Mobiliteitsplan gemeente Epe

MOBILITEITSPLAN GEMEENTE EPE.  MAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID

Met regelmaat is door Wissels Belang de verkeersveiligheid in Wissel onder de aandacht van de gemeente gebracht.  Medio vorig jaar heeft het bestuur en enkele leden van onze vereniging allerlei verbeterpunten aangegeven.  Daarbij ging het vooral om punten  waar vaker over gesproken is. Ook tijdens onze ledenvergaderingen.  De opmerkingen en bijdragen over verbeterpunten zijn door een projectmedewerker van de gemeente samengevat in onderstaand document.  Het betreft een concept. Er is nu alle gelegenheid om opmerkingen/aanvullingen e.d. op dit concept aan te brengen.  Het bestuur nodigt u uit  uw visie, uw eventuele  opmerkingen, in te zenden naar info@wisselsbelang.nl

 1 Verkeerskundige analyse

De Molenweg/Le Chevallierlaan/Wisselseweg zijn allen erftoegangswegen buiten de bebouwde kom met een snelheidsregime van 60 km/u. Er bevinden zich veel recreatievoorzieningen aan de Molenweg, onder andere campings, vakantieparken, een sportpak en restaurants. Door de recreatieve functie is er in het toeristenseizoen relatief veel verkeersdrukte met caravans, wandelaars en fietsers. Er rijden circa 500 mvt per dag op het westelijke deel van de Molenweg. Het aantal fietsbewegingen is niet bekend. Gezien de recreatieve functies zal dit in de zomermaanden aanzienlijk hoger zijn dan in andere jaargetijden.

De Molenweg is ingericht als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met een bijbehorende maximumsnelheid 60 km/u.  De wegbreedte is ongeveer 5 meter (asfalt, opgemeten van BGT) en tussen Veldkampweg (vanaf Molenweg 80) en Le Chevalierlaan is de weg circa 4,6 meter breed met bomen dicht langs de rijbaan. Op de wegen bevinden zich suggestiestroken met 1-1 markering op +- 60 á 80 cm van de kant weg. Alle zijwegen zijn gelijkwaardig ingericht. Er zijn echter ook diverse aansluitingen met onverharde wegen, waar de Molenweg voorrang op geniet.

De Le Chevalierlaan is ongeveer 5 meter breed, ook met 1-1 suggestie markering. Er zijn diverse aansluitingen op zijwegen. Deze zijn echter voornamelijk onverhard. Er komt één solitair fietspad op de weg uit, deze dient voorrang te verlenen aan het verkeer op de Le Chevalierlaan.

De Wisselseweg is ook ongeveer 5 meter breed met 1-1 markering. Er zijn diverse aansluitingen met zijwegen. Deze zijn gelijkwaardig, maar, de 1-1 markering op de Wisselseweg loopt echter door over de kruising.

Fietsroute functie: De Molenweg en Wisselseweg maken deel uit van het landelijke fietsknooppunten netwerk, er bevinden zich drie knooppunten op de Molenweg. Ook diverse zijwegen op de Molenweg maken onderdeel van het Fietsknooppuntennetwerk.  Een klein gedeelte van de Le Chevalierlaan maakt ook deel uit van het knooppuntennetwerk.

Snelheidsanalyse

Er zijn geen snelheidsmetingen op de Molenweg verricht, hierdoor is niet een nauwkeurig  beeld van de snelheid aan te geven. Daarom is er gekeken naar de snelheidsgegevens in viastat (bron: navigatiedata). Deze geven een globaal beeld van de snelheid weer. Op de Le Chevalierlaan ligt de V85 onder de 60 km/u. Op de Molenweg, tussen de Le Chevalierlaan en de Veldkampweg ligt de V85 iets boven de 60 km/u, met een V85 van 64,7k m/u (zonder vertraging). Op het oostelijke gedeelte (ter hoogte van de recreatie/bebouwing) van de Molenweg ligt de gemeten snelheid behoorlijk lager (52,8 km/u zonder vertraging). 

2 Korte termijn maatregelen
Vanwege de doorlopende markering op de Molenweg/Wisselseweg, is de gelijkwaardigheid van een aantal kruisingen onvoldoende duidelijk voor de weggebruiker.  Het betreft de kruispunten met de Papenstraat, Woesterbergweg en Ericaweg. Het advies is daarom om op korte termijn de gelijkwaardige kruispunten (Papenstraat, Woesterbergweg en Ericaweg) van taludmarkering te voorzien en ter plaatse van deze schijnplateaus en de 1-1 markering op de Molenweg te laten vervallen.  We onderzoeken of dit (op korte termijn) haalbaar is om hier uitvoering aan te geven.


3 Lange termijn visie en mogelijke lange termijn maatregelen
In een eerder gesprek met Wissels belang is gesproken over de lange termijn visie voor Wissel e.o. ten aanzien van de verkeerssituatie. Onderstaand zijn hiervan de hoofpunten weergegeven:

Fietser en voetganger prominente plek, auto te gast: realisatie door o.a. verkeerscirculatieplan
Op de route Wisselseweg-Molenweg-Le Chevallierlaan dient de fietser en voetganger (o.a. wandelroutes en knooppuntensysteem) een prominente plek te hebben, waarbij de  ‘auto te gast’ is. De Molenweg wordt intensief gebruikt door fietsers in het toeristenseizoen.

– Westelijke deel Molenweg: smal met bomen direct langs de rijbaan
Het westelijk deel heeft/dient een  ‘landgoed-uitstraling’ te hebben/krijgen. De Molenweg is hier smal met bomen dicht op de rijbaan. Ook auto’s met caravans maken gebruik van deze (kortere) route. Dit is verkeerskundig ongewenst, omdat veilig en comfortabel passeren niet mogelijk is. Er is een alternatieve route beschikbaar via de N309/Paalbeekweg, die geschikter is.

– twee kerngebieden: woonbebouwing Wisselseweg en recreatieve voorzieningen rond Heidebad
Verder zijn er twee kerngebieden aan te wijzen, namelijk de woonbebouwing aan de Wisselseweg/Korte Blekersweg en de recreatieve (overnachtings)voorzieningen rond Heidebad. Deze twee gebieden vragen om specifieke aandacht. Belangrijk is dat de fiets en de voetganger een prominente plek krijgen en de automobilist zijn/haar gedrag en snelheid aanpast en dat de weg/wegen primair bedoeld is/zijn voor bestemmingsverkeer.

Opstellen en uitvoeren verkeerscirculatieplan
Een van de maatregelen die, in samenspraak met bewoners, ondernemers en belanghebbenden, dient te worden onderzocht, is het aanbrengen van een fysieke knip tussen de Le Chevallierlaan en de Molenweg. Hierdoor wordt de Le Chevallierlaan en de Molenweg ontlast qua autoverkeer en dit komt de veiligheid van de fietser op dit deel van de Molenweg ten goede en versterkt het landgoedkarakter rond de Le Chevallierlaan. De gevolgen van een dergelijke maatregel en mogelijk andere en/of aanvullende maatregelen op andere wegen dienen nader, in samenspraak met bewoners, ondernemers en belanghebbenden te worden onderzocht (na vaststelling van het mobiliteitsplan).

Verlagen snelheid door realisatie gelijkwaardige kruispuntplateaus
Het kruispunt Molenpad-Wisselseweg is relatief ruim opgezet. Het verdient aanbeveling het kruispunt compacter vorm te geven. Daarnaast wordt voorgesteld op de gelijkwaardige kruispunten kruispuntplateaus aan te leggen. Ook zijn er diverse kruisingen waarbij de ene zijweg verhard is en de andere zijde onverhard. Onderzocht dient te worden of deze gelijkwaardig kunnen worden gemaakt, door de eerste 10 meter van de onverharde zijweg te verharden. Daarbij dient het zicht wel voldoende te zijn (of te worden gemaakt) door bosschages te verwijderen. (Dit betreffen lange termijn maatregelen, die pas in beeld komen na vaststelling van het mobiliteitsplan en uitvoeringsprogramma: zie punt 4).

4 Mobiliteitsplan en uitvoeringsprogramma
Zoals eerder aangegeven zijn er voor nu geen financiële middelen voor verkeersprojecten beschikbaar voor de lange termijn maatregelen. Ook dient bovenstaande visie te worden vastgelegd in het mobiliteitsplan. Het nieuwe mobiliteitsplan wordt naar verwachting in het voorjaar van 2021 door de raad vastgesteld. Dit moet uiteindelijk uitmonden in een uitvoeringsprogramma met een prioritering van wegen en maatregelen voor de komende 10 jaar. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om hier een besluit over te nemen.