De eindfase van het Waayenbergproject.

Wellicht al gezien? 

De nieuwe gebouw van De Waayenberg is recent ontdaan van alle steigers en beschermdoeken.  Daarmee is de façade goed zichtbaar geworden.  Vanaf de Molenweg bezien is het een fraai aanzicht. Redelijkerwijs mag worden verondersteld dat de eindfase nadert.  En dat het niet zo lang meer zal duren alvorens het eerste appartement in het hoofdgebouw, (13 in totaal), wordt opgeleverd aan de nieuwe eigenaar/bewoner. Veel bewoners van Wissel, waaronder ook de bestuursleden van Wissels Belang zien uit naar dat moment. Hoe eerder hoe liever. Het wordt tijd dat er een punt kan worden gezet achter de recente weinig fraaie geschiedenis van het landgoed. En dat het wandelpad weer zijn karakter en functie terugkrijgt die het al meer dan 150 jaar heeft gehad: een openbaar toegankelijk passage over het landgoed.  Daarmee kan dan ook een punt worden gezet achter de zeer dubieuze en omstreden afsluiting van dat pad waarmee de verbinding tussen Molenweg en Paalbeekweg weer is hersteld.

Cadeautje van de gemeente?

Het gemeentebestuur is het met Wissels Belang eens dat een spoedige oplevering van het complex aan de nieuwe eigenaren  zeer wenselijk is.  Ondanks deze opvatting was het wel merkwaardig dat het college van B & W in de loop van 2019 de afspraken in het betreffende Bestemmingsplan ging wijzigen. Met het risico dat het bouwproject nog meer tijd gaat vergen. Op verzoek van de projectontwikkelaar (Duyncroft bv) vond en vindt het college het prima dat aan een belangrijke voorwaarde in het Bestemmingsplan, i.c. natuurcompensatie,  niet hoefde te worden voldaan.  Deze wijziging van de spelregels werd definitief zichtbaar in een door het College verstrekte Omgevingsvergunning t.b.v. de exploitant.  

Wat regelt  die Omgevingsvergunning?

Het oorspronkelijke  bestemmingsplan (januari 2015)  ging uit van de realisatie van 9 appartementen in het hoofdgebouw met de bepaling dat, door verkleining van ruimten, er méér appartementen  gebouwd mochten worden.   Met verwijzing naar de kennelijke behoefte op de woningmarkt worden nu naar verluidt  13 i.p.v. 9  appartementen in het hoofdgebouw opgeleverd.  Het Bestemmingsplan biedt die mogelijkheid tot ophoging van het aantal, maar wel onder de belangrijke  voorwaarde dat er voor elk appartement méér er  een volledige natuurcompensatie dient plaats te vinden ter grootte van plusminus één hectare natuur.  Deze, het publieke belang dienende, voorwaarde was voor belanghebbenden een reden om toentertijd geen bezwaar te maken tegen de inhoud en vaststelling van het oorspronkelijke  bestemmingsplan. Nu was het verzoek van de projectontwikkelaar om natuurcompensatie in te ruilen voor zgn. “milieucompensatie” in de vorm van het “energieneutraal” opleveren van het hoofdgebouw. Of, zoals we kritische volgers van het bouwproces horen zeggen, het schrappen van publiek belang (de natuur)  voor privébelang. De gehoorde suggestie dat daarmee de portemonnee van de ontwikkelaar wordt gediend, is een begrijpelijke.  Of, inmiddels ook gehoord,  het feitelijk  verstrekken van milieusubsidie door de lokale overheid aan een particulier project hetgeen op zich nog nooit is voorgekomen  in het gemeentelijk beleid van de gemeente. De Omgevingsvergunning heeft een en ander mogelijk gemaakt.

Of toch geen cadeautje?

Op verzoek van het College van B&W  heeft het bestuur van Wissels Belang het dossier rond de Omgevingsvergunning bekeken en zich daarbij laten informeren door o.a. Duyncroft B.V., de projectontwikkelaar, leden van Wissels Belang en lokale politiek.  Daaruit is het het Bestuur duidelijk geworden dat er 1e geen heldere regelgeving bestaat waarin uitruil tussen natuur- en milieucompensatie met de spelregels e.d.  is vastgelegd. En 2e, dat er evenmin gemeentelijke subsidieregelingen zijn aangetroffen  die financiële ondersteuning bieden aan particulieren die energieneutraal willen bouwen. Maar vergissen is menselijk. Daarom heeft het Bestuur bij brief van 17 maart 2020 aan het College medegedeeld deze 2 punten bezwaarlijk te vinden omdat o.a. blijkbaar het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden.  Helaas heeft de gemeente hier inhoudelijk niet op gereageerd.  Door het uitblijven daarvan is er een rechtstreeks verzoek  gedaan aan de nieuwe burgemeester van Epe, Tom Horn.  Van de heer Horn is bekend, althans zo heeft hij dat bij herhaling verwoordt, dat hij open oog en oor heeft voor een mondige burger . Helaas, tot op de dag van de publicatie van dit artikel ook van zijn kant geen enkele reactie. (!)

Hoe gaat het verder?

Voor zover bekend is Vereniging Milieuzorg Epe in beroep gegaan bij de Bestuursrechter tegen de afgifte van de Omgevingsvergunning.  Het bestuur van Wissels Belang heeft dat ook overwogen maar heeft daar uiteindelijk niet toe besloten.  Wij vinden het belang van een spoedige oplevering/ openstelling van het landgoed erg groot. Het weegt niet op tegen de politieke keuzes van het College van B&W van de gemeente Epe waarin publiek belang wordt ingeruild voor privaat belang. Waarin kennelijk rechtsongelijkheid wordt geschapen.  Sneu voor de inwoners van Epe die ook graag hun woning energieneutraal willen maken maar daarvoor de nodige financiën ontberen.  In het bijzonder deze Epenaren hebben er recht op  te weten welke politieke motieven ten grondslag hebben gelegen aan dit beleidspunt van het College van B&W.  De op het gemeentehuis gehoorde opmerking: “wij vinden energieneutraal bouwen belangrijk” is een te ironiserende  opvatting om daar  een gevraagde uitleg mee af te doen.

Bestuur Wissels Belang. 29 mei 2020