Omgevingsvisie gemeente Epe

Evenals elders in het land  bereidt ook de gemeente Epe zich voor op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet treedt op 1-1-2022 in werking.  ( klik hier voor nadere uitleg.)

De gemeente Epe wil voor de komst van deze wet in gesprek met zoveel mogelijk inwoners.

Als vervolgstap op de voorlichting die de gemeente eind 2019 op diverse locaties had gegeven, was er maandag 14 december jl een digitale werkconferentie. Drie leden van het bestuur hebben deelgenomen aan deze online werkconferentie samen met veel geïnteresseerde Epenaren. Kader: het Inspiratiedocument Omgevingsvisie Epe van 5-11-2020.

De werkconferentie bestond uit een inleidend (plenair) gedeelte, waarna er in een aantal werksessies opvattingen en ideeën werden gepeild.  De resultaten van de  conferentie worden verwerkt in het concept Omgevingsvisie van de gemeente Epe. In de loop van 2021 gaan we daar ongetwijfeld meer van horen.

 

Ontwikkeling Wissels Veen.

In 2019 is een landschaps ecologische systeemanalyse (LESA) afgerond waarin onderzoek is gedaan naar de ontstaansgeschiedenis, bodemgesteldheid en ontwikkelingsmogelijkheden voor het Wisselse veen. Deze LESA laat zien op welke plaatsen de natuur in het Wisselse veen verbeterd kan worden, bijvoorbeeld door het verondiepen van sloten of het afgraven van de toplaag. De provincie wil daarmee invulling geven aan haar doelen uit het beheerplan Natura 2000 Veluwe, het GNN en de doelen voor natuurwateren. De provincie voert daarover nauw overleg met de projectgroep verder bestaand uit de gemeente, het waterschap en Geldersch Landschap en Kastelen.

Voor het vervolg is aan een adviesbureau opdracht gegeven voor het opstellen van een inrichtingsplan en een werkbeschrijving voor de uitvoering. Uitgangspunt hierbij is het pakket maatregelen uit die LESA. Bovendien mogen de functies van aanliggende percelen niet verslechteren. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan (agrarische) percelen van particulieren, gebouwen en wegen. Er is een peilbuizennetwerk ingericht om eventuele veranderingen in de grondwaterstand goed te kunnen meten.

Medio maart 2020 zijn de werkzaamheden begonnen met een veldbezoek aan het Wisselse veen. Ondanks de coronacrisis is eind juni een concept inrichtingsplan afgerond. Nu het weer praktisch onmogelijk is bijeenkomsten met meerdere personen te organiseren,  worden nieuwe bijeenkomsten voor omwonenden en andere belangstellenden uitgesteld.

 

Onze vereniging en de Corona perikelen.

In de periode eind maart tot begin juni had het bestuur de communicatie , zoals vele anderen, via de camera van de laptop laten verlopen. Een aantal bestuursvergaderingen en het wethouders overleg werden middels videocall gevoerd .

In juli en augustus hebben de bestuursleden elkaar weer enkele keren persoonlijk ontmoet . Een vervolgoverleg met wethouder Scholten kon ook weer op het gemeentehuis plaatsvinden.

En toen kwam toch de 2e Coronagolf. Als gevolg daarvan zijn sinds einde september enkele afspraken voor persoonlijke ontmoetingen inmiddels gecanceld. De afspraak met burgemeester Horn en de afspraak met ambtenaren m.b.t. de verkeersproblematiek in Wissel zijn vorige week afgezegd.

Het aanstaande bestuursoverleg van uw bestuur is weer in een videocall gepland.

De actuele virusproblematiek en de daaruit voortgevloeide maatregelen maken dat het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering te verschuiven naar het voorjaar 2021. Op geen enkele wijze kan en wil het bestuur onder de huidige omstandigheden organisator zijn van een samenkomst van mensen. Het bestuur gaat er van uit dat u, als lid, dat standpunt kunt billijken. “Onze vereniging en de Corona perikelen.” verder lezen

In memoriam Ernst Hartwich

In memoriam Ernst Hartwich

In de vroege ochtenduren van maandag 3 augustus jl  is ons bestuurslid Ernst Hartwich in alle rust en in bijzijn van Rita en familie overleden.  Zoals bekend  leed Ernst aan een ziekte van de zenuwcellen, ALS.   Al in 2018 had Ernst wat fysieke ongemakken.  In juni 2019 was er de eenduidige en heldere ALS diagnose.  De uitval van spierfuncties is erg snel gegaan.  14 maanden na de diagnose  functioneerden ook de ademhalingsspieren niet meer…… We missen Ernst en dat valt ons zwaar.

De betrokkenheid van Ernst bij Wissels belang  was groot. Dat uitte zich o.a. in een verlenging van zijn bestuurstermijn maar ook in het , ondanks zijn slopende ziekte, tot op het laatst actief betrokken willen blijven bij de actualiteiten.

In zijn bestuurswerk heeft Ernst zich laten kenmerken als een creatief en innovatief bestuurder.  Hij liet zijn interesse blijken in diverse onderwerpen  die op de agenda kwamen.

De meest aansprekende portefeuille van Ernst was eigenlijk  alles wat met IT  (informatie technologie)   te maken had. Dankzij Ernst konden belangrijke zaken geregeld en vastgesteld worden.

We herinneren ons de digitalisering van de interne communicatie binnen bestuur en vereniging , de zorg m.b.t. de introductie van privacywetgeving, maar…. vooral ook de komst van snel internet in ons buurtschap Wissel.  Ongeveer 3 jaar geleden was Wissel, als eerste buitengebied in de gemeente Epe, dankzij de vakkennis en heldere inzichten van Ernst , voorzien  van de supersnelle Megabytes via de kabel van Ziggo. Op dat punt was voor de Wisselnaren een rooskleurige toekomst aangebroken. We hebben toen niet kunnen vermoeden dat Ernst kort daarna niet in een rooskleurige, maar in een uiteindelijke fatale toekomst terecht was gekomen.

Zaterdag, 8 augustus jl heeft het bestuur de indrukwekkende en sfeervolle  herdenkingsdienst bijgewoond.  Bij die gelegenheid heeft  voorzitter Fred van Gasteren, namens onze vereniging,  de betekenis van en de waardering voor  Ernst uitgesproken.

Wij wensen Rita, haar familie en naasten veel sterkte bij de verwerking van het verlies.

Epe, 8 augustus 2020

Wandelpad landgoed de Waayenberg weer toegankelijk.

Sinds enkele weken is het wandelpad ( in de volksmond ook “melkpaadje” genoemd) weer voor iedereen toegankelijk.

De opening is overeenkomstig een bepaling in de private (onderhandse)overeenkomst tussen de gemeente Epe en de projectontwikkelaar. Die bepaling hield in dat alvorens de eerste kopers de sleutels van hun appartement in het complex krijgen overhandigd, het pad weer moet zijn opengesteld. Aldus is geschied.

Inmiddels hebben bewoners uit ons buurtschap en uit het dorp Epe de route weer op hun (wandel)kaart gezet.

Hoewel, voor veel bewoners, waaronder leden van Wissels Belang is die route nooit van de kaart geweest.

Immers wezen de feiten en omstandigheden waarmee en waaronder plm. 7(!) jaar geleden met instemming van het gemeentebestuur het pad werd afgesloten op onrechtmatig handelen van zowel de projectontwikkelaar als gemeentebestuur.

Althans dat was en is de overtuiging van diverse leden van Wissels Belang.

Gedurende de afsluitingsperiode hebben zij, evenals het bestuur van Wissels Belang,
bij herhaling het gemeentebestuur gewezen op de onrechtmatigheid van de afsluiting. Op deze website zijn berichten over dit punt na te lezen.


(Bij de foto: Michel Dubois en Fred van Gasteren wandelen weer op het “melkpaadje”.)

Update KPN mast

De veiling voor de 5G frequenties is recentelijk afgerond. KPN heeft ook gebruiksrechten van de overheid gekocht.
 
Het gaat over het verbeteren van het mobiele bereik in Wissel:  KPN heeft nog steeds de wens om in onze omgeving het mobiele bereik te verbeteren.
 
Dat zal dit jaar zeker niet gebeuren.  Blijkens mededeling van het KPN projectmanagement zal die verbetering naar verwachting ook volgend jaar niet gerealiseerd worden.

Info bulletin

Beste bewoners van Wissel

Onlangs is de nieuwsbrief bij u in de bus bezorgd. We hebben ons best gedaan maar het kan gebeuren dat er iemand is overgeslagen, of misschien is de nieuwsbrief bij u thuis  zoek geraakt.

Als u hier klikt dan kunt u de nieuwsbrief (nogmaals) lezen

Het wandelpad op landgoed “De Waayenberg”

de brief die naar het gemeentebestuur is verzonden

In verband met de aanstaande ingebruikname van de appartementen van De Waayenberg heeft het bestuur onderstaande brief verzonden naar de bestuursorganen van de gemeente Epe.  Evenals het bestuur zijn ook leden van Wissels Belang bevreesd dat afspraken m.b.t. de heropening van het pad niet of niet tijdig worden nagekomen

Ond: oplevering appartementsgebouw De Waayenberg/heropening wandelpad

Epe, 15 juni 2020

Geacht gemeentebestuur,Schriftelijk, Pen, Man, Inkt, Papier

Naar verluidt zal binnenkort het eerste appartement van het nieuwbouw complex De Waayenberg worden opgeleverd. Vereniging Wissels Belang is blij met de oplevering. Het wordt tijd dat er een punt kan worden gezet achter de recente weinig fraaie geschiedenis van het landgoed. Op de site van Wissels Belang (www.wisselsbelang.nl)  heeft het bestuur onlangs  een artikel gewijd aan de aanstaande oplevering van het gebouw.

Met de oplevering kan ook een punt worden gezet achter de, in vele ogen illegale, afsluiting van het wandelpad over het landgoed.  Vóór de afsluiting  was het pad al meer dan 150 jaar openbaar toegankelijk en vormde (en vormt) het een recreatieve en functionele verbinding tussen Molenweg en Paalbeekweg. Het is al weer 7 jaar geleden dat de projectontwikkelaar van De Waayenberg met goedvinden van het gemeentebestuur het wandelpad afsloot.  De vele protesten ten spijt, het gemeentebestuur had zich middels een overeenkomst met de ontwikkelaar gebonden aan de omstreden afsluiting.  Belangrijke passage in die overeenkomst is hetgeen is bepaald omtrent de wederopenstelling van het pad.  Uit enkele documenten van uw gemeente valt te lezen dat in de hiervoor genoemde overeenkomst met de projectontwikkelaar een verplichting tot openstelling van het wandelpad is opgenomen.  Het voldoen aan die verplichting hangt samen met de ingebruikname van de woningen. Er kan pas gewoond gaan worden nadat het “voor publiek opengesteld deel” (lees: wandelpad) is voltooid. Bij monde en e-mails  van uw medewerker, dhr H. van Bolderen,  vindt ook het gemeentebestuur dat het pad zo snel mogelijk weer wordt opengesteld. Van uw kant is, zo blijkt, de projectontwikkelaar bij herhaling dringend verzocht het pad zo snel mogelijk open te stellen.

“Het wandelpad op landgoed “De Waayenberg”” verder lezen

Mobiliteitsplan gemeente Epe

MOBILITEITSPLAN GEMEENTE EPE.  MAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID

Met regelmaat is door Wissels Belang de verkeersveiligheid in Wissel onder de aandacht van de gemeente gebracht.  Medio vorig jaar heeft het bestuur en enkele leden van onze vereniging allerlei verbeterpunten aangegeven.  Daarbij ging het vooral om punten  waar vaker over gesproken is. Ook tijdens onze ledenvergaderingen.  De opmerkingen en bijdragen over verbeterpunten zijn door een projectmedewerker van de gemeente samengevat in onderstaand document.  Het betreft een concept. Er is nu alle gelegenheid om opmerkingen/aanvullingen e.d. op dit concept aan te brengen.  Het bestuur nodigt u uit  uw visie, uw eventuele  opmerkingen, in te zenden naar info@wisselsbelang.nl

 1 Verkeerskundige analyse

De Molenweg/Le Chevallierlaan/Wisselseweg zijn allen erftoegangswegen buiten de bebouwde kom met een snelheidsregime van 60 km/u. Er bevinden zich veel recreatievoorzieningen aan de Molenweg, onder andere campings, vakantieparken, een sportpak en restaurants. Door de recreatieve functie is er in het toeristenseizoen relatief veel verkeersdrukte met caravans, wandelaars en fietsers. Er rijden circa 500 mvt per dag op het westelijke deel van de Molenweg. Het aantal fietsbewegingen is niet bekend. Gezien de recreatieve functies zal dit in de zomermaanden aanzienlijk hoger zijn dan in andere jaargetijden.

“Mobiliteitsplan gemeente Epe” verder lezen