Update Ziggo

Het gaat door!
Iedereen die ingeschreven staat voor een breedbandaansluiting van Ziggo heeft inmiddels bericht ontvangen dat het project doorgaat! Bewoners die wel ingeschreven staan, maar niet aangesloten kunnen worden hebben als het goed is ook bericht gehad. Mocht u geen bericht hebben ontvangen, of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Wissels Belang door een emailtje te sturen naar info@wisselsbelang.nl.

Bericht van Ziggo
De vergunningsaanvraag ligt ter beoordeling bij de gemeente, de verwachting is dat de goedkeuring in week 29 ontvangen wordt.
Op basis van contacten met de gemeente gaan we er ook vanuit dat die goedkeuring er gewoon komt.

Planning schouwwerkzaamheden
Op maandag 4 juli start onze aannemer VIB-netwerken met de schouwwerkzaamheden in Wissel, dit traject neemt ongeveer 6 weken in beslag.
De schouwwerkzaamheden houden in dat een medewerker van VIB-netwerken samen met u bepaalt waar de aansluiting in uw woning gerealiseerd moet worden.
U moet dus thuis zijn voor dit bezoek, deze schouw kost ongeveer een half uur van uw tijd.
Indien u niet thuis bent wanneer de medewerker langskomt, dan is dat geen probleem. Er wordt een briefje in uw brievenbus gedaan waarop de contactgegevens van VIB-netwerken staan, zodat u zelf een afspraak kunt maken voor de schouw op een tijdstip dat u het beste uitkomt.
De schouwwerkzaamheden moeten uitgevoerd worden zodat u straks kunt genieten van alles dat Ziggo biedt, maar u ontvangt nog aanvullende informatie met betrekking tot mogelijke abonnementen.

Planning civiele werkzaamheden
Het doel is op maandag 18 juli te starten met de civiele werkzaamheden, de graafwerkzaamheden. Dit graven gebeurt tot aan de gevel.
Bij het afmonteren van de aansluitingen, zal een medewerker van VIB-netwerken weer langskomen aan de deur, indien u niet thuis bent, wordt er wederom een briefje in de brievenbus gedaan.
De civiele werkzaamheden worden over een periode van ongeveer 25 weken uitgevoerd, de verwachting is dat de aansluitingen in december gereed zijn.

Overige mededelingen
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden, de aansluiting e.d, dan kunt u een e-mail sturen naar: wissel@vib-netwerken.nl.

Charisa Vrij en de projectleider van VIB-netwerken organiseren binnenkort een inloop dag waarbij u met uw vragen bij hen terecht kunt.
Dit zal waarschijnlijk weer plaatsvinden in de Vossenberg.

Van maandag 1 augustus t/m zondag 21 augustus zullen er geen werkzaamheden door de aannemer worden uitgevoerd in verband met de bouwvak.

Notulen ALV 20 april 2016

Notulen van de ledenvergadering van Wissels Belang gehouden op 20 april 2016 in partycentrum “De Vossenberg”. Aanvang 20.00 uur.

Agenda.
1. Opening.

2. Welkom door de voorzitter. Dank aan de eigenaren van “De Vossenberg” voor de gastvrije ontvangst. We gedenken met een minuut stilte de inwoners van Wissel die het afgelopen jaar overleden zijn, met name ons oud-bestuurslid de heer C.Koopman.

3. Mededelingen, afmeldingen en ingekomen stukken.
Afgemeld: de heer Dijkgraaf, de heer en mevrouw Verbeek, mevrouw Mensink,
de heer en mevrouw Holthuis, de heer Jansen, de heer Post, De heer en mevrouw Ferwerda, de heer van Omme, de heer Bosboom. De presentielijst is getekend door 39 personen.
Geen verdere mededelingen en te behandelen ingekomen stukken.

4. Notulen van de ledenvergadering op 22 april 2015. Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.

5. Financieel jaarverslag, verslag van de kascommissie, decharge van de penningmeester.
Mevrouw C. Hesselink doet verslag namens de kascommissie. Alles is volledig compleet en verantwoord. Er wordt met name melding gemaakt van de lage bestuurskosten. De kascommissie bestaande uit mevr. C.Hesselink en mevr. M. Kwakernaak verleent de penningmeester decharge. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

6. Nieuwe kascommissie: mevr. M.Kwakernaak en mevr. M.Beek. Reserve: mevr. C.Hesselink.

7. Jaarverslag over 2015: dit wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Hulde wordt betoond aan mevrouw Molenaar die op persoonlijke basis koffieochtenden organiseert in de kantine van de voetbalclub. Dit is een succes. In de herfst van 2016 gaan de ochtenden weer van start.

8. Bestuursverkiezing. De huidige secretaris Eveline Drevijn treedt af en stelt zich niet herkiesbaar, nadat ze al vanaf 2000 actief is geweest. Jolanda Pedersen, woonachtig aan de André Gideweg is beschikbaar voor de functie. Ze woont 2 jaar in Wissel, getrouwd met een Noor, is docent omgangskunde en daarna in de zorg beland. Jolanda wordt onder applaus benoemd door de vergadering.

9. Ziggo.
Ernst Hartwich vertelt over de huidige stand van zaken. Er is weinig nieuws, het project gaat door en Ziggo is druk bezig met de voorbereidingen. In september moet de aansluiting rond zijn. Er vallen 28 mensen die zich aangemeld hebben buiten het gebied. Deze mensen zouden benaderd moeten zijn.
Na de opmerking dat er willekeur heerst bij de aansluiting van met name de Ericaweg, wordt uitgelegd dat niet de afstand tot de buren bepalend is, maar de afstand tot de kast. De Ericaweg moet vanuit de Molenweg aangesloten worden.
Er komt een voorlichtingsavond, georganiseerd door Ziggo, in “De Vossenberg” tussen nu en 1 of 2 maanden. Er zijn geen aansluitkosten boven op de aanlegkosten van €295.
Breedband Noord Oost Veluwe. Het project loopt, maar vordert langzaam. Er zijn veel voorwaarden waar aan voldaan moet worden. De graafdiepte is minder en men wil geen leges betalen. Geen aansluitkosten, maar een doorlopende maandelijkse bijdrage.
Digitenne: Dit is geen lang leven meer beschoren.
Aandachtspunt bij de graafwerkzaamheden voor de kabel: iemand komt schouwen vóór de aanleg. Maak goede afspraken want de graafploeg kan soms wat ruw te werk gaan.
Van Ingen: schieten van de kabels is een mogelijkheid. Is soms iets duurder.
Molenaar: Overgangsregeling van KPN naar Ziggo. Opletten dat je nu niets in je abonnement met Ziggo verandert.
Bosch: Biedt Ziggo geen telefoon aan? Ja.
Hartwich: Er komt nieuwe technologie met betrekking tot de mobiele telefoon. Het versterkende kastje van Vodafone verdwijnt. Verbinding via Wifi; project start eind van dit jaar.

10 Waayenberg. Het oude gebouw is afgebroken. Men is bezig met een hekwerk langs de Wisselseweg en de Molenweg. Prikkeldraad en hout. Met name het prikkeldraad wekt verbazing. Er wordt opgemerkt dat in het buitengebied prikkeldraad verboden is. De gemeente heeft particulieren hierop aangesproken. Met betrekking tot de Waayenberg geven ze aan dat prikkeldraad nog niet bij wet verboden is. Het prikkeldraad zit wel achter het kastanjehout.
Er staan palen met draad voor het Melkpad. De gemeente is om uitleg gevraagd: op dit moment gebeurt er niets, maar dit gaat wel gebeuren. Conclusie is dat Wissels Belang wel de vinger aan de pols moet houden.

11. W.V.T.T.K.
Molenaar:
a. Situatie dierenpark. Momenteel is er niets nieuws bekend.
b. Koffieochtenden. Er zijn 10 inloopochtenden geweest waarbij steeds ongeveer 25 mensen, vooral ouderen (63-85) aanwezig waren Regelmatig worden ondersteunende organisaties uitgenodigd voor een inleiding. 8 november start men weer.
c. 29 maart was er een bijeenkomst voor bewoners van het buitengebied om te horen wat de bewoners bezig houdt. Het was boven verwachting druk en heeft geresulteerd in een vervolgbijeenkomst waarin communicatie, verkeersveiligheid, glasvezel en bedrijvigheid buitengebied de geselecteerde onderwerpen zijn. WB was niet als vereniging uitgenodigd, maar diverse leden en bestuursleden waren op de bijeenkomst in Schaveren aanwezig.
d. ter visie legging van gebiedsgericht werken in de gemeente Epe is te vinden op www.gemeente@epe.nl. Via bekendmakingen, maatschappelijk.

12. Rondvraag:
Marjolein Menke vraagt aandacht voor de voorlichtingsavond georganiseerd door “Ons Mooi Epe”op 25 april. Het plan voor een alternatieve aanpak van de bomenkap en de aanleg van het fietspad langs de Heerderweg wordt daar uitgebreid gepresenteerd .
Bert Stoter: Locale omroep. N.O.Veluwe TV. De bedoeling is overheid en samenleving bij elkaar te brengen. Je kunt je melden om mee te doen. Via deze omroep is het mogelijk invloed uit te oefenen op de politiek.

Sluiting.
De aftredend secretaris Eveline Drevijn krijgt een prachtige bos bloemen als bedankje voor haar werkzaamheden.

Wissel, mei 2016.
Eveline Drevijn

Info avond Ziggo

Vorige week donderdag heeft  de informatiebijeenkomst over de aanleg van Ziggo-netwerk in Wissel plaatsgevonden. De opkomst was zeer goed met ruim 150 aanwezigen. Het is duidelijk dat er belangstelling genoeg is voor onze actie! Op dit moment is het zo dat we nog steeds niet genoeg inschrijvingen binnen hebben en dat er nog een aantal nodig zijn om het project door te laten gaan. Inschrijven kan tot 11 februari en elke inschrijving extra is heel belangrijk.

Foto collage.pdf

Dekkingsgebied

We zijn ons ervan bewust dat er mensen net buiten het dekkingsgebied ook geïnteresseerd zijn. Bijgevoegde kaart toont het dekkingsgebied van dit project. Iedereen die net buiten het gebied woont, maar ook graag een eigen aansluiting wil hebben, verzoeken we om zich ook aan te melden. Ziggo gaat dan onderzoeken of er mogelijkheden zijn om die aansluitingen ook te realiseren.

Planning

Tijdens de avond heeft Ziggo een voorlopige planning afgegeven. Daarop is te zien dat we al in oktober kunnen beschikken over een aansluiting bij Ziggo.

planning

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage van € 295,- kan in 4 of 6 termijnen betaald kan worden. Deze kosten worden op uw maandfactuur samen met de kosten van uw abonnement gefactureerd.

Inschrijven

Inschrijven kan tot en met 11 februari bij Wissels Belang middels dit inschrijfformulier. Eenmaal ingeschreven ontvangt u regelmatig een update van Ziggo en Wissels Belang.

Als u zich nu inschrijft dan zou u in oktober al een Ziggo aansluiting kunnen hebben! Heeft u vragen en wilt u deze eerst beantwoord zien, laat ons dat dan weten, we beantwoorden deze graag. Een aantal vragen die gesteld zijn (en de antwoorden daarop), staan ook in de lijst met vragen en antwoorden.

Info avond breedband internet Ziggo

Op donderdag 14 januari organiseren we samen met Ziggo een informatiebijeenkomst over breedband internet in Wissel. In de Uitnodiging bijeenkomst Ziggo (die als het goed is een dezer dagen ook bij u in de bus ligt) vindt u alle details.

Voor als u al ingeschreven bent.

Omdat er nog niet genoeg inschrijvingen zijn om het project door te laten gaan, is het van belang dat er zoveel mogelijk mensen alsnog meedoen. Nodig uw buren uit als ze nog niet staan ingeschreven. Als er niet genoeg inschrijvingen zijn gaat het hele project niet door!

Nog niet ingeschreven?

Wij leggen u graag uit wat de voordelen zijn en dat u zeer waarschijnlijk goedkoper uit bent dan nu. Verder is er gelegenheid om al uw vragen te beantwoorden.

Met plezier bieden wij u een kopje koffie aan en een gebakje. Om er voor te zorgen dat er voldoende is voor iedereen, stellen wij het op prijs dat u zich even aanmeldt en doorgeeft met hoeveel personen u denkt aanwezig te zijn. Dat aanmelden kan eenvoudig door op dit emailtje te reageren.

Wilt u er zeker van zijn dat uw vraag beantwoord wordt? Stel de vraag dan van tevoren per email. Wij zorgen er voor dat uw vraag wordt beantwoord.

Graag tot ziens op donderdag, 14 januari!

Update breedband internet

Goed nieuws!
We zijn een stap dichterbij snel internet en TV in HD-kwaliteit in Wissel. Ziggo heeft besloten om het laagste aansluittarief in heel Wissel te gaan hanteren. Dat betekent dat de eigen bijdrage voor alle 3 gebieden slechts € 295,- wordt! Uiteraard ook voor de mensen die reeds ingeschreven hebben!
Hiermee is eigenlijk het grote struikelblok om 80% deelname te halen, weggenomen. In gebied 2 en 3 (bijdrage resp. € 495,- en € 995,-) waren er veel mensen die dat toch iets te veel vonden. Daarnaast is het inschrijvingspercentage dat noodzakelijk is om tot aanleg over te gaan, verlaagd naar 77%.

Save the date!
Donderdag 14 januari vanaf 19.30 uur Ziggo info-avond in de Vossenberg. Verdere  informatie volgt nog. Ziggo informeert uitvoerig over de mogelijkheden die zij biedt en de verdere gang van zaken. Komt allen!
Bent u nog niet ingeschreven maar wilt u nu wel meedoen?
Vul dan deze kaart in en lever in bij
Wissels Belang, Achterste Molenweg 1 in Epe.

Ingezonden mededeling

Ingezonden mededeling van 1 van onze leden:

Aan alle bewoners van Wissel,

De regering heeft bepaald dat we allemaal langer thuis moeten blijven wonen.
Om dit zo prettig mogelijk te laten verlopen zou het mooi zijn als we indien nodig af en toe een beroep kunnen doen op iemand uit de buurt.
Ook is het fijn als er wat meer sociale samenhang komt in de buurt.
In verschillende wijken en buurten van Epe is hier al op ingespeeld en zijn er ontmoetingsplekken gecreëerd door particulier initiatief.

In Wissel is zo een mogelijkheid er nog niet.
Nu ligt er een voorstel om ook hier in Wissel een ontmoetingsplek te creëren.
Dit voorstel houdt in om in de wintertijd tot aan de zomertijd een keer in de week de mogelijkheid te hebben om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie.
Voetbal vereniging Wissel heeft al toegezegd dat we hiervoor van de kantine gebruik mogen maken.
Vindt U dit een goed idee en zou U hier gebruik van willen maken, stuurt U dan een mailtje naar elseputmo@gmail.com.
Mocht U van dit idee horen en U hebt geen computer dan kunt U mij bellen op nummer 0578 614806.
Bij voldoende belangstelling wordt dan dit idee verwezenlijkt.

Met vriendelijke groet,

Else en Fritz Molenaar
Molenweg 7

Breedband Internet in Wissel

Breedband Internet in Wissel

Eindelijk is er voor Wissel een unieke kans om aangesloten te worden op breedband internet! En zelfs dit aansluiten kan snel gerealiseerd worden, 2016 en dan zo spoedig mogelijk!

Door de ligging in het buitengebied is er niet of nauwelijks een provider te vinden die het interessant vindt om te investeren in dit gebied. Daarentegen zegt de lokale overheid dat het erg belangrijk is dat de buitengebieden aangesloten moeten worden, maar concrete uitvoering daarvan is op korte termijn (lees binnen twee a drie jaar) niet te verwachten. Europese regelgeving maakt het op dit moment onmogelijk om subsidie te verlenen voor dit soort projecten. Kortom, erg lastig om iets te realiseren.

Bovendien kosten gezamenlijke particuliere initiatieven veel tijd en veel geld per aansluiting. U kent wellicht de voorbeelden van bijvoorbeeld Enschede/Lonneker en Putten, waar glasvezel is aangelegd via het riool. Duurt minimaal vier jaar en de bijdrage in de kosten waren in Putten minimaal € 2.000,- per aansluiting (totale kosten waren ca. € 3.500,-). Voorbeelden van het oprichten van een (particuliere) coöperatie ten behoeve van aanleg zijn er ook. Dit is echter een lang en duur traject (kosten van € 3.500,- per aansluiting zijn geen uitzondering).

Van alle providers in Nederland is Ziggo de enige partij die het voornemen heeft om de aansluiting van het buitengebied Wissel als een pilotproject op te pakken. Dat betekent dat er nu een concreet en interessant voorstel op tafel ligt, dat alleen doorgang vindt als er voldoende deelname is.

De kosten van het aanleggen van een breedbandverbinding in een gebied waar de huizen ver uit elkaar staan, zijn hoog.
In een buitengebied als Wissel zijn er clusters van huizen die dicht bij elkaar staan en er zijn clusters waar de huizen verder van elkaar staan. Er is een verschil in aansluitkosten dat voor het belangrijkste deel wordt veroorzaakt door de lengte van de noodzakelijke graafwerkzaamheden. Om die kosten zo eerlijk mogelijk toe te delen, zijn er verschillen in de eenmalige bijdrage aan de aansluitkosten per gebied. Op de afbeelding hieronder ziet u welke drie gebieden er in eerste instantie aangesloten kunnen worden en u ziet welke percelen binnen die drie gebieden vallen.

image-wisselsbelang-snel-internet-plattegrond
De eenmalige bijdrage per huishouden in de kosten voor aanleg bedragen:

  • Gebied 1: € 295,-
  • Gebied 2: € 495,-
  • Gebied 3: € 995,-

Voor zover ons bekend is er in Nederland geen voorbeeld waar de aansluitbijdragen in een vergelijkbaar project zo laag zijn.

Er is een allesbepalende factor die de realisatie daadwerkelijk mogelijk maakt. Er moet namelijk een deelname zijn van 80% van het aantal woningen in elk gebied, met een abonnement op een zgn. Alles-in-1 pakket met internet en televisie. En dat lijkt veel. Maar, anno 2015 wordt door steeds meer mensen de noodzaak van breedband internet ingezien en dat geldt in versterkte mate voor de toekomst.

Denk aan:

  • De communicatie met de overheid.
  • Steeds meer thuiswerken.
  • Huiswerk online maken.
  • De mogelijkheid van cameratoezicht voor beveiliging via internet.
  • Het langer thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld er kan cameratoezicht gerealiseerd worden voor mensen die meer zorg nodig hebben.
  • De waarde van uw woning. Van uit de makelaardij is al aangetoond dat er gevallen zijn van waardeverminderingen van huizen die geen breedband internet hebben. Voelt u zelf wellicht (nog) niet de noodzaak van breedband internet, de waarde van uw onroerend goed zal het alleen maar ten goede komen.
  • Interactieve tv, multimediatoepassingen, Netflix, films huren enz.

Vlotte realisatie van een breedband aansluiting.
Zoals aangegeven, we móeten dan wel die 80 % deelnemers halen. Daarom vragen wij u nadrukkelijk om in te schrijven. Dat kan middels dit inschrijfformulier. Het uitgeprinte exemplaar, ingevuld en ondertekend, kunt u inleveren op Wisselseweg 78.

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Zijn er niet voldoende inschrijvingen, dan gaat het gehele project niet door en hebben wij de komende jaren geen alternatief, dat is zeker. Dus doe mee en schrijf nu in. Doe dat voor 10 oktober, want dan sluit de inschrijving en wordt de balans opgemaakt.

Technische en overige informatie:
De snelheid die mogelijk is op de breedbandverbinding die wij krijgen loopt op tot 200Mb/s download en 20Mb/s upload. Daarnaast is er beschikking over 100+ tv zenders, waarvan 38 in HD kwaliteit. Een tv-programma op een later tijdstip terugkijken, opnemen of stilzetten behoort ook tot de mogelijkheden.

Kijk ook op www.ziggo.nl. Daar vindt u alle informatie over de beschikbare pakketten. Bij iedere inschrijving wordt een afname van een “Alles-in-1” internet+tv pakket verlangd. Dat kost vanaf € 45,-/maand. Uw huidige internet en tv-abonnement heeft u dan uiteraard niet meer nodig. U kunt eventueel ook kiezen voor een Alles-in-1 pakket waar ook telefoon bij zit.

Na de inschrijvingen te hebben ontvangen volgt een info-avond, waarbij Ziggo al uw vragen zal beantwoorden en waar de daadwerkelijk inschrijving zal plaatsvinden. Op dat moment wordt de definitieve inventarisatie van het aantal deelnemers gemaakt. Over de datum, locatie en het tijdstip informeren wij u zsm.

Wat gebeurt er met de percelen die buiten de drie gebieden vallen?
Ziggo wil eerst dit project zien slagen. Daarna overweegt Ziggo als aanvullende projecten verdere uitbreiding.

Dit is een bericht van Wissels Belang. U bent nog geen lid van Wissel Belang? De kosten bedragen slechts € 10,- per jaar per huishouden. Kijk ook hiervoor op onze website. De informatie in dit bericht is op de meest zorgvuldige wijze samengesteld. Echter, druk- en zetfouten zijn voorbehouden. Verder kunnen er op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie van dit bericht. Ziggo houdt zich tevens het recht voor om zonder opgave van redenen beslissingen te nemen ten aanzien van de uitvoering en totstandkoming van dit project.

Breedband internet in Wissel

Het ziet er naar uit dat een groot deel van Wissel op snel internet aangesloten kan worden. Er ligt een voorstel van Ziggo, waarin Wissel in drie gedeeltes met verschillende aansluitkosten verdeeld wordt. We proberen zoveel mogelijk huishoudens aangesloten te krijgen, maar de kosten lopen op naar mate de afstanden toenemen. Noodzakelijk voor de aanleg is wel een grote deelname.
Over ongeveer twee weken zullen wij u op de hoogte brengen van het concrete voorstel.
Jammer natuurlijk dat we het niet zonder aansluitkosten kunnen stellen, maar als we een vergelijking met andere buitengebieden maken, zoals bv Putten en de Achterhoek, dan liggen onze kosten aanzienlijk beneden wat daar betaald wordt/moet worden (nl € 2000,- per huishouden); bovendien nam het hele proces daar 4 jaar in beslag, terwijl Ziggo de aansluiting in de eerste helft van 2016 kan realiseren.
Al met al een unieke kans om eindelijk over een normale internetsnelheid en storingsvrije tv te kunnen beschikken. Niet alleen voor ons, maar ook voor Ziggo is dit een uitzonderlijk project.

Houd dus onze website in de gaten! We zullen u ook middels een huis aan huis mailing op de hoogte brengen.

Veluwe smacht naar wifi

Bron: De Stentor

VELUWE-  De aantrekkingskracht van de Veluwe op toeristen en recreanten is serieus in gevaar door gebrekkige mobiele en digitale bereikbaarheid. Het uitgestrekte bos- en heidegebied is zijn eerste plaats op het gebied van verblijfsrecreatie al kwijt.

Diverse betrokkenen slaan alarm en dringen aan op maatregelen. Het kabelnet moet dieper de Veluwe bossen in voor een betere en betaalbare toegang tot het internet en er moeten meer zendmasten voor mobiel bellen komen. Mobiele apparatuur, van telefoon tot laptop en tablet, hoort bijna standaard tot de uitrusting van de recreant. Daarmee groeit het belang van goede mobiele en digitale bereikbaarheid.

Onderzoek
Agentschap Telecom (Ministerie van Economische Zaken) deed na klachten over problemen bij het bellen van alarmnummer 112 onlangs onderzoek. Dat resulteert onder meer in een kaartje van oranjegekleurde gebieden in Nederland waar je er niet op kunt vertrouwen dat mobiel bellen mogelijk is, zelfs niet met het alarmnummer dat met een zeer lage signaalsterkte al zou moeten kunnen. De driehoek Zwolle-Harderwijk-Arnhem kleurt in het rapport bijna geheel oranje.

Herman Kool van camping De Rusthoeve in Putten – omgeven door de eeuwenoude Speulder- en Sprielderbossen – kan erover meepraten. “Mobiel bellen is hier echt een drama.” Beheerder Martin Verveer van camping De Veldkamp in Wissel heeft dezelfde ervaring. “Als ik binnen zit, heb ik geen bereik. Buiten lukt het vaak wel, maar je ziet vaak mensen op het terrein lopen op zoek naar een plek met voldoende bereik.”

Hij maakte onlangs mee dat een gast hartklachten kreeg. “Toen de ambulancebroeders contact zochten met de meldkamer hadden ze zelfs geen verbinding.” Ton Jalink, eigenaar van camping De Mussenkamp in Heerde, laat hetzelfde geluid horen. “We werken met z’n allen hard aan de kwaliteit van de Veluwe. Daarbij zijn de mogelijkheden voor mobiel bellen en internet zeer belangrijk.”

Voorbij
De algemene verwachting is dat campings zonder wifi op termijn geen bestaansrecht hebben. De verbindingen en mogelijkheden zijn op veel plaatsen zó slecht, dat recreatiebedrijven met lege handen staan, al zouden ze fors willen investeren. De vraag naar wifi heeft in korte tijd een enorme vlucht genomen.

Aantallen
De Veluwe telt 550 recreatie-accommodaties met in totaal 100.215 slaapplaatsen. De grootste groep vormen de kampeerbedrijven (241 accommodaties en 62.853 slaapplaatsen). Campings waren van oudsher het belangrijkste toeristische verblijfssegment in Gelderland. Ze bezetten nu plek 3. Het aantal overnachtingen is gedaald tot 2,6 miljoen per jaar.