Ontwikkeling Verkeersplan (mobiliteitsplan) Wissel – 2021

Ontwikkeling Verkeersplan (mobiliteitsplan) Wissel – 2021

Inleidend: Als onderdeel van de realisatie van de Omgevingsvisie Gemeente Epe (zie ook elders op deze site) is o.a. de komst van een Mobiliteitsplan (verkeerscirculatieplan) aangekondigd.  Dit plan ziet  ook op vergroting van de verkeersveiligheid in de gemeente Epe.  De inschatting is dat te nemen maatregelen en/of aan te brengen voorzieningen gebaseerd op dat Mobiliteitsplan niet eerder dan “ergens” in 2022 te verwachten zijn. Misschien nog wel later? 

 

Lange termijn? Wissels Belang heeft vorig jaar het gemeentebestuur gevraagd of er niet in een eerder stadium al maatregelen konden worden getroffen ter vergroting van (de beleving van) de verkeersveiligheid. Binnen onze vereniging is het immers een vaak voorkomend agendapunt: de verkeersveiligheid in Wissel.  In de loop van 2019 hebben enkele leden en het bestuur verkeerskwesties geïnventariseerd en is er met de wethouder overlegd. 

Duidelijk werd dat er op korte termijn geen fysieke voorzieningen konden worden getroffen die niet onder de lopende begroting van de gemeente vielen.  Eventueel nieuw budget komt pas bij de vaststelling van de Omgevingsvisie (en dus ook Mobiliteitsplan) aan de orde.  Dat gaat lang duren. Vervolgens is aan de wethouder gevraagd te bezien óf en hoe er, passend binnen bestaande begrotingsposten, op korte termijn voorzieningen zijn aan te brengen die een bijdrage leveren aan de vergroting van verkeersveiligheid.

Korte termijn! Daar is positief op gereageerd. Het heeft er toe geleid dat in de 2e helft van 2020 enkele keren overleg is geweest met “verkeers”medewerkers van de gemeente Epe.   Resultaat daarvan is een concept plan waarin een eerste aanzet wordt gegeven voor de totstandkoming van een verkeers(circulatie)plan. In het plan is een traject van inspraak aangekondigd met o.a. de vorming van een klankbordgroep. We gaan er van uit dat binnenkort van de zijde van de gemeente acties in gang worden gezet middels het informeren van  alle inwoners/belanghebbenden van Wissel. Publicatie van het concept plan kan daar onderdeel van zijn.

Ledenactie. In de te vormen klankbordgroep zijn 2 plaatsen beschikbaar voor een vertegenwoordiging van onze vereniging.  Het bestuur is benieuwd of er geïnteresseerde leden zijn die namens Wissels Belang willen meepraten over het plan en willen deelnemen aan de klankbordgroep.  Aanmeldingen zien we graag, als het kan op korte termijn, via info@wisselsbelang.nl .