het andere deel in het kader van de EHS aangekocht worden door de Provincie. Dat laatste deel zou dan teruggegeven worden aan de natuur. Nu dit niet doorgaat moet worden gekeken wat er voor in de plaats kan komen. De plannen voor een overdekte nieuwe locatie voor het dierenpark in Vemde liggen nog steeds op tafel, maar het is lastig om gelden te genereren uit de verkoop van bouwpercelen. Wethouder R. de Vries voert de onderhandelingen met het park.

De Waayenberg.

Er is een vergunning afgegeven om het asbest uit het gebouw te slopen. De huidige bewoner van de Waayenberg is gesommeerd door de eigenaar om in mei het pand te verlaten, zodat met de verwijdering van het asbest kan worden begonnen. Wanneer dit daadwerkelijk gaat gebeuren is niet duidelijk. Er moet in elk geval een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld worden en er geldt een meldingsplicht voor het tijdstip van de aanvang van het slopen. De problemen op de woningmarkt zijn niet gunstig ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwbouw. De eigenaar heeft de anterieure overeenkomst vooralsnog niet getekend, zodat de procedures voor als nog niet gestart zijn. Zodra dit proces loopt moet er ook een bankgarantie worden afgegeven voor het bedrag dat moet worden betaald voor de aanleg van nieuwe natuur. Die nieuwe natuur hoeft jammer genoeg niet uitsluitend in Wissel te worden aangelegd.

Midgetgolf.

Er is op 19 april een nieuwe vergunning afgegeven. In de zomer is de sluitingstijd 23.30 uur, in de winter 22.30 uur. Het terras moet een uur voor die tijd ontruimd zijn.

In de aanloop tot de verstrekking van de vergunning is er overleg geweest tussen Gemeente, uitbater, Wissels Belang en direct omwonenden.  Iedereen heeft zijn standpunt uiteengezet: omwonenden en Wissels Belang vonden 22.00 uur een acceptabele sluitingstijd, de heer Stijf hield vast aan 24.00 uur  (’s winters 23.00 uur). De gespreksleider, aangezocht door de Gemeente, hield de sprekers in de hand, maar kon geen overeenstemming bewerkstelligen. De enige afspraak die gemaakt is, is dat alle partijen zich zouden onthouden van “het gooien met modder”. Dit is ook de reden dat Wissels Belang niet in is gegaan op het verzoek van “de Stentor” om te reageren op de brief die we naar B en W en de Raad hebben gestuurd over de afhandeling van het gesprek. Daarnaast hebben we bezwaar aangetekend tegen de vergunning betreffende de sluitingstijden van 23.30 uur en 22.30 uur. Probleem blijft toch de geluidsoverlast die op gezette tijden veroorzaakt wordt. Op de midgetgolfbaan zelf is niets aan te merken, die ligt er keurig bij.

Landgoederen.

De ontwikkeling van landgoed “De Pirk” is in een vergevorderd stadium. Het inrichtingsplan is ter inzage gelegd.

Verkeerscirculatieplan.

De eenrichtingsverkeersborden rond “De Veldkamp” zijn voor een groot gedeelte weggehaald door onbekenden, waardoor ongewenste, soms zelfs gevaarlijke situaties ontstaan. Ook gaat er zwaar verkeer over het bruggetje over de beek bij de vroegere molen. Hier is de brug niet op berekend.

Ambtenaren van de Gemeente zullen hier aandacht aan besteden.

Molenweg en Wisselseweg: er zitten gaten naast de weg die vooral voor fietsers gevaarlijke situaties opleveren. Inmiddels zijn deze gaten door de gemeente opgevuld. Snelle reactie!

Glasvezelkabels.

Op 30 mei is er een voorlichting over de aanleg van glasvezelkabels. Zoals het er nu uitziet, maken wij in Wissel geen kans op een glasvezelnet, omdat het te kostbaar wordt. Desondanks zullen we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Er zijn echter nogal wat aansluitingen nodig om het rendabel te maken. Zie ook dit bericht.

Het bestuur van Wissels Belang

Epe koestert de landgoederen

Bron De Stentor: Epe koestert de landgoederen

EPE – Het zijn veelal stukken natuur waar de gemeente Epe trots op is en daarom kunnen de ontwikkelaars van landgoederen, mits ze voldoen aan een aantal vastgestelde voorwaarden, rekenen op de medewerking van het college van burgemeester en wethouders. Over een drietal landgoederen heeft het college deze week een besluit genomen.

Zo stemt het college in met de inhoud van het voorontwerp van de bestemmingsplannen Landgoed Tongeren en Landgoed De Pirk in Wissel, alsmede met de inhoud van de totaalvisie van Landgoed Beekdal in Wissel.

Wat betreft Landgoed Tongeren is het college voornemens om af te wijken van artikel 4 van de Wet ammoniak en veehouderij om op die manier de bouw van een nieuwe grondgebonden veehouderij mogelijk te maken. De huidige gebouwen worden in dat geval afgebroken. Het college wil zo een duurzame instandhouding mogelijk maken van het landgoed dat zij een ‘belangrijke cultuurhistorische, landschappelijke en ecologosche waarde’ toedicht.

De Pirk en Beekdal liggen beide in Wissel, waarbij eerstgenoemde al wat verder is in de procedures. Op beide landgoederen komt een landhuis, maar volgens wethouder Joop van Nuijs zijn in het kader van de openstelling voor publiek, de natuuropgaven belangrijker.

De voorontwerpen van de bestemmingsplannen van De Pirk en Tongeren liggen ter inzage.

Voorontwerp De Pirk
Voorontwerp Tongeren
Overzichtsplaatje Landgoed De Pirk en Landgoed Beekdal

Landgoed De Pirk stapje dichterbij

Bron: De Stentor http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/10284708/Landgoed-De-Pirk-stapje-dichterbij.ece

WISSEL – Zes jaar geleden plaatste de heer Smeets een informatiebord aan de Paalbeekweg in Wissel, waarop zijn plannen voor Landgoed De Pirk uiteengezet zijn. Met het besluit om in te stemmen met de anterieure overeenkomst en het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen, geeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe nu andermaal aan wel heil te zien in het landgoed.

Een zogeheten anterieure overeenkomst wordt afgesloten in de beginfase van een project, voor vaststelling van het exploitatieplan. Bij de anterieure overeenkomst maken partijen afspraken over financiële bijdragen van particulieren aan ruimtelijke ontwikkelingen als groen, recreatiegebieden, waterberging en infrastructuur. De overeenkomst Landgoed De Pirk is inmiddels opgesteld en de volgende stap in de procedure is het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan. Alvorens dat plan in behandeling kan worden genomen, moet de overeenkomst getekend worden en moet het voornemen om het bestemmingsplan te herzien worden gepubliceerd.

Het college laat weten dat het landgoed voldoet aan de gemeentelijke uitgangspunten en dat het daarmee een kwaliteitsimpuls levert aan het buitengebied van de gemeente Epe. Het plaatst wel de kanttekening dat het bestemmingsplan een eigen procedure kent. Het moet ter inzage worden gelegd, waarna het in mogelijke beroepsprocedures nog kan stranden. De gemeenteraad kan bovendien besluiten het niet vast te stellen. De heer Smeets is bekend met dat risico, meldt b en w.

Landgoed De Pirk is een van de vele landgoederen in wording in de gemeente Epe. Met het vaststellen van de startnotitie gaf het college in september 2009 al aan dat ze de beoogde ontwikkeling kansrijk acht. Een groep van zo’n zeventig omwonenden liet begin 2010 weten weinig te voelen voor Landgoed De Pirk, maar b en w liet later dat jaar weten achter de totaalvisie te staan. De bezwaren van omwonenden waren volgens het college niet gebaseerd op inhoudelijke argumenten.

De zakelijke beschrijving van Landgoed De Pirk ligt vanaf vandaag ter inzage.

Overleg gemeente Epe en Wissels Belang

Dinsdag 10 januari 2012. 15.00 uur.

Aanwezig: de heren J.van Nuys en H. Posthuma ( gemeente Epe) en mevr. E. Drevijn en de heer M.P.M. de Goey ( Wissels Belang)

De stand van zaken betreffende de Waayenberg.

De anterieure overeenkomst is bijna rond, daarna kunnen de procedures, waaronder de bestemmingsplanwijziging, gestart worden. Problematisch is de te compenseren natuur. Dit gaat via een financiële compensatie, waarbij het tijdstip waarop deze betaald moet worden punt van discussie is tussen de eigenaar/projectontwikkelaar en de gemeente Epe. De gemeente Epe zal vervolgens de gelden gebruiken om nieuwe natuur te creëren, in Wissel of elders.

Een punt is ook of er planschade uitgekeerd zal moeten worden. Dit komt niet ten laste van de gemeente Epe.

Zodra de anterieure overeenkomst getekend is, zou er ook een voorlichting georganiseerd kunnen worden voor de buurt.

Dierenpark.

Zodiac Zoos heeft aangegeven door te willen gaan met de verplaatsing naar Vemde. Als gevolg van de herijking van de EHS zal de provincie afzien van de aankoop van een gedeelte van het dierenpark (6.000m2). Er wordt nu gedacht om ook voor dit deel de bestemming te wijzigen van dagrecreatie naar wonen. De vertegenwoordigers van Wissels Belang betwijfelen ernstig of deze oppervlakte juist is (Situatie Collegebesluit 2006) en vragen zich af, of hierin niet een deel van de grond van de tuinen van het voormalige huis van mevr Vroom en van het Eshuis zijn meegenomen. Dit gaat overigens mogelijk een claim voor planschade opleveren. Het park, de boerderij, het Eshuis en de weilanden gaan los verkocht worden.

De ontwikkeling op de locatie in  Vemde zal overigens nog enige tijd in beslag nemen. Voor de ontsluiting vindt overleg plaats tussen de gemeentes Heerde en Epe, Zodiac Zoos en het concern van van der Valk. De ontsluiting is gepland langs de A50.

Punt van aandacht: de sanering van de beek langs het huidige dierenpark.

Wanneer de plannen zijn verwezenlijkt is nog niet duidelijk: 2013, 2015?????

Parkeren rond conferentiehotel “Het Heidebad”.

De verharding van de Centrumweg is niet doorgegaan. Er wordt een parkeerverbod ingesteld  langs de Molenweg tussen de Centrumweg en de Ericaweg. Tijdens het overleg over de verharding van de Centrumweg is ook het gedeelte tussen de Ericaweg en de Heidebadweg genoemd. Hier wordt vaak geparkeerd door bezoekers van het conferentiehotel, hetgeen leidt tot gevaarlijke situaties. De Heidebadweg is eenrichtingsverkeer en momenteel druk bereden in verband met de bouw van de uitbreiding van het Heidebad. Vrachtauto’s kunnen er vaak niet in. Er wordt nog geen parkeerverbod langs de Heidebadweg ingesteld. Hierover zijn bij de gemeente geen klachten bekend. Wanneer een verzoek hiervoor bij de gemeente wordt ingediend zal dat worden behandeld.

Landgoederen.

De Pirk ( de heer Smeets): de anterieure overeenkomst is getekend. De procedure kan starten.

Landgoed van Ee.  De heer van Ee heeft een informatieavond voor de buurt gegeven. Het land naast de Tongerense beek is niet ingebracht in het landgoed, zodat de enige plaats voor de te bouwen landhuizen op de hoek van het verharde en onverharde deel van de Paalbeekweg is.

De herijking van de Ecologische Hoofdstructuur is van invloed op het opstarten van nieuwe landgoederen: in de huidige situatie zou men geen landgoed meer gepland hebben midden in een beekdal.

Verkeer in Wissel.

Er wordt veel te hard gereden op de Wisselseweg/Molenweg/Achterste Molenweg. Is het mogelijk vaker te handhaven of extra borden te plaatsen? De gemeente reageert terughoudend. Al eerder is aangegeven dat het wijkverkeersplan Wisssel Tongeren zal worden geëvalueerd zodra het dierenpark is verplaatst. Ook Landgoed Tongeren heeft bij de gemeente reeds gevraagd naar maatregelen op de Molenweg. Bij deze evaluatie kan eventueel ook de verharding van de Achterste Molenweg en de Veldkampweg worden overwogen.

Bouwplannen in Wissel.

Triada heeft plannen voor een vijftal vrijstaande huizen op de plaats van de huurwoningen aan de zijstraat van de Korte Blekersweg (jeneverstraatje). Op het terrein van de heer van Westerveld wordt niet meer gebouwd. De situatie blijft zoals die is.

Kabel/glasvezel.

De ontvangst via telefoon , tv en computer is slecht. De aanleg van glasvezel kabels heeft echter geen prioriteit in het buitengebied. De gemeente: dit valt onder de lusten en de lasten van het wonen in het buitengebied. Mogelijk wordt er nog wel een keer een mast geplaatst in de buurt van Wissel.

Verslag van de eerste ledenvergadering van Wissels Belang

21 november 2011. plaats: voetbalclub Wissel. Tijd: 20.30 uur

Welkom.

Het bestuur van Wissels Belang (WB) is blij met de grote opkomst  ruim 45 leden).

Voorstellen interim bestuur: Michael de Goey (voorzitter), Eveline Drevijn (secretaris, penningmeester), Chris Koopman (lid), Marjolein Menke (lid). Allen herkiesbaar.

Voorstellen nieuw lid, tevens webmaster: Ernst Hartwich.

Genoemde personen worden unaniem benoemd. Chris Drevijn voert de werkzaamheden van  penningmeester uit, maar bekleedt niet de functie.

Financieel verslag: een voorlopig verslag en begroting worden goedgekeurd. In 2012 komt er een definitief verslag.

“Verslag van de eerste ledenvergadering van Wissels Belang” verder lezen

Plan De Pirk mag verder

Bron De Stentor: Plan De Pirk mag verder

EPE/WISSEL – De kans dat landgoed de Pirk er komt is nog steeds groot. Het brede verzet onder omwonenden heeft in ieder geval geen gevolgen voor de voortgang van de procedure, die moet leiden tot een nieuw landgoed (landgoed De Pirk) ten oosten van Wissel en ten noorden van voormalig buitenhotel De Waaijenberg. De gemeente Epe staat achter de zogeheten totaalvisie, die de initiatiefneemster, de familie Smeets, heeft ingediend. Zo’n visie bestaat uit een landschapsanalyse, een inrichtingsplan, een beheerplan en ook is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Bovendien maakt een exploitatieopzet, bedoeld om de economische uitvoerbaarheid aan te tonen, maakt deel uit van de plannen. Volgens burgemeester en wethouders blijkt uit de totaalvisie dat De Pirk past in de omgeving, die globaal wordt begrensd door de Tongerenseweg-zuid, het Centraal Veluws Natuurgebied, de recreatieterreinen van Wissel en de buurtschap Wissel. Ook is er rekening gehouden met de belangen van de natuur, de waterhuishouding en is openstelling – een van de eisen die aan nieuwe landgoederen worden gesteld – gewaarborgd.

De weerstand uit de buurt komt volgens B en W deels voort uit onbekendheid met de materie. Omwonenden hebben er moeite mee dat het vrije uitzicht verdwijnt, maar hikken ook aan tegen de komst van een landhuis en de openstelling. Er zijn geen inhoudelijke argumenten, menen B en W.

Lees ook de reactie op bovenstaand artikel op www.epenaren.nl

Landgoed “De Pirk” blijft omstreden

Bron: http://www.epenaren.nl/marktplein/index.php?itemid=516

Tegenstanders willen petitie aanbieden aan wethouder Joop van Nuijs. Natuur- en Landschapsadviseur René Harleman schetst de dilemma´s rondom de ontwikkeling van het natuurgebied en initiatiefnemer Peter Smeets reageert op de commotie. 

Op tafel liggen zesentwintig brieven van direct omwonenden. “Deze mensen zijn allemaal tegen de nieuwe landgoederen”, zegt Herman Huiskamp. Samen met buurman Willem Jan Kloezeman staat hij op de bres tegen de ontwikkeling van nieuwe landgoederen op de weilanden tussen de Paalbeekweg, Tongerenseweg-zuid en de Ericaweg.

Zij waren ook bij de informatiebijeenkomst die door initiatiefnemer van “De Pirk” Peter Smeets was belegd. “Hij heeft maar de helft van de omwonenden uitgenodigd omdat hij dacht dat de anderen geen bezwaar hebben”, zegt Kloezeman. Uit de brieven blijkt echter dat het protest in de buurt massaal is.

Huiskamp legt uit wat er is gebeurd nadat ze een protestbord langs de Tongerenseweg plaatsten. “Dezelfde dag al kregen we een stroom aan positieve reacties. Daarop hebben we besloten een brief rond te brengen in de buurt. De bij de brief gevoegde petitie tegen de bestemmingsplanwijziging konden de buurtbewoners terugsturen.” Met een klap laat hij de stapel reacties op tafel vallen. “We moeten nog achter een paar buren aan, maar de rest heeft al gereageerd.”

Uit de teksten blijkt dat de buren weinig op hebben met de plannen voor de landgoederen. Zo is er een tegenstander die pleit voor een Milieu Effect Rapportage. “Een interessante gedachte. Het is een misvatting dat landbouwgrond geen natuurwaarde heeft. Nu ligt er twintig hectare landelijk gebied en dat wordt straks met twee hectare verkleind omdat er bebouwing komt”, zegt Kloezeman. Een ander familie is bang voor verdere bebouwing. “Als je nu laat bebouwen, dan is er toch geen reden meer om in de toekomst verdere bebouwing in dit gebied tegen te houden?” Huiskamp is het daar mee eens. “Toen de Burgerenk is gebouwd, werd ons hier beloofd dat aan onze kant van de Paalbeekweg nooit gebouwd zou worden. Je ziet wat van dergelijke beloften terechtkomt.” Een familie aan de Ericaweg schrijft: “Wij van de Ericaweg zijn juist zo blij met het vrije uitzicht over de weilanden.”

Kloezeman en Huiskamp willen binnenkort met deze en de andere reacties naar het gemeentehuis. “We willen ze aanbieden aan de verantwoordelijke wethouder Joop van Nuijs. Ze moeten weten in het gemeentehuis dat de buren massaal tegen deze plannen zijn.”

Natuur- Landschapsadviseur René Harleman (44) uit Emst is door initiatiefnemer Peter Smeets in de arm genomen om het toekomstige landgoed vorm te geven. Harleman: “Ik ben niet voor of tegen het landgoed. Als Smeets daar natuur wil ontwikkelen dan help ik hem daarbij. Ik snap de omwonenden ook wel. Het landbouwgebied met het vrije uitzicht is hartstikke mooi. Daar zijn ze mee opgegroeid en dat willen ze in stand houden. Dat begrijp ik wel. Maar er speelt een aantal zaken die je ook in ogenschouw moet nemen.”

Hij wijst daarbij op het overheidsbeleid. “Er is een taakstelling dat er duizenden hectares natuur moeten bijkomen. Nederland heeft een overschot aan marginale landbouwgronden. Door middel van de regeling voor het ontwikkelen van nieuwe landgoederen wordt de natuurontwikkeling door particulieren gestimuleerd. De weilanden op deze locatie aan de rand van Wissel zijn bij uitstek geschikt om tot natuurgebieden om te vormen. Smeets heeft de landbouwgronden gekocht om op basis van het overheidsbeleid natuur te ontwikkelen. Dat is dus precies wat de overheid wil. Het kost de overheid niks en ze krijgt er zo negen hectare natuur bij.”

“Als je de grond wilt ontwikkelen, verplicht de overheid je min of meer om natuur te ontwikkelen. Op die locatie mag je geen stallen bouwen of andere dingen doen. Je krijgt dan ook de verplichting om het open te stellen, omdat het anders niet voor het algemeen belang is. In ruil daarvoor mag je dan een landhuis bouwen. Dat is ook wel logisch, want de waarde van de grond vermindert en je hebt ook de verplichting om het natuurgebied vijfentwintig jaar te onderhouden. Dat is de deal die landelijk is gesloten. Als er niets tegenover zou staan, zouden particulieren geen natuur ontwikkelen.”

Harleman legt uit dat de bewuste locatie zeer geschikt is voor het maken van ‘schrale’ natuur. “Dat soort natuur hebben we niet veel in Nederland. Door de bovenlaag van de weilanden af te plaggen en de beek te verleggen en te verbreden, ontstaat een mooi nieuw landschap. Bedenk bovendien dat er een aantal initiatieven naast elkaar is. Als die doorgaan dan kun je straks van Epe langs de beek door een natuurgebied naar Tongeren lopen. En dan kun bijzondere nieuwe dieren en planten zien, zoals watersnippen en moeraswolfsklauwen. Het is heel vervelend voor de omwonenden die van het huidige open landschap genieten, maar er komt straks een andere groep mensen die van deze nieuwe natuur gaat genieten.”

Naast de natuurontwikkeling wijst de adviseur ook op het eigendomsrecht. “De tegenstanders wilden blijkbaar geen eigenaar worden van de grond. Waarom gaan ze niet naar de bank om daar een paar ton op te nemen om die grond te kopen van Smeets of Van Ee? Dat zou een optie zijn voor de omwonenden. Als ze de grond kopen dan kunnen ze zelf bepalen dat het landbouwgrond blijft. Je kunt toch als omwonenden niet afdwingen hoe je buurman zijn grond gebruikt? Moet je als buurman kunnen bepalen dat Smeets en Van Ee koeien houden? Mag Smeets dan ook bepalen wat de buren met hun grond doen en welke dieren ze op hun weilanden laten lopen? Ook dat aspect moet in de discussie worden meegenomen.”

Peter Smeets kent de bezwaren van de omstanders. “Ik heb de bewoners van de Tongerenseweg uitgenodigd om van gedachte te wisselen. Mijn indruk van het gesprek is dat er drie fel tegen de plannen zijn om een woning te bouwen. Een stuk of vijf-zes maken zich zorgen over de openstelling van het gebied. Zij zijn bang voor overlast. En de rest was normaal en neutraal geïnteresseerd.”

Over het massale bezwaar zegt hij. “Ik weet dat ze rond zijn gegaan. Ik vind dat ik de mensen duidelijk heb uitgelegd wat de plannen zijn. Met mijn buren en een aantal mensen aan de Ericaweg zijn we tot overeenstemming gekomen dat die verder geen probleem hebben. Ik heb voorgesteld aan de mensen van de Tongerenseweg dat ze met een woordvoerder zouden komen waarmee ik contact kan onderhouden. Daar heb ik nog niets van gehoord.”

Een woordvoerder laat weten dat wethouder Joop van Nuijs bereid is om de tegenstanders van het landgoed te ontvangen. Wanneer dat gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat het laatste woord nog niet is gezegd over ‘De Pirk’.