UPDATE : Wissels Veen Ontwerp Inrichtingsplan

UPDATE : Wissels Veen Ontwerp Inrichtingsplan

Op 25 januari 2021 hebben we op deze website een bericht geplaatst over het Ontwerp Inrichtingsplan van het Wissels Veen. Op het in december 2020 gepubliceerde Ontwerp hebben 26 instanties/omwonenden, waaronder Wissels Belang, gereageerd.

Gedateerd 22 maart 2021 ontvingen we, hierna vermeld, een reactie van die projectorganisatie:

“” T.a.v. Wissels belang: U heeft digitaal gereageerd op de plannen die er zijn voor de ontwikkeling van het Wisselse Veen. Met onderstaand bericht wordt in het kort op uw reactie ingegaan:

De provincie Gelderland vindt samen met haar partners bij het gebiedsproces Wisselse Veen dat het belangrijk is de omgeving goed bij de plannen te betrekken, daarbij rekening houdend met de beperkingen die door de coronamaatregelen gelden. Een dominante planning staat bij ons niet voorop. “UPDATE : Wissels Veen Ontwerp Inrichtingsplan” verder lezen

Update verkeersplan (Mobiliteitsplan) Wissel

De werkgroep Verkeer van Wissels Belang heeft inmiddels enkele malen overleg gehad.

Deelnemers hiervan zijn:

Hans Buers                   Boerweg
Goos Juffer                   Veldkampweg
Henk Zevenhuizen    Molenweg/Veldkampweg
Jan Knol                         Achterste Molenweg
Bart Veerman             Molenweg
Volkert Wagenaar    Oostravenweg

Ter voorbereiding op de door de gemeente georganiseerde bewonersavond van 23 maart jl heeft de werkgroep afgesproken de volgende wensen/ideeën uit te dragen. De afgevaardigden Henk en Bart van deze werkgroep gaan ook in de Klankbordgroep dit ondersteunen.

De wensen/ideeën:

 • Molenweg afsluiten voor gemotoriseerd verkeer d.m.v. een fysieke afsluiting, bijvoorbeeld bij de kruising ‘Molenweg/van Manenspad’ of kruising ’Molenweg/Veldkampweg’. Doel: geen doorgaand verkeer. Door aanpassingen van de weg zal ook de snelheid afnemen is de verwachting. Aandachtspunt hierbij is het voorkomen van sluipverkeer.
 • Zandpaden verbeteren/onderhouden zodat deze voortdurend goed berijdbaar blijven en minder stofoverlast bezorgen.
 • Zandpaden afsluiten voor doorgaand verkeer
 • Achterste Molenweg aanpassen met snelheid verminderende maatregelen, niet zijnde drempels
 • Boerweg aanpassen met snelheid verminderende maatregelen, niet zijnde drempels

De organisatie van de bewonersavond van 23 maart was een schot in de roos. Meer dan 60 belangstellenden (burgers/instellingen/bedrijven) waren present op deze digitale bijeenkomst.  Na een plenaire inleiding werden er in subgroepen ideeën en wensen benoemd en, bij de afsluiting, als feedback gegeven aan alle aanwezige bewoners.

Wensen en ideeën uit andere groepen:

 • Meer wensen om de Molenweg af te sluiten voor doorgaand verkeer
 • Snelheid verminderende maatregelen op doorgaande wegen (visuele versmallingen, ‘slalommen’, etc.)
 • Kwaliteit van zandpaden verbeteren en vervolgens goed onderhouden
 • Zandpaden afsluiten voor doorgaand verkeer
 • Uitrit Waayenberg is momenteel niet duidelijk
 • Kruispunten overzichtelijker, echter dit kan de snelheid weer opdrijven!
 • Aandacht voor kruising Burgweg/ Paalbeekweg. Mogelijk Burgweg éénrichtingsverkeer
 • Verbetering kruising Paalbeekweg/ Molenweg
 • Aandacht voor Veenweg en fietspad Woesterbergweg.
 • Beïnvloeding routeplanners door Gemeente, zodat verkeer geleid wordt via wenselijke route

Met deze feedback gaat de gemeente aan de slag. Te beginnen met het gedurende 2 weken in april verkeersbewegingen tellen op diverse plekken in Wissel e.o.

Daarna worden door de gemeente maatregelen gepresenteerd en ter discussie gesteld in de klankbordgroep. De bevindingen van de klankbordgroep worden verwerkt en worden in een 2de bewonersoverleg getoond.

Het is op deze wijze de bedoeling om tot een breed gedragen plan te komen. De intentie is om nog vóór de a.s. zomer maatregelen en aanpassingen gerealiseerd te hebben.

De ‘Quick Wins’ (maatregelen die binnen het onderhoudsbudget vallen) uit het plan kunnen namelijk snel worden uitgevoerd.

De werkgroep Verkeer van onze vereniging heeft 30 maart a.s. een vervolgoverleg. De data van het volgend Klankbordoverleg en een nog volgende Bewonersavond zijn op dit moment nog onbekend.

 

 

Update Verkeersplan Wissel (Mobiliteitsplan)

(Zie ook de berichten van 8 februari 2021 en 11 maart 2021 op deze site)

Als reactie op de oproep van het bestuur aan de leden zich te melden voor de Klankbordgroep hebben zich 6 leden van Wissels Belang gemeld. Op 2 maart jl heeft deze werkgroep de eerste (digitale) bijeenkomt gehad.

In dat overleg werden de meningen gepeild over hetgeen op verkeersveiligheid gebied verbeterd kan worden. Vervolgens is op 9 maart jl de eerste Klankbordgroep bijeengeweest. In deze laatste groep zaten, naast 2 leden van Wissels Belang, ook een vertegenwoordiging van landgoed Tongeren, de Vossenberg, Heidebad en enkele bewoners van Wissel, niet zijnde lid van Wissels Belang.  De Klankbordgroep helpt de gemeente met probleemverkenning en analyse van verkeer en verkeersveiligheid in Wissel.

Enkele discussiepunten uit de klankbordgroep:

 • Het hoge aantal verkeersbewegingen in Wissel (motorvoertuigen, fietsers, scooters, landbouwvoertuigen, wandelaars etc.)
 • De diversiteit van de verkeersdeelnemers, die is groot en levert gevaar op
 • De grote verschillen in snelheden
 • De diepe gaten in de zandpaden, caravans die met erg veel moeite hun plek halen
 • Het sluipverkeer dat gebruik maakt van de zandpaden
 • Parkeerplaatsen in Epe die dreigen over te lopen (gevaarlijk parkeren)

N.B.: binnenkort zullen er op enkele plekken in Wissel verkeersmetingen worden gedaan.

Op 23 maart a.s. is er een digitale bijeenkomst (bewonersavond) van de gemeente waarin de “Probleemverkenning en Analyse” wordt gepresenteerd en is er een aanvullende inventarisatie van knelpunten en wensen.   Aan deze bijeenkomst kunnen alle geïnteresseerde bewoners van Wissel meedoen.

Wel op tijd melden op het emailadres: gemeente@epe.nl  o.v.v. zaaknummer 245534. (Zie de in Wissel verspreide brief van 25 februari 2021 van de gemeente Epe).

De komende agenda voor werkgroep van Wissels belang: “Update Verkeersplan Wissel (Mobiliteitsplan)” verder lezen

Kennismaking met burgemeester Tom Horn.

Het bestuur heeft op 10 maart jl een kennismakingsgesprek gehad met Tom Horn. Tom is eind 2019 tot burgemeester van onze gemeente benoemd. In de loop van 2020 is hij, als onderdeel van zijn introductie in de Eper gemeenschap, een kennismakingsronde gestart bij allerlei instanties en verenigingen.  De Coronaperikelen gooide in dat traject behoorlijk wat roet in het eten.  Noodgedwongen werden de persoonlijke ontmoetingen, later dan gepland, “gedigitaliseerd” uitgevoerd

Hoe dan ook, de wederzijdse Skype introductie van de nieuwe burgemeester resulteerde in een interessante presentatie van Tom als mens en als bestuurder.  Hij gaf een duidelijk beeld over zijn rol in de politiek-ambtelijke verhoudingen. Het ontwikkelen van inwonersparticipatie heeft bij hem een prominente plek. De nieuwe Omgevingswet geeft die een ontwikkeling een belangrijke stap voorwaarts.  Vooral ook omdat o.a. gewenste cultuurverandering in dienstverlening flink in beweging komt.   Openheid, tijdigheid, transparantie, lage drempels, dat zijn begrippen die de burgemeester tot kenmerken van besluitvorming- en uitvoeringsprocessen wil laten zijn. 

Mobiliteitsplan Epe – Wissel

Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan. De inventarisatie en analyse zijn grotendeels afgerond en de hoofdlijnen van de visie zijn opgesteld.

Dit mobiliteitsplan gaat over onder andere de wegen, fietspaden, parkeren, bewegwijzering. Kortom alles wat met mobiliteit (verkeer en vervoer) te maken heeft. Dit betreft een plan voor de gehele gemeente.

Het verkeersplan van Wissel heeft een ander traject dat is gericht op korte termijn oplossingen voor knelpunten.  Daarover kunt u meer op onze site lezen. Via onderstaande verwijzingen (URL’s) leest u meer over het gemeente brede plan én over een daarmee verband houdende enquête.

 

Onderstaand vindt u de link naar de enquete:

 https://moventem.jambo-mobile.com/blkcbq/open.html?m=open&c=7839b88b47a16ad7f7a745279cbfb5e322ecdd29c4a2cd419e4368679ad47fcc

 Op de gemeentelijke website leest u ook het nieuwsbericht hierover:

https://www.epe.nl/in-epe/nieuws_41625/item/onderzoek-verkeer-en-vervoer_43365.html

 

 

 

Zwerfafval Opruimen Vaassen Epe Wissel Oene Emst

Op zaterdag 20 Maart 2021.

Weer een grote zwerfvuil opruimactie van in de gehele Gemeente Epe.

Van Zwerfafval naar Vlinder organiseert op zaterdag 20 maart een grote schoonmaakactie. Het is dan Nationale Opschoondag. Duizenden vrijwilligers uit het hele land steken weer de handen uit de mouwen om zwerfafval op te ruimen. Zo ook in de gehele Gemeente Epe.

Doet u ook mee;
Wilt u ook meehelpen een klein stukje van onze gemeente schoon te maken
Meld je dan aan:

• Voor Epe via mail naar: info@vanzwerfafvalnaarvlinder.nl of door een appje naar 06 53 96 52 61 Start locatie Het Vlinderhuis Leenhofweg 25 8161 ZM Epe•

• Voor Vaassen via mail naar: Anneke.Filmer@gmail.com of een appje naar 06 22 81 80 82 Start locatie de markt in Vaassen naast de Kerk•

• Voor Wissel – Tongeren; Via een appje naar Janny Boling 06 27 11 31 47
Start locatie Waayenbergweg 1, 8162 RG Epe/ Wissel.

• Voor Oene via mail naar: ludwinanijhof@gmail.com
Start Locatie Oene, Cultuurhuus Dorpsstraat 14-16, 8167 NL Oene

• Voor Emst via mail naar: jwvdstraaten@gmail.com.
Start locatie Emst bij ‘de Spar’ ,verzamelen rond 11:00 uur bij de picknicktafel op de parkeerplek.

Dit schoonmaken gebeurd uiteraard op gepaste afstand volgens richtlijnen van het RIVM. https://www.nederlandschoon.nl/preventiemaatregelen-corona

Op alle locaties behalve in Emst zal om 9;30 de koffie klaar staan. De te lopen route worden vanaf 09:45 uur op locatie uitgedeeld. De opruimactie is van 10.00 uur tot 12.00 uur. Om 12 uur hopen we weer allemaal terug te zijn bij de start locatie. Met een paar mensen zoeken we dan het zwerfafval uit en zorgen we er voor dat het naar de gemeentewerf komt.

Ontwikkeling Verkeersplan (mobiliteitsplan) Wissel – 2021

Ontwikkeling Verkeersplan (mobiliteitsplan) Wissel – 2021

Inleidend: Als onderdeel van de realisatie van de Omgevingsvisie Gemeente Epe (zie ook elders op deze site) is o.a. de komst van een Mobiliteitsplan (verkeerscirculatieplan) aangekondigd.  Dit plan ziet  ook op vergroting van de verkeersveiligheid in de gemeente Epe.  De inschatting is dat te nemen maatregelen en/of aan te brengen voorzieningen gebaseerd op dat Mobiliteitsplan niet eerder dan “ergens” in 2022 te verwachten zijn. Misschien nog wel later? 

“Ontwikkeling Verkeersplan (mobiliteitsplan) Wissel – 2021” verder lezen

Wissels Veen Ontwerp Inrichtingsplan

Reactie op het concept Inrichtingsplan Wissels Veen.
 
Op uitnodiging van de Provinciale projectleiding heeft het bestuur van Wissels Belang, aanvullend op de reacties van enkele  bewoners van Wissel een reactie gestuurd:
 
 

De informatieverstrekking, door Corona aangepast, is keurig verzorgd. Mooi voorlichtingsfilmpje, helder en leerzaam. Het unieke van het project staat buiten kijf. Het enthousiasme  kan en mag om die reden groot zijn. Zeker nu voldoende budget garant staat voor een slagvaardige aanpak.

Het gevaar van die luxe positie  in de projectuitvoering kan zijn dat  belangen van betrokkenen, (bewoners, argrariers- grondeigenaren) niet of niet volledig op zijn merites worden be- en afgehandeld. Dat doel en planning  (te) dominant zijn/worden. Deze overweging geldt in versterkte mate nu de fysieke dialoog met derden nagenoeg ontbreekt.

“Wissels Veen Ontwerp Inrichtingsplan” verder lezen

Op de hoogte blijven als er nieuws is? Schrijf u dan hier in met uw emailadres en u krijgt automatisch bericht.