Vernatting van de Veluwe

Bijeenkomst in de Witte Berken op zaterdag 12 oktober 2013.

Lezing van prof. dr.ir.Flip Witte
De grondwaterdaling op de Veluwe is te wijten aan een drietal oorzaken:

 1. Aanleg van de Flevopolder, aangezien de aanleg van de randmeren voor onvoldoende compensatie heeft gezorgd.
 2. Grondwateronttrekking
 3. Verdamping. Hierbij blijkt naaldbos meer water te onttrekken dan loofbos. Kaal zand en zwarte den verdampen het minst.

Mogelijke oplossingen liggen in: minder drinkwater onttrekken, Rijnwater infiltreren, stuifzand terugbrengen, naaldbos omzetten in loofbos, wachten op klimaatverandering.
Vegetatie zal zich aan droogte aanpassen.

ir. Jolijn van Engelenburg (omgevingsmanager Vitens)
Het streven is de veiligstelling van de waterwinning in Epe middels infiltratie.
Er is een ODDG (Overeenkomst duurzame drinkwatervoorziening Gelderland) .
De vergunning is voor onttrekking van 6 milj. m3 per jaar, er wordt ruim 4 milj. m3 onttrokken. Momenteel wordt 2,2 milj. m3 door infiltratie aangevuld. In de toekomst wil men infiltratie en onttrekking gelijktrekken: 6 milj. m3.
Invloed op de omgeving is bekeken, maar is slecht meetbaar. Er komen 2 innamepunten bij de Grift en de Klaarbeek. Vanaf het pompgebouw aan de Vossenbroekweg wordt via een leiding van 9 km lengte het te infiltreren water naar infiltratievijvers gebracht. Deze vijvers bij de Koekenbergweg worden uitgebreid van 1,5 naar 4,5 ha.
2013: eind augustus zijn de vergunningsprocedures afgerond.
2013/ 2014: aanleg van de uitbreiding na het broedseizoen, voor de winterslaap.
2015: uitbreiding infiltratie debiet.
Inlichtingen via vitens.nl/epe
Volgens de MER moet er monitoring plaatsvinden. Vraag: wil Vitens meewerken aan monitoring op perceelsniveau? Mevr. Van Engelenburg zegt toe dat Vitens metingen op perceelsniveau zal meenemen.
Aanvulling achteraf:

 1. In woongebied Wissel zijn nauwelijks/geen hoogte effecten te verwachten.
 2. Mevr. Van Engelenburg begrijpt/respecteert de zorgen die de inwoners van Wissel hebben.
 3. Het voorstel om op enkele plaatsen in privė tuinen peilbuizen te plaatsen wordt positief ontvangen.
 4. Mevr. Van Engelenburg wil de meetresultaten daarvan in haar statistieken opnemen zodat ze officieel zijn.
 5. Advies is om de buizen zo snel mogelijk te plaatsen. Hoe langer de periode waarin meting plaats vindt, hoe betrouwbaarder en beter interpreteerbaar. Indien er ter zijner tijd (2015 en later) sprake is van verhoging, nadat Vitens de infiltratie verhoogd heeft, zal Vitens meewerken aan onderzoek naar oorzakelijk verband. Bij verschillen van inzicht/ opvatting is er een commissie van deskundigen als beroepsinstantie.
 6. Peilbuizen worden op eigen kosten geplaatst. Inlichtingen: Fred van Gasteren.

Drs. Jan Aalbers (Waterschap Vallei en Veluwe)
Het Waterschap gaat niet over grondwater.
Wateronttrekking is groter in N-Z richting dan in O-W richting door de kleischotten in de bodem. Sinds 1985 is verdroging een nationaal probleem.
In de nieuwe EHS (Ecologische Hoofd Structuur) van 2012 zijn het Wisselse en Tongerense Veen opgenomen.
Ontwikkelingsopgave van natuur vanuit de herijkte EHS en Natura 2000 resulteert in afplaggen van delen van het Wisselse Veen en herinrichting van delen van landgoed Tongeren. Het Geldersch Landschap gaat in het Wisselse Veen afplaggen in diktes tussen de 20 en 30 cm, afhankelijk van de bodemgesteldheid, om zo optimale resultaten te kunnen behalen.
Er bestaat nog onenigheid tussen Waterschap en Geldersch Landschap over de af te voeren hoeveelheid water.

Na afloop van de lezingen hebben we een rondleiding gekregen over de afgeplagde gedeeltes van het Wisselse Veen. Er wordt heel zorgvuldig gewerkt om de juiste diepte te bereiken. Het was interessant om te zien hoe het “landje van Jonker”en de strook grond ernaast zich in een snel tempo positief ontwikkelen op het gebied van veengroei en het voorkomen van “rode lijst”planten. De K.N.N.V werd genoemd als pionier bij het veiligstellen van het zogenaamde “Landje van Jonker”.

vernatting van de Veluwe 12 oktober 2013 vernatting van de Veluwe kaart 12 oktober 2013

Graafwerkzaamheden Wisselse Veen

Nieuwsbrief het Wisselse Veen
10-9-2013

Geachte lezer,

Graag informeren wij u over de stand van zaken omtrent het muggen en knutten onderzoek van het Wisselse Veen en Landgoed Tongeren en de geplande werkzaamheden.
Op onze vraag over een mogelijke broedplaats van de agressieve muggen in de vorige nieuwsbrief van 5 juli jl., is één melding gedaan namelijk de Anna’s Hoeve op landgoed Tongeren. Afgelopen week is deze locatie door de onderzoekers geïnspecteerd. Er is hier geen broedplaats aangetroffen van de overlast veroorzakende muggen. Als u nog locaties kunt bedenken waar mogelijk oude beerputten of gierkelders aanwezig zijn, dan horen wij dat natuurlijk graag. Met die informatie kan overlast namelijk echt worden verkleind.

Vervolg
Inmiddels is de vergunning voor de geplande werkzaamheden in het Wisselse Veen rechtsgeldig. Als voorwaarde op deze rechtsgeldigheid heeft de gemeente delen van het advies van de onderzoekers verplicht gesteld. Voor u is het goed om te weten dat Geldersch Landschap & Kasteelen aanpassingen in het ontwerp overneemt (stilstaand water voorkomen). Ook wordt de eerste vijf jaar na de uitvoering gemonitord of er een toename van muggen of knutten ontstaat. Door goed in de gaten te houden wat er gebeurd, kunnen we in geval van toename maatregelen nemen om eventuele overlast te beperken.

Graafwerkzaamheden
De voorbereidingen op de graafwerkzaamheden in het Wisselse Veen beginnen vanaf week 37 (9 september) en duren vier weken. Vanaf week 40 (30 september) starten we met het transporteren van grond vanuit het Wisselse Veen. Per dag wordt circa 1.500 m3 grond afgevoerd; dat komt neer op ongeveer 60 vrachtwagens. Wij verwachten het transport tussen medio november en uiterlijk 21 december af te kunnen ronden. Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om de overlast voor u tot een minimum te beperken. In de bijlage treft u de transportroute aan zoals dit is afgesproken met de gemeente en het Wissels Belang. Voor de duidelijkheid: de blauwe lijn is de aanrijdroute en de groene lijn de afvoerroute.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet, mede namens Waterschap Vallei & Veluwe en Landgoed Tongeren

A.G. (Ab) van Dijk
Projectleider Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen
wisselse veen transportroute

Muggen en knutten onderzoek

Ingezonden nieuwsbrief van Stichting Gelders Landschap & Kastelen.

Onderwerp: nieuwsbrief Wisselse Veen; Muggen en knutten onderzoek

Geachte lezer,

Graag informeren wij u over de stand van zaken omtrent het muggen en knutten onderzoek in het Wisselse Veen en op landgoed Tongeren.

Eerste onderzoeksresultaten
In het voorjaar is onderzocht waar de overlast in de huidige situatie vandaan komt. Tot nu toe zijn twee meetronden uitgevoerd. Tijdens de eerste meetronde zijn twee zaken waargenomen, namelijk:

 1. een hoog aantal knutten rond de Berghoeve
 2. een specifieke mugsoort rond de Naaldweg

1. De vele gevonden knutten tijdens de eerste meetronde hebben ertoe geleid dat de tweede meetronde met meer vallen is uitgevoerd. Uit de tweede meetronde is gebleken dat de knutten overal vandaan komen. De onderzoekers hebben een aantal voorstellen gedaan om de overlast te beperken. Hierbij kunt u denken aan maatregelen aan bosschages en aanpassingen in waterhuishouding (oppervlakkig droger maken). Deze voorstellen willen wij verkennen en indien mogelijk tot uitvoering brengen.
2. De aangetroffen mug rond de Naaldweg (Anophelus plumbeus) is een soort die zijn broedplaats zeer waarschijnlijk in oude beerputten/gierkelders heeft. Daarnaast is het ook nog eens een agressieve soort. De stilstaande watertjes rondom de Naaldweg zijn onderzocht op de aanwezigheid van muggenlarven, maar daar is niks gevonden.

Vervolg
De mogelijke oplossingen tegen de overlast van de knutten worden binnenkort door Geldersch Landschap & Kasteelen bekeken op haalbaarheid.

Voor het herleiden van de broedplaats van de Anophelus plumbeus willen wij graag uw hulp vragen zodat we de bron kunnen herleiden en aanpakken. In de bijlage bij deze nieuwsbrief is een kaart gevoegd. Binnen het gedeelte dat is aangeven met de zwarte lijn, willen wij weten of er oude beerputten aanwezig zijn. Indien u weet of en waar binnen dit zoekgebied oude beerputten aanwezig zijn, dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan ondergetekende op a.vandijk@glk.nl. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

Mocht u nog verdere vragen hebben, dan hoor ik dat ook graag.

Met vriendelijke groet,

mede namens Waterschap Vallei & Veluwe en Landgoed Tongeren
A.G. (Ab) van Dijk
Projectleider Geldersch Landschap & Kasteelen

Nieuwsbrief Wisselse Veen

Ingezonden nieuwsbrief van Stichting Gelders Landschap & Kastelen.

Geachte lezer,

Graag informeren wij u over de stand van zaken omtrent de inrichting en het beheer van het Wisselse Veen en Landgoed Tongeren. In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat Geldersch Landschap & Kasteelen de adviezen van de onderzoekers voor de aanstaande inrichting over zal nemen. Daarnaast zou gedurende het voorjaar en de zomer van 2013 in kaart worden gebracht waar de overlast in de huidige situatie vandaan komt. Hierover gaat onderstaande informatie. Onderzoek Op een aantal geselecteerde locaties worden vallen geplaatst. Deze vallen worden vanaf 29 april geplaatst en hebben als doel om de overlast veroorzakende locaties in beeld te brengen. Het is in uw en ons belang dat deze vallen blijven staan en wij verzoeken u dan ook een oogje in het zeil te houden.
Gedurende de zomer worden in totaal 12 vallen geplaatst, verwijderd, geleegd en opnieuw geplaatst. In de bijlage Bemonsteringstechnieken muggenonderzoek treft u een aantal foto’s incl. beschrijvingen aan van de te plaatsen vallen.
Daarnaast worden op verschillende locaties, meerdere malen gedurende de zomer, stilstaande watertjes bemonsterd met een schepnet op de aanwezigheid van muggenlarven.
Uitkomsten De uitkomsten van deze zogenaamde 0-meting worden verwerkt en met u teruggekoppeld.
Procedure Het bezwaar dat tegen de omgevingsvergunning is ingediend, zal los gezien worden van het onderzoek wat in 2013 wordt uitgevoerd. Bij de gemeente Epe zal Geldersch Landschap & Kasteelen aangeven dat de adviezen uit het eerste onderzoek worden overgenomen in de inrichtingsmaatregelen. Hierop zal een uitspraak volgen van de bezwarencommissie.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.
Mede namens Waterschap Vallei & Veluwe en Landgoed Tongeren

Met vriendelijke groet,
A.G. (Ab) van Dijk
Projectleider Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen

Angst: meer overlast muggen

Bron De Stentor: Angst: meer overlast muggen

WISSEL – Uit angst voor toenemende overlast door steekmuggen en knutten heeft een groep van veertig bewoners uit Wissel bezwaar ingediend tegen de afgraving van een deel van het Wisselse Veen.

Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen heeft daarvoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente Epe. De aanvraag is nog in behandeling.

De stichting geeft desgevraagd aan open te staan voor extra maatregelen om overlast tegen te gaan. ,,We proberen wel draagvlak te creëren in de omgeving”, aldus projectleider Ab van Dijk.

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe dringen veertig bewoners van de Boerweg, Lijsterbesweg, Naaldweg, Veenweg en Veldkampweg in Wissel aan op ‘onafhankelijk onderzoek en risicoanalyse (…) om verdere overlast door verdere afgraving te voorkomen.’ ,,De brief was verwacht en heeft onze aandacht”, reageert de gemeente.

Gerrit van Schoonhoven treedt op als woordvoerder van de verontruste burgers. Hij stuurde Van Dijk een mailtje, maar kreeg geen reactie. Zijn vermoeden dat de stichting niks met de zorgen van de buurt doet, wijst Van Dijk van de hand. ,,We zijn met onze ecoloog in overleg om te bekijken of we wellicht aanvullende maatregelen moeten nemen. Daarbij overwegen we ook een externe ecoloog te benaderen.”

Verslag inloopavond afgraving Wisselse Veen

Het Geldersch Landschap heeft op donderdagavond 9 juli belangstellenden uitgenodigd om de plannen betreffende de afgraving van de fosfaatrijke bovengrond van een deel van het Wisselse Veen te komen bekijken. Aan de hand van deze kaart, werd uitgelegd welk deel van het Wisselse Veen afgegraven wordt (zie informatieblad).

Het is de bedoeling om voormalige landbouwgrond om te vormen naar bloem- en waterrijk
grasland. De waterstand op zich wordt niet verhoogd, het water komt wel dichter aan
de oppervlakte te liggen. Het terrein waar nu de pony’s van de heer Boer grazen wordt
afgegraven; de pony’s kunnen terecht op een ander terrein. Ook aan de andere kant van de Veenweg wordt afgegraven. De aan- en afvoerroute is in overleg met de Gemeente en Wissels Belang vastgesteld. Het is de bedoeling dat beide routes elkaar niet overlappen, aangezien grote vrachtauto’s worden gebruikt en het ook grote hoeveelheden grond betreft (38.000 m3).

De werkzaamheden zijn gepland tussen september 2012 en februari 2013. De vergunning
hiervoor is inmiddels aangevraagd. De periode waarin het afgraven plaats vindt, zou er voor moeten zorgen dat er geen grote explosie van insecten ontstaat.