Eindejaarsbericht Wissels Belang

Beste buurtgenoten,

Zo tegen het einde van het jaar wil het bestuur van Wissels Belang graag nog even terugkijken op het afgelopen jaar. Een jaar waarin het leven na de corona beperkingen zijn normale vorm weer kreeg.

Een jaar ook waarin activiteiten weer in gang gezet konden worden.

En een jaar waarin Fred van Gasteren afscheid nam als voorzitter van Wissels Belang. Hij heeft zich bijna tien jaar lang ingezet voor het wel en wee in Wissel. Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we hem bedankt voor al die waardevolle inspanningen. Tijdens die vergadering is Frank Bieze benoemd als nieuw bestuurslid. Frank woont al langer in Epe, maar sinds een paar jaar in de Waayenberg.

Binnen het bestuur is overleg gepleegd over de opvolging van Fred van Gasteren en na ampel beraad is Bart Veerman bereid gevonden om de voorzittershamer over te nemen. Bart woont sinds vijf jaar met Irene aan de Molenweg en is ruim een jaar lid van het bestuur van WB.

Wat is er gebeurd na het infobulletin van eind juni?

Het bestuur heeft een zienswijze op hoofdlijnen ingediend inzake het Verkeersplan Wissel. We houden nauw contact met de gemeente hierover.

We zijn aanwezig geweest op beide informatieavonden van Veluws Eethuis Wissel en hebben kennis genomen van de voorgenomen plannen.

De ontwikkeling worden gevolgd.

Op 22 oktober heeft de Algemene Leden Vergadering plaats gevonden. Er waren 30 personen aanwezig. De Vereniging Natuur en Milieu Epe heeft in de persoon van Pieter Swinkels een presentatie met dialoog gegeven over biodiversiteit.

Op de enquête is een respons gekomen van een kleine 15%. Dat is te weinig om conclusies aan te verbinden. Ook waren de antwoorden niet eenduidig. Het bestuur bekijkt of er invulling gegeven kan worden aan sommige van de gedane suggesties.

De tweewekelijkse koffieochtenden zijn weer opgestart onder regie van de familie Molenaar. De lokale omroep RTV 794 is al op bezoek geweest en heeft een live uitzending verzorgd. De penningmeester laat weten dat 75% van de leden de contributie heeft voldaan, waarvoor dank!

Met een oproep aan de overige leden om dit alsnog te doen.

Om de winter wat te breken en de onderlinge contacten te bevorderen organiseren we op
19 januari 2023 een Midwinter bijeenkomst, waarbij we van de gastvrijheid van de Vossenberg genieten. Vergeet niet om u voor 3 januari aan te melden. Inmiddels zijn er al zo’n dertig personen die hebben aan gegeven te komen. Een prima gelegenheid om uw buurtgenoten ( beter) te leren kennen.

Ook niet leden zijn als introducé van harte welkom.
Tot slot wenst het bestuur u allen fijne Kerstdagen en een heel goed en gezond 2023 met veel aandacht voor elkaar.