Privacy verklaring vereniging Wissels Belang

Vereniging Wissels Belang te Epe is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Vereniging Wissels Belang:  zie website www.wisselsbelang.nl

Functionaris gegevensbescherming (FG): secretaris Wissels Belang
Contactgegevens: info@wisselsbelang.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging Wissels Belang verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen)
verwerken:
– Voor- en achternaam (leden en aangemelde gezinsleden)
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Dieet voorkeuren (i.v.m. door Wissels Belang georganiseerde activiteiten)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Foto’s, gemaakt tijdens activiteiten van de buurtvereniging, kunnen door of namens
het bestuur geplaatst worden in de nieuwsbrief en/of de website en/of in lokale
media en zijn hierdoor mede toegankelijk voor derden. Indien u daar bezwaar tegen
heeft, verzoeken wij u dringend om dit aan te geven op het moment dat de foto’s
worden gemaakt.

Vereniging Wissels Belang verwerkt persoonsgegevens van leden waaronder
personen jonger dan 16 jaar. Het gaat hierbij om gegevens en foto’s van leden
waaronder kinderen, gemaakt of verzameld tijdens activiteiten van de vereniging.
Onze vereniging heeft niet de intentie noch de middelen om gegevens te
verzamelen over website bezoekers.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens
hebben verzameld, neem dan contact met ons op via het secretariaat op
info@wisselsbelang.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Vereniging Wissels Belang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:

– Het afhandelen van uw betaling van het lidmaatschap;
– Het verzenden van onze nieuwsbrief over de buurt;
– U te informeren over activiteiten van de vereniging;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de doelstellingen van
   de buurtvereniging te kunnen realiseren.


Wettelijke grondslag voor het verwerken van uw gegevens:

Door u verstrekte toestemming bij het aanleveren van uw gegevens
Geautomatiseerde besluitvorming Vereniging Wissels Belang neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Vereniging Wissels Belang) tussen zit.

Vereniging Wissels Belang beschikt niet over een dergelijk systeem.


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Vereniging Wissels Belang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Jaarlijks wordt het ledenbestand geactualiseerd en ledenbestanden worden na
7 jaar vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging Wissels Belang verstrekt alleen gegevens derden:
– voor het innen van contributie (evt. incasso-opdracht aan bank)
– om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vereniging Wissels Belang gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door Vereniging Wissels Belang en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wisselsbelang.nl of naar
het onder contactgegevens vermelde adres van het secretariaat.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij
vragen een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Vereniging Wissels Belang wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging Wissels Belang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alleen de bestuursleden van de Vereniging Wissels Belang hebben toegang tot de
bewaarde persoonsgegevens.
Uitwisseling van de gegevens gebeurt via beveiligde mail (2FA) en/of door opslag
op een beveiligde cloud locatie en/of via beveiligde USB stick.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met een van de bestuursleden of via
info@wisselsbelang.nl