Algemene ledenvergadering

Geachte leden van Wissels Belang,

Hierbij nodigt het huidige, voorlopige bestuur van Wissels Belang u uit voor de eerste algemene ledenvergadering van onze vereniging.

De ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 21 november in de kantine van de voetbalvereniging Wissel. Aanvang 20.30 uur.

Agenda

  1. Opening
  2. Voorstellen huidige bestuur.
  3. Bestuursverkiezing.  ( Uitleg verkiezingen, huidige kandidaten, nieuwe kandidaten, vaststellen nieuwe bestuur)
  4. Financieel overzicht. Instelling Kascommissie.
  5. Goedkeuring Statuten
  6. Verslag van de stand van zaken op dit moment met betrekking tot: de Waayenberg, het dierenpark, de midgetgolfbaan en de verharding van de Centrumweg.
  7. Aanmelding en administratie
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

We hopen op een grote opkomst.

Met vriendelijke groet,

Het huidige, voorlopige bestuur:

De heer M.P.M de Goey (voorzitter)
Mevr E.C. Drevijn (secretaris/penningmeester)
De heer C. Koopman (lid)
Mevr. M.Menke (lid)

Wilt u zo vriendelijk zijn om via de mail (info@wisselsbelang.nl) aan te geven of u op de vergadering aanwezig bent?

Milde reacties verplaatsing dierenpark Wissel

Bron: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/9803148/Milde-reacties-in-Wissel-en-Vemde%2FHorsthoek.ece

EPE – Wissels Belang zegt in een eerste reactie niet voor de plannen van Dierenpark Wissel te willen gaan liggen. ,,Het liefst zouden wij zien dat het terrein wordt teruggegeven aan de natuur, maar met een beperkt aantal villa’s valt ook te leven”, zegt Eveline Drevijn. ,,De belasting is dan veel minder dan nu met het dierenpark.” Voorzitter Fred Kersten van Belangenvereniging Vemde-Horsthoek, die zich in het verleden fel verzette tegen de komst van het dierenpark in hun buurtschap, toont zich verrast door de plannen. ,,Het aantal hectares is een aanzienlijke vermindering, wat dat betreft is dit een gunstige ontwikkeling.

En als ze het zo plannen dat de ingang aan de kant van de snelweg komt, wordt het voor de buurt al een stuk rustiger. Dit is een hele andere situatie dan waar tot nu toe over gesproken werd.”

Met het nog te ontwikkelen Pangea Parc – waarvan hierboven een eerste aanzet te zien is – mikt Zodiac Zoos op 250.000 bezoekers per jaar. Net als in de oude plannen. ,,Maar toen werd gesproken over een terrein van achttien hectare en zou er dus de mogelijkheid zijn om nog veel meer bezoekers te ontvangen”, zegt Kersten. De belangenvereniging zegt enerzijds verrast te zijn door de plannen, maar anderzijds juist ook niet. ,,We zijn bijna tien jaar verder sinds de eerste plannen”, zegt secretaris Bertus Berkhoff. ,,Er is veel gepraat en veel onrust teweeggebracht, maar ondertussen is er nog niks gebeurd.”

Wissels Belang heeft afgelopen vrijdag nog in een gesprek met waarnemend burgemeester Hans van der Hoeve gevraagd naar de stand van zaken. Drevijn: ,,Hij zei dat er eind van dit jaar duidelijkheid moet zijn over wat het dierenpark gaat doen.”

In een reactie laat de gemeente via de afdeling communicatie weten dat ze ‘positief staat tegenover de verandering van de bestemming van dagrecreatie naar wonen’ in Wissel. Over de locatie in Vemde zegt de woordvoerster: ,,Er worden in het grensgebied van Epe en Heerde verschillende mogelijkheden en ontwikkelingen onderzocht als het gaat om de locatie van Dierenpark Wissel. Op dit moment zijn hierover nog geen concrete besluiten of plannen te melden vanuit de gemeente Epe.”

De provincie Gelderland laat weten nog altijd positief tegenover verplaatsing te staan.

Rechter kijkt naar sluitingstijd midgetgolf

Bron: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/9742292/Rechter-kijkt-naar-sluitingstijd-midgetgolf.ece

EPE/ZUTPHEN – De burgemeester van Epe had beter moeten nadenken, vindt een aantal bewoners van buurtschap Wissel. Hij verleende de midgetgolfbaan daar een vergunning om in het weekeinde tot vier uur ‘s nachts open te blijven, net als andere horecazaken.De bewoners en Wissels Belang zijn daar niet blij mee, zij ondervinden geluidsoverlast van de verruimde openingstijden.

Zij trachtten dinsdag dan ook de zaak voor de meervoudige kamer bestuursrecht in Zutphen uit te vechten. De bewoners voeren aan dat in het bestemmingsplan van Wissel staat dat de golfbaan dagrecreatie mag bieden met ondergeschikte horeca. Als de golfbaan dichtgaat moet de bijbehorende horecagelegenheid dus ook dicht, vinden de gedupeerde bewoners. Ook Wissels Belang is tegen de late openingstijden. Wissel is een stiltegebied met een ecologische hoofdstructuur en dat dient volgens het Belang zo te blijven.

De burgemeester vindt zijn besluit niet in strijd met het bestemmingsplan, bleek uit een brief die een afgevaardigde van de gemeente aan de rechtbank overhandigde. Daarin beschrijft hij dagrecreatie als ‘vrijetijdsbesteding met een verblijf buiten de woning zonder dat er een overnachting elders mee gepaard gaat’, werd er voorgelezen. “Dus dan mag er dag en nacht worden gegolfd, als er maar geen bedden staan”, merkte de rechter droog op. Zo moest de rechter het niet zien, volgens de gemeente. Een partijtje golf kan worden gevolgd door een diner in het restaurant, meenden de afgevaardigden. Dat vonden de eisers ook geen probleem, als om 22.00 uur de rust maar terugkeert.

Uitspraak binnen zes weken.

Centrumweg in Wissel wordt verhard

Bron: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/9569890/Centrumweg-in-Wissel-wordt-verhard.ece

EPE – Een deel van de Centrumweg in Wissel wordt verhard. Het college van burgemeester en wethouders in Epe maakt daarmee een uitzondering op de gewoonte om onverharde wegen in de gemeente te koesteren. ,,Asfalteren doen we niet zomaar”, zegt verantwoordelijk wethouder Joop van Nuijs.

De gemeente heeft in de loop der jaren heel veel klachten gehad over de weg, zegt Van Nuijs. Omwonenden, maar ook recreanten van De Vossenberg en De Veldkamp maken er gebruik van. Als het regent, zitten er veel kuilen in en als het droog is komt er veel stof af. Daarom wordt het gedeelte tussen de Molenweg en de Veldkampweg verhard. De weg is in het verleden voorzien van een semiverharding, bestaande uit een zand-cementstabilisatie, geeft het college van burgemeester en wethouders in Epe aan. ,,Maar recreatie gaat tegenwoordig het hele jaar door, dat concentreert zich niet meer alleen in de zomermaanden. Door die hoge recreatiedruk in combinatie met enkele strenge winters is de weg erg slecht geworden.”

Van Nuijs geeft aan dat de gemeente er geen gewoonte van wil maken ‘een zandweg op te offeren’. ,,Dat doen we alleen in hoogst-, hoogst-, hoogstuitzonderlijke gevallen.” De kosten van de verharding zijn geraamd op 25.000 euro. Na vaststelling door het college zal een informatieavond voor belanghebbenden worden georganiseerd.

Nadat het besluit is genomen, wordt de weg binnen drie maanden verhard.

Wissels Belang heeft het druk

http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/8635329/Ook-zelfstandig-Wissels-Belang-heeft-het-druk.ece

WISSEL – Ook nu Wissels Belang sinds kort op eigen benen staat en niet langer onder de vlag opereert van buurtvereniging Wito is er genoeg werk aan de winkel.In de buurtschap spelen allerlei zaken, die variëren van de ontwikkelingen rond het voormalig conferentieoord De Waayenberg tot aan verkeersproblemen.

Voorzitter M.P.M. de Goey en secretaris-penningmeester mevrouw E.C. Drevijn-Dijkstra denken dat Wissels Belang beter kan functioneren nu de belangenvereniging een zelfstandige vereniging is geworden. “Dan ben je rechtspersoon. Dat is veel gemakkelijker als je gesprekspartner wilt zijn van de gemeente en andere instanties. Dan kunnen ze verantwoordelijkheid bij je neerleggen en omgekeerd kunnen de leden ook het bestuur ter verantwoording roepen.”

Wissels Belang, dat ruim tien jaar geleden begon als commissie van de buurtvereniging Wito, had tot nu toe geen leden, maar sympathisanten.

Door middel van rondschrijvens en enquêtes werd contact gehouden met de achterban en gepeild wat er leefde.

De Goey: “Dat is voor de strategie die je bepaalt niet meer bevredigend. Er was ook geen geld, zodat je links en rechts wat bij elkaar moest schooien als er uitgaven gedaan moesten worden. Dat is voor de continuïteit niet goed.”

De vereniging, die inmiddels een eigen logo heeft (eikenblaadjes die een wildspoor vormen), is inmiddels een ledenwerfcampagne begonnen.

Tot nu toe waren er tweehonderd sympathisanten. De Goey en Drevijn verwachten niet dat zich ook tweehonderd leden zullen aansluiten, aangezien het lidmaatschap niet persoonsgebonden is (zoals bij de sympathisanten het geval was), maar per huishouden (voor 10 euro per jaar) geldt. Bovendien heeft de vereniging haar werkgebied beperkt tot uitsluitend Wissel, terwijl de buurtvereniging Wito ook leden kent uit plaatsen als Epe, Vaassen en zelf uit Apeldoorn aan toe.

Wissels Belang heeft precies geformuleerd wat het doel is van de vereniging, namelijk ‘het behartigen van de belangen van de bewoners van Wissel, hetgeen inhoudt het beschermen van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van Wissel en het verbeteren daarvan waar dat mogelijk is.’

Wissels Belang, dat overigens ook een eigen wbsite gaat beginnen, heeft alleen al aan het beschermen van de leefomgeving een hele kluif, naar het zich laat aanzien. Er zijn nogal wat bedreigingen.

Zo wil de vereniging goed de vinger aan de pols houden bij de plannen om appartementen te bouwen op de plek waar nu het afgetrapte conferentiecentrum De Waayenberg staat. Aandachtspunt zijn ook de ontwikkelingen bij dierenpark Wissel, dat plannen heeft om te verkassen. Als die plannen doorgaan, dan rijst bijvoorbeeld de vraag wat er moet gebeuren met de vrijkomende grond.

Het dierenpark, waar zo’n 140.000 bezoekers per jaar komen, is mede-oorzaak van de verkeersdrukte in de buurtschap, samen met de bungalowparken die er zijn en de campings. De smalle (land)wegen zijn er niet op berekend, zeker niet op zwaar bevoorradingsverkeer. Verder zijn de sluittijden van de midgetgolfbaan en de vaak onbegaanbare zand- en leemwegen in de buurtschap velen een doorn in het oog. Mevrouw Drevijn: “We zijn er niet op uit om alle ontwikkelingen tegen te houden of af te breken. We willen juist samenwerken voor een zo goed mogelijke leefomgeving.”

Wissels Belang zelfstandig

Op 16 februari 2011 is de vereniging Wissels Belang opgericht en vervolgens bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Tot die tijd opereerde Wissels Belang onder de vlag van de buurtvereniging Wito. Het bestuur van Wissels Belang vond echter de tijd gekomen om een zelfstandige vereniging op te richten en naar later bleek, waren ook de bestuursleden van Wito deze mening toegedaan.

De hele brief is hier te bekijken Brief

Zorgen in Wissel over plannen van horeca

Bron: http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/7948736/Zorgen-in-Wissel-over-plannen-van-horeca.ece

WISSEL – In Wissel heerst onrust over een aantal ontwikkelingen bij plaatselijke horeca- en recreatiebedrijven.In een schrijven van bewoners, dat rond de jaarwisseling de buurt is rondgegaan en ook is gestuurd naar de gemeenteraad, wordt gesproken over ‘sloop van de natuur’.

Veluws Eethuis en Midgetgolf Wissel aan de Ericaweg wordt genoemd als één van de voorbeelden. De problemen over de manier waarop dit etablissement wordt geëxploiteerd spelen al lange tijd. Het gaat met name om activiteiten op late tijdstippen. Omdat partijen er zelf niet zijn uitgekomen, is de rechter in Zutphen om een uitspraak gevraagd.

Ook vreest de buurt voor een uitbreiding van dit etablissement. Dit laatste maken de bewoners op uit een zienswijze die vorig voorjaar namens de uitbater van Midgetgolf Wissel werd ingediend tegen ontwerp-bestemmingsplan Wissel en Schaverden, dat een actualisatie beoogt te zijn van het bestaande bestemmingsplan. Ook in het ontwerp-bestemmingsplan worden geen nieuwe grote ontwikkelingen toegestaan. Wel zijn kleinschalige (bouw)activiteiten mogelijk.

Als tweede voorbeeld wordt conferentiehotel Villa Heidebad aan de Molenweg in het rondschrijven genoemd. De uitbater liet vorig jaar tegenover deze krant weten de bestaande accommodatie te willen uitbreiden met vijftien kamers.

In het schrijven wordt eveneens geageerd tegen partyboerderij Vossenberg aan de Centrumweg. De vergunning zou niet adequaat zijn voor de feesten en partijen die er worden gehouden, terwijl de gemeente Epe volgens de bewoners verzuimd te handhaven.

Verder valt de wens tot uitbreiding van camping Vossenberg, eveneens aan de Centrumweg, in slechte aarde bij de bewoners. Ze vinden het onbegrijpelijk als de camping zou worden doorgetrokken tot aan de Tongerensche beek. De bewoners wijzen erop dat de beek is hersteld met geld van de Europese Unie. “Het was niet de bedoeling van de EU om daar een camping tegenaan te plakken.”

Plan De Pirk mag verder

Bron De Stentor: Plan De Pirk mag verder

EPE/WISSEL – De kans dat landgoed de Pirk er komt is nog steeds groot. Het brede verzet onder omwonenden heeft in ieder geval geen gevolgen voor de voortgang van de procedure, die moet leiden tot een nieuw landgoed (landgoed De Pirk) ten oosten van Wissel en ten noorden van voormalig buitenhotel De Waaijenberg. De gemeente Epe staat achter de zogeheten totaalvisie, die de initiatiefneemster, de familie Smeets, heeft ingediend. Zo’n visie bestaat uit een landschapsanalyse, een inrichtingsplan, een beheerplan en ook is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Bovendien maakt een exploitatieopzet, bedoeld om de economische uitvoerbaarheid aan te tonen, maakt deel uit van de plannen. Volgens burgemeester en wethouders blijkt uit de totaalvisie dat De Pirk past in de omgeving, die globaal wordt begrensd door de Tongerenseweg-zuid, het Centraal Veluws Natuurgebied, de recreatieterreinen van Wissel en de buurtschap Wissel. Ook is er rekening gehouden met de belangen van de natuur, de waterhuishouding en is openstelling – een van de eisen die aan nieuwe landgoederen worden gesteld – gewaarborgd.

De weerstand uit de buurt komt volgens B en W deels voort uit onbekendheid met de materie. Omwonenden hebben er moeite mee dat het vrije uitzicht verdwijnt, maar hikken ook aan tegen de komst van een landhuis en de openstelling. Er zijn geen inhoudelijke argumenten, menen B en W.

Lees ook de reactie op bovenstaand artikel op www.epenaren.nl

Landgoed “De Pirk” blijft omstreden

Bron: http://www.epenaren.nl/marktplein/index.php?itemid=516

Tegenstanders willen petitie aanbieden aan wethouder Joop van Nuijs. Natuur- en Landschapsadviseur René Harleman schetst de dilemma´s rondom de ontwikkeling van het natuurgebied en initiatiefnemer Peter Smeets reageert op de commotie. 

Op tafel liggen zesentwintig brieven van direct omwonenden. “Deze mensen zijn allemaal tegen de nieuwe landgoederen”, zegt Herman Huiskamp. Samen met buurman Willem Jan Kloezeman staat hij op de bres tegen de ontwikkeling van nieuwe landgoederen op de weilanden tussen de Paalbeekweg, Tongerenseweg-zuid en de Ericaweg.

Zij waren ook bij de informatiebijeenkomst die door initiatiefnemer van “De Pirk” Peter Smeets was belegd. “Hij heeft maar de helft van de omwonenden uitgenodigd omdat hij dacht dat de anderen geen bezwaar hebben”, zegt Kloezeman. Uit de brieven blijkt echter dat het protest in de buurt massaal is.

Huiskamp legt uit wat er is gebeurd nadat ze een protestbord langs de Tongerenseweg plaatsten. “Dezelfde dag al kregen we een stroom aan positieve reacties. Daarop hebben we besloten een brief rond te brengen in de buurt. De bij de brief gevoegde petitie tegen de bestemmingsplanwijziging konden de buurtbewoners terugsturen.” Met een klap laat hij de stapel reacties op tafel vallen. “We moeten nog achter een paar buren aan, maar de rest heeft al gereageerd.”

Uit de teksten blijkt dat de buren weinig op hebben met de plannen voor de landgoederen. Zo is er een tegenstander die pleit voor een Milieu Effect Rapportage. “Een interessante gedachte. Het is een misvatting dat landbouwgrond geen natuurwaarde heeft. Nu ligt er twintig hectare landelijk gebied en dat wordt straks met twee hectare verkleind omdat er bebouwing komt”, zegt Kloezeman. Een ander familie is bang voor verdere bebouwing. “Als je nu laat bebouwen, dan is er toch geen reden meer om in de toekomst verdere bebouwing in dit gebied tegen te houden?” Huiskamp is het daar mee eens. “Toen de Burgerenk is gebouwd, werd ons hier beloofd dat aan onze kant van de Paalbeekweg nooit gebouwd zou worden. Je ziet wat van dergelijke beloften terechtkomt.” Een familie aan de Ericaweg schrijft: “Wij van de Ericaweg zijn juist zo blij met het vrije uitzicht over de weilanden.”

Kloezeman en Huiskamp willen binnenkort met deze en de andere reacties naar het gemeentehuis. “We willen ze aanbieden aan de verantwoordelijke wethouder Joop van Nuijs. Ze moeten weten in het gemeentehuis dat de buren massaal tegen deze plannen zijn.”

Natuur- Landschapsadviseur René Harleman (44) uit Emst is door initiatiefnemer Peter Smeets in de arm genomen om het toekomstige landgoed vorm te geven. Harleman: “Ik ben niet voor of tegen het landgoed. Als Smeets daar natuur wil ontwikkelen dan help ik hem daarbij. Ik snap de omwonenden ook wel. Het landbouwgebied met het vrije uitzicht is hartstikke mooi. Daar zijn ze mee opgegroeid en dat willen ze in stand houden. Dat begrijp ik wel. Maar er speelt een aantal zaken die je ook in ogenschouw moet nemen.”

Hij wijst daarbij op het overheidsbeleid. “Er is een taakstelling dat er duizenden hectares natuur moeten bijkomen. Nederland heeft een overschot aan marginale landbouwgronden. Door middel van de regeling voor het ontwikkelen van nieuwe landgoederen wordt de natuurontwikkeling door particulieren gestimuleerd. De weilanden op deze locatie aan de rand van Wissel zijn bij uitstek geschikt om tot natuurgebieden om te vormen. Smeets heeft de landbouwgronden gekocht om op basis van het overheidsbeleid natuur te ontwikkelen. Dat is dus precies wat de overheid wil. Het kost de overheid niks en ze krijgt er zo negen hectare natuur bij.”

“Als je de grond wilt ontwikkelen, verplicht de overheid je min of meer om natuur te ontwikkelen. Op die locatie mag je geen stallen bouwen of andere dingen doen. Je krijgt dan ook de verplichting om het open te stellen, omdat het anders niet voor het algemeen belang is. In ruil daarvoor mag je dan een landhuis bouwen. Dat is ook wel logisch, want de waarde van de grond vermindert en je hebt ook de verplichting om het natuurgebied vijfentwintig jaar te onderhouden. Dat is de deal die landelijk is gesloten. Als er niets tegenover zou staan, zouden particulieren geen natuur ontwikkelen.”

Harleman legt uit dat de bewuste locatie zeer geschikt is voor het maken van ‘schrale’ natuur. “Dat soort natuur hebben we niet veel in Nederland. Door de bovenlaag van de weilanden af te plaggen en de beek te verleggen en te verbreden, ontstaat een mooi nieuw landschap. Bedenk bovendien dat er een aantal initiatieven naast elkaar is. Als die doorgaan dan kun je straks van Epe langs de beek door een natuurgebied naar Tongeren lopen. En dan kun bijzondere nieuwe dieren en planten zien, zoals watersnippen en moeraswolfsklauwen. Het is heel vervelend voor de omwonenden die van het huidige open landschap genieten, maar er komt straks een andere groep mensen die van deze nieuwe natuur gaat genieten.”

Naast de natuurontwikkeling wijst de adviseur ook op het eigendomsrecht. “De tegenstanders wilden blijkbaar geen eigenaar worden van de grond. Waarom gaan ze niet naar de bank om daar een paar ton op te nemen om die grond te kopen van Smeets of Van Ee? Dat zou een optie zijn voor de omwonenden. Als ze de grond kopen dan kunnen ze zelf bepalen dat het landbouwgrond blijft. Je kunt toch als omwonenden niet afdwingen hoe je buurman zijn grond gebruikt? Moet je als buurman kunnen bepalen dat Smeets en Van Ee koeien houden? Mag Smeets dan ook bepalen wat de buren met hun grond doen en welke dieren ze op hun weilanden laten lopen? Ook dat aspect moet in de discussie worden meegenomen.”

Peter Smeets kent de bezwaren van de omstanders. “Ik heb de bewoners van de Tongerenseweg uitgenodigd om van gedachte te wisselen. Mijn indruk van het gesprek is dat er drie fel tegen de plannen zijn om een woning te bouwen. Een stuk of vijf-zes maken zich zorgen over de openstelling van het gebied. Zij zijn bang voor overlast. En de rest was normaal en neutraal geïnteresseerd.”

Over het massale bezwaar zegt hij. “Ik weet dat ze rond zijn gegaan. Ik vind dat ik de mensen duidelijk heb uitgelegd wat de plannen zijn. Met mijn buren en een aantal mensen aan de Ericaweg zijn we tot overeenstemming gekomen dat die verder geen probleem hebben. Ik heb voorgesteld aan de mensen van de Tongerenseweg dat ze met een woordvoerder zouden komen waarmee ik contact kan onderhouden. Daar heb ik nog niets van gehoord.”

Een woordvoerder laat weten dat wethouder Joop van Nuijs bereid is om de tegenstanders van het landgoed te ontvangen. Wanneer dat gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat het laatste woord nog niet is gezegd over ‘De Pirk’.