Landelijk karakter Wissel in geding

Bron: De Stentor http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/10461128/Landelijk-karakter-Wissel-in-geding.ece

WISSEL – Wissels Belang heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe haar zorgen geuit over de bebouwing van de gronden die Dierenpark Wissel achterlaat als het park verhuist naar Vemde.

Tijdens een gesprek dat twee bestuursleden van Wissels Belang (WB) op 10 januari jongstleden voerden met onder anderen wethouder Joop van Nuijs bleek dat er veel meer gebouwd zal worden dan men in Wissel aanvankelijk dacht. Er is altijd de indruk gewekt dat er vijf à zeven huizen gebouwd zouden worden. WB heeft als vertegenwoordiger van de bewoners van Wissel altijd aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben. Maar het aantal woningen gaat aanzienlijk toenemen, zegt WB, waardoor het ‘betrekkelijk landelijke karakter van de omgeving sterk gaat veranderen’.

Oorzaak is dat de provincie Gelderland volgens een besluit uit 2006 een stuk grond van zesduizend vierkante meter zou aankopen in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin de natuur voorrang heeft en wordt beschermd. Nu blijkt echter dat de provincie de grond, het meest westelijke deel van het huidige dierenpark, niet aankoopt door herijking van de EHS. Ook voor dit gedeelte stelt het college van b en w nu voor om de bestemming dagrecreatie te wijzigen in wonen.

,,Op de door de gemeente verschafte tekening blijkt bovendien het oorspronkelijke parkeerterrein bebouwd te gaan worden”, schrijft Wissel Belang. ,,Dit lijkt erg onlogisch, aangezien het de bedoeling was de bebouwing tussen de Woesterbergweg en de beek te houden. Er loopt bovendien een pad over/langs de parkeerplaats en er staan twee in bedrijf zijnde boerderijen.” Verder is er volgens WB ook onduidelijkheid over de bestemming van het gedeelte van het dierenpark dat op het terrein van de villa Het Eshuis ligt.

WB heeft van de gemeente Epe een situatieschets gekregen die volgens hen de nodige vragen oproept. Zo is op zes percelen aangegeven dat het om een oppervlakte van pakweg duizend vierkante meter gaat, maar volgens WB zijn de percelen twee keer zo groot. ,,Op zijn minst onnauwkeurig”, zegt WB. ,,Al met al roept de herindeling van dierenpark Wissel de nodige vragen op die wij graag door het college beantwoord zouden zien.”

Behalve vragen over de bebouwing wil Wissels Belang ook weten hoe het zit met het herstel van de Tongerense Beek. De beek loopt door het park en is eigendom van Zodiac Zoos, waar Dierenpark Wissel onder valt, maar wordt beheerd door Waterschap Veluwe. De loop van de beek is op grote schaal gewijzigd, maar moet bij verhuizing van het park in de oorspornkelijke staat worden teruggebracht. Volgens Wissels Belang is onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is, al suggereert Zodiac Zoos dat het een zaak is van de nieuwe eigenaren. ,,Dit lijkt een onzekere en ongewenste situatie op te leveren’’, stelt Wissels Belang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *