Notulen ALV 24-10-19

Verslag Algemene Ledenvergadering Vereniging Wissels Belang d.d. 24 oktober 2019

1. Opening
De voorzitter heet eenieder welkom. Hij constateert dat er ruim 40 leden aanwezig zijn.
Hij spreekt zijn hartelijke dank uit aan de eigenaren van “De Vossenberg” voor de gastvrije ontvangst.

2. Mededelingen, eventuele ingekomen stukken
Er zijn zeven e-mails binnengekomen van leden die hebben meegedeeld dat zij vanavond verhinderd zijn.

3. Financieel jaarverslag, verslag van de kascommissie, decharge van de penningmeester
De penningmeester deelt het financieel jaarverslag uit en licht dit toe.
Ten aanzien van de inkomsten en uitgaven deelt hij mee, dat de inkomsten bestaan uit de inning van de contributie. De uitgaven zijn ontstaan door de kosten van verschillende acties die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.
De kascommissie verleent de penningmeester decharge. Hun bevindingen zijn vastgelegd in een verslag dat staande vergadering wordt voorgelezen. Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd.
Tevens is er een nieuwe kascommissie benoemd.

4. Notulen vorige algemene ledenvergadering en jaarverslag
Geen op- en of aanmerkingen over de notulen en het jaarverslag. Beiden worden ongewijzigd goedgekeurd.
De voorzitter deelt mee, dat er een bestuurslid wegens ziekte afwezig is. Het bestuur maakt zich ernstig zorgen over zijn gezondheid. Gelukkig heeft een ander lid zich beschikbaar gesteld om hem bij zijn werkzaamheden te ondersteunen.
Vanuit de vergadering wordt voorgesteld een attentie naar de zieke te sturen als blijk van medeleven. De voorzitter zegt dit te zullen verzorgen.

5. Bestuursverkiezing.
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een bestuurslid die om hem moverende redenen heeft gemeend zijn bestuurslidmaatschap te moeten beëindigen. De bestuurstermijn van een ander bestuurslid loopt ten einde. Zij heeft aangegeven zich voor een nieuwe periode als bestuurslid beschikbaar te stellen.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Haar kandidaatstelling wordt door de vergadering aangenomen.

6. Bestemmingsplanontwikkelingen en actualiteiten met betrekking tot onder andere:
6a. Voortzetting project Wissels Veen
6b. Landgoed Waayenberg
6c. Voormalige Dierentuin Wissel
6d. Verkeersveiligheid
6e Aanvraag KPN voor de bouw van een zendmast
6f Overleg Wethouder en Gebiedsregisseur

6a. Voortzetting project Wissels Veen
Een lid van de klankbordgroep van het Project Wissels Veen spreekt de vergadering toe. De Provincie trekt dit project dat tot doel heeft het Wissels Veen uit te breiden en weer wat natter te maken.
Het natter maken wordt echter bemoeilijkt doordat er gelijktijdig door Vitens veel water uit de Dellen wordt opgepompt. De Provincie heeft in verband met deze negatieve balans het project voorlopig stopgezet. Er zal een oplossing moeten komen voor de aanvulling van water in het totale gebied.

6b. Landgoed Waayenberg
De voorzitter licht de perikelen rondom de Waayenberg toe.
Het project is in uitvoering en het geheel ziet er aantrekkelijk uit. Bij de gemeente is een aanvraag ingediend om binnen het bouwvolume meer appartementen te realiseren dan waarvoor vergunning is verleend.
De gemeente heeft de aanvrager gemeld dat er alvorens over dit verzoek te oordelen er overleg moet plaatsvinden met omwonenden en met Wissels Belang. Als er vergunning wordt verleend voor de extra appartementen zal er een natuurcompensatie moeten komen. Op welke wijze daar inhoud aan zal worden gegeven is nog een onderwerp van overleg tussen de projectontwikkelaar en de gemeente.
Onduidelijk is verder wat de toename van het aantal appartementen tot gevolg heeft voor het aantal te realiseren woonbestemmingen in Wissel.
Gevraagd wordt wat de status van het overleg met de omwonenden en Wissels Belang is. De voorzitter zegt dat het een raadgevende status heeft. De gemeente kan het advies van de omwonenden en Wissels Belang naast zich neerleggen.
Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering deelt de voorzitter mee, dat het wandelpad opengesteld moet zijn alvorens de eerste woonvergunning wordt verleend.

6c. Voormalig Dierentuin Wissel
De nieuwe eigenaar van de voormalige dierentuin heeft een aanvraag voor het kappen van 100 bomen ingediend. Een eerdere aanvraag voor de kap van 200 bomen is ingetrokken. De gemeente heeft naar aanleiding van die aanvraag nadere informatie gevraagd. De nieuwe eigenaar heeft nog niet aangegeven wat hij voor plannen heeft met het eigendom. Wissels Belang heeft aan het college vragen gesteld over de kapaanvraag.
Een inhoudelijk antwoord daarop is er nog niet. D66 heeft eveneens vragen gesteld over de kapaanvraag.

6d. Verkeersveiligheid
De gemeente gaat een nieuw mobiliteitsplan voor de gehele gemeente maken. Wissels Belang is uitgenodigd om zitting te nemen in een Klankbordgroep. De voorzitter deelt mee, dat hij zich voorneemt de leden te betrekken bij de planvorming.

6e. Aanvraag KPN voor bouw van een zendmast
De projectleider van de KPN is gevraagd alternatieve locaties voor de realisatie van een zendmast in Wissel te zoeken. KPN heeft toegezegd dit te willen doen. Uit de zaal wordt gemeld dat de gemeente de behandeling van de vergunningsaanvraag voor de locatie tegenover Molenweg 30 heeft beëindigd omdat aanvullende stukken niet tijdig zijn ingediend.

6f. Overleg Wethouder en Gebiedsregisseur
De voorzitter heet een tweetal sprekers welkom.
De eerste spreker is een van de gemeentelijke gebiedsregisseurs. Zij geeft in een korte inleiding aan dat zij gebiedsregisseur is in o.a. Wissel. De doelstelling van de gemeentelijke gebiedsregisseurs is, om gezamenlijk met de bewoners van Wissel, er voor te zorgen dat de leefkwaliteit wordt verbeterd. Dit kan worden gedaan door het opzetten van sociale projecten, zoals o.a. door de initiatiefnemers van de buurtinloop is opgezet. Naast de functie van gebiedsregisseur is zij ook actief in het project dat het langdurig kunnen blijven wonen in de eigen woning tot doel heeft. De tweede spreker is een door de gemeente opgeleide energiecoach. Hij geeft in zijn korte inleiding aan dat de energiecoach om advies kan worden gevraagd over het energiegebruik in de woning. Bekeken wordt dan wat de bestaande situatie is, wat er aan die situatie verbeterd kan worden en welke stappen er mogelijk gezet kunnen worden om de noodzakelijke energietransitie in gang te zetten. Hij spreekt de hoop uit dat Wissel het eerste gebied in Epe is dat samen met de energiecoaches belangrijke vorderingen op het gebied van energiebesparingen gaat zetten.
De voorzitter licht nog toe dat “Buurtinloop” een tweewekelijkse koffie-inloop voor senioren in Wissel is. 29 oktober gaat deze buurtinloop weer van start van 10.00-12.00, in de kantine van Sportvereniging Wissel. De voorzitter deelt mee, dat Wissels Belang het initiatief van Buurtinloop van harte ondersteunt. Het bestuur heeft daarom gezocht naar een financieel gunstige locatie voor dit initiatief. Gebleken is dat voorlopig de kantine van de voetbalvereniging de meest gewenste locatie is. Ter financiering van de kosten heeft de eigenaar van een conferentieoord toegezegd de kosten voor 2019 voor zijn rekening te willen nemen. Voor de jaren daarna wordt nog gezocht naar sponsors.

7. Rondvraag
Gevraagd wordt waarom de papiercontainer bij de Voetbalvereniging weggehaald is.
Geantwoord wordt dat er in de container behalve oud papier ook veel andersoortig afval werd gestort waardoor de inkomsten voor de voetbalvereniging negatief werden.

8. Sluiting
Onder dankzegging van een ieders inbreng wordt de vergadering gesloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *