Zwerfafval Opruimen Vaassen Epe Wissel Oene Emst

Op zaterdag 20 Maart 2021.

Weer een grote zwerfvuil opruimactie van in de gehele Gemeente Epe.

Van Zwerfafval naar Vlinder organiseert op zaterdag 20 maart een grote schoonmaakactie. Het is dan Nationale Opschoondag. Duizenden vrijwilligers uit het hele land steken weer de handen uit de mouwen om zwerfafval op te ruimen. Zo ook in de gehele Gemeente Epe.

Doet u ook mee;
Wilt u ook meehelpen een klein stukje van onze gemeente schoon te maken
Meld je dan aan:

• Voor Epe via mail naar: info@vanzwerfafvalnaarvlinder.nl of door een appje naar 06 53 96 52 61 Start locatie Het Vlinderhuis Leenhofweg 25 8161 ZM Epe•

• Voor Vaassen via mail naar: Anneke.Filmer@gmail.com of een appje naar 06 22 81 80 82 Start locatie de markt in Vaassen naast de Kerk•

• Voor Wissel – Tongeren; Via een appje naar Janny Boling 06 27 11 31 47
Start locatie Waayenbergweg 1, 8162 RG Epe/ Wissel.

• Voor Oene via mail naar: ludwinanijhof@gmail.com
Start Locatie Oene, Cultuurhuus Dorpsstraat 14-16, 8167 NL Oene

• Voor Emst via mail naar: jwvdstraaten@gmail.com.
Start locatie Emst bij ‘de Spar’ ,verzamelen rond 11:00 uur bij de picknicktafel op de parkeerplek.

Dit schoonmaken gebeurd uiteraard op gepaste afstand volgens richtlijnen van het RIVM. https://www.nederlandschoon.nl/preventiemaatregelen-corona

Op alle locaties behalve in Emst zal om 9;30 de koffie klaar staan. De te lopen route worden vanaf 09:45 uur op locatie uitgedeeld. De opruimactie is van 10.00 uur tot 12.00 uur. Om 12 uur hopen we weer allemaal terug te zijn bij de start locatie. Met een paar mensen zoeken we dan het zwerfafval uit en zorgen we er voor dat het naar de gemeentewerf komt.

Ontwikkeling Verkeersplan (mobiliteitsplan) Wissel – 2021

Ontwikkeling Verkeersplan (mobiliteitsplan) Wissel – 2021

Inleidend: Als onderdeel van de realisatie van de Omgevingsvisie Gemeente Epe (zie ook elders op deze site) is o.a. de komst van een Mobiliteitsplan (verkeerscirculatieplan) aangekondigd.  Dit plan ziet  ook op vergroting van de verkeersveiligheid in de gemeente Epe.  De inschatting is dat te nemen maatregelen en/of aan te brengen voorzieningen gebaseerd op dat Mobiliteitsplan niet eerder dan “ergens” in 2022 te verwachten zijn. Misschien nog wel later? 

“Ontwikkeling Verkeersplan (mobiliteitsplan) Wissel – 2021” verder lezen

Wissels Veen Ontwerp Inrichtingsplan

Reactie op het concept Inrichtingsplan Wissels Veen.
 
Op uitnodiging van de Provinciale projectleiding heeft het bestuur van Wissels Belang, aanvullend op de reacties van enkele  bewoners van Wissel een reactie gestuurd:
 
 

De informatieverstrekking, door Corona aangepast, is keurig verzorgd. Mooi voorlichtingsfilmpje, helder en leerzaam. Het unieke van het project staat buiten kijf. Het enthousiasme  kan en mag om die reden groot zijn. Zeker nu voldoende budget garant staat voor een slagvaardige aanpak.

Het gevaar van die luxe positie  in de projectuitvoering kan zijn dat  belangen van betrokkenen, (bewoners, argrariers- grondeigenaren) niet of niet volledig op zijn merites worden be- en afgehandeld. Dat doel en planning  (te) dominant zijn/worden. Deze overweging geldt in versterkte mate nu de fysieke dialoog met derden nagenoeg ontbreekt.

“Wissels Veen Ontwerp Inrichtingsplan” verder lezen

Omgevingsvisie gemeente Epe

Evenals elders in het land  bereidt ook de gemeente Epe zich voor op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet treedt op 1-1-2022 in werking.  ( klik hier voor nadere uitleg.)

De gemeente Epe wil voor de komst van deze wet in gesprek met zoveel mogelijk inwoners.

Als vervolgstap op de voorlichting die de gemeente eind 2019 op diverse locaties had gegeven, was er maandag 14 december jl een digitale werkconferentie. Drie leden van het bestuur hebben deelgenomen aan deze online werkconferentie samen met veel geïnteresseerde Epenaren. Kader: het Inspiratiedocument Omgevingsvisie Epe van 5-11-2020.

De werkconferentie bestond uit een inleidend (plenair) gedeelte, waarna er in een aantal werksessies opvattingen en ideeën werden gepeild.  De resultaten van de  conferentie worden verwerkt in het concept Omgevingsvisie van de gemeente Epe. In de loop van 2021 gaan we daar ongetwijfeld meer van horen.

 

Ontwikkeling Wissels Veen.

In 2019 is een landschaps ecologische systeemanalyse (LESA) afgerond waarin onderzoek is gedaan naar de ontstaansgeschiedenis, bodemgesteldheid en ontwikkelingsmogelijkheden voor het Wisselse veen. Deze LESA laat zien op welke plaatsen de natuur in het Wisselse veen verbeterd kan worden, bijvoorbeeld door het verondiepen van sloten of het afgraven van de toplaag. De provincie wil daarmee invulling geven aan haar doelen uit het beheerplan Natura 2000 Veluwe, het GNN en de doelen voor natuurwateren. De provincie voert daarover nauw overleg met de projectgroep verder bestaand uit de gemeente, het waterschap en Geldersch Landschap en Kastelen.

Voor het vervolg is aan een adviesbureau opdracht gegeven voor het opstellen van een inrichtingsplan en een werkbeschrijving voor de uitvoering. Uitgangspunt hierbij is het pakket maatregelen uit die LESA. Bovendien mogen de functies van aanliggende percelen niet verslechteren. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan (agrarische) percelen van particulieren, gebouwen en wegen. Er is een peilbuizennetwerk ingericht om eventuele veranderingen in de grondwaterstand goed te kunnen meten.

Medio maart 2020 zijn de werkzaamheden begonnen met een veldbezoek aan het Wisselse veen. Ondanks de coronacrisis is eind juni een concept inrichtingsplan afgerond. Nu het weer praktisch onmogelijk is bijeenkomsten met meerdere personen te organiseren,  worden nieuwe bijeenkomsten voor omwonenden en andere belangstellenden uitgesteld.

 

Onze vereniging en de Corona perikelen.

In de periode eind maart tot begin juni had het bestuur de communicatie , zoals vele anderen, via de camera van de laptop laten verlopen. Een aantal bestuursvergaderingen en het wethouders overleg werden middels videocall gevoerd .

In juli en augustus hebben de bestuursleden elkaar weer enkele keren persoonlijk ontmoet . Een vervolgoverleg met wethouder Scholten kon ook weer op het gemeentehuis plaatsvinden.

En toen kwam toch de 2e Coronagolf. Als gevolg daarvan zijn sinds einde september enkele afspraken voor persoonlijke ontmoetingen inmiddels gecanceld. De afspraak met burgemeester Horn en de afspraak met ambtenaren m.b.t. de verkeersproblematiek in Wissel zijn vorige week afgezegd.

Het aanstaande bestuursoverleg van uw bestuur is weer in een videocall gepland.

De actuele virusproblematiek en de daaruit voortgevloeide maatregelen maken dat het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering te verschuiven naar het voorjaar 2021. Op geen enkele wijze kan en wil het bestuur onder de huidige omstandigheden organisator zijn van een samenkomst van mensen. Het bestuur gaat er van uit dat u, als lid, dat standpunt kunt billijken. “Onze vereniging en de Corona perikelen.” verder lezen

In memoriam Ernst Hartwich

In memoriam Ernst Hartwich

In de vroege ochtenduren van maandag 3 augustus jl  is ons bestuurslid Ernst Hartwich in alle rust en in bijzijn van Rita en familie overleden.  Zoals bekend  leed Ernst aan een ziekte van de zenuwcellen, ALS.   Al in 2018 had Ernst wat fysieke ongemakken.  In juni 2019 was er de eenduidige en heldere ALS diagnose.  De uitval van spierfuncties is erg snel gegaan.  14 maanden na de diagnose  functioneerden ook de ademhalingsspieren niet meer…… We missen Ernst en dat valt ons zwaar.

De betrokkenheid van Ernst bij Wissels belang  was groot. Dat uitte zich o.a. in een verlenging van zijn bestuurstermijn maar ook in het , ondanks zijn slopende ziekte, tot op het laatst actief betrokken willen blijven bij de actualiteiten.

In zijn bestuurswerk heeft Ernst zich laten kenmerken als een creatief en innovatief bestuurder.  Hij liet zijn interesse blijken in diverse onderwerpen  die op de agenda kwamen.

De meest aansprekende portefeuille van Ernst was eigenlijk  alles wat met IT  (informatie technologie)   te maken had. Dankzij Ernst konden belangrijke zaken geregeld en vastgesteld worden.

We herinneren ons de digitalisering van de interne communicatie binnen bestuur en vereniging , de zorg m.b.t. de introductie van privacywetgeving, maar…. vooral ook de komst van snel internet in ons buurtschap Wissel.  Ongeveer 3 jaar geleden was Wissel, als eerste buitengebied in de gemeente Epe, dankzij de vakkennis en heldere inzichten van Ernst , voorzien  van de supersnelle Megabytes via de kabel van Ziggo. Op dat punt was voor de Wisselnaren een rooskleurige toekomst aangebroken. We hebben toen niet kunnen vermoeden dat Ernst kort daarna niet in een rooskleurige, maar in een uiteindelijke fatale toekomst terecht was gekomen.

Zaterdag, 8 augustus jl heeft het bestuur de indrukwekkende en sfeervolle  herdenkingsdienst bijgewoond.  Bij die gelegenheid heeft  voorzitter Fred van Gasteren, namens onze vereniging,  de betekenis van en de waardering voor  Ernst uitgesproken.

Wij wensen Rita, haar familie en naasten veel sterkte bij de verwerking van het verlies.

Epe, 8 augustus 2020

Wandelpad landgoed de Waayenberg weer toegankelijk.

Sinds enkele weken is het wandelpad ( in de volksmond ook “melkpaadje” genoemd) weer voor iedereen toegankelijk.

De opening is overeenkomstig een bepaling in de private (onderhandse)overeenkomst tussen de gemeente Epe en de projectontwikkelaar. Die bepaling hield in dat alvorens de eerste kopers de sleutels van hun appartement in het complex krijgen overhandigd, het pad weer moet zijn opengesteld. Aldus is geschied.

Inmiddels hebben bewoners uit ons buurtschap en uit het dorp Epe de route weer op hun (wandel)kaart gezet.

Hoewel, voor veel bewoners, waaronder leden van Wissels Belang is die route nooit van de kaart geweest.

Immers wezen de feiten en omstandigheden waarmee en waaronder plm. 7(!) jaar geleden met instemming van het gemeentebestuur het pad werd afgesloten op onrechtmatig handelen van zowel de projectontwikkelaar als gemeentebestuur.

Althans dat was en is de overtuiging van diverse leden van Wissels Belang.

Gedurende de afsluitingsperiode hebben zij, evenals het bestuur van Wissels Belang,
bij herhaling het gemeentebestuur gewezen op de onrechtmatigheid van de afsluiting. Op deze website zijn berichten over dit punt na te lezen.


(Bij de foto: Michel Dubois en Fred van Gasteren wandelen weer op het “melkpaadje”.)

Update KPN mast

De veiling voor de 5G frequenties is recentelijk afgerond. KPN heeft ook gebruiksrechten van de overheid gekocht.
 
Het gaat over het verbeteren van het mobiele bereik in Wissel:  KPN heeft nog steeds de wens om in onze omgeving het mobiele bereik te verbeteren.
 
Dat zal dit jaar zeker niet gebeuren.  Blijkens mededeling van het KPN projectmanagement zal die verbetering naar verwachting ook volgend jaar niet gerealiseerd worden.