Uitspraak rechter exploitatievergunning Midgetgolf

In de rechtszaak over de exploitatievergunning van de Midgetgolf in Wissel, heeft de rechter uitgesproken dat er is geconstateerd dat de huidige exploitatie van de Midgetgolf niet past bij het bestemmingsplan (de horeca is niet ondergeschikt aan de dagrecreatie) en dat de exploitatievergunning, die de gemeente heeft verleend, niet afgegeven had mogen worden.

De hele uitspraak is te lezen via deze link: uitspraak rechtszaak midgetgolf 6 maart 2014.

 

Graafwerkzaamheden Wisselse Veen

Nieuwsbrief het Wisselse Veen
10-9-2013

Geachte lezer,

Graag informeren wij u over de stand van zaken omtrent het muggen en knutten onderzoek van het Wisselse Veen en Landgoed Tongeren en de geplande werkzaamheden.
Op onze vraag over een mogelijke broedplaats van de agressieve muggen in de vorige nieuwsbrief van 5 juli jl., is één melding gedaan namelijk de Anna’s Hoeve op landgoed Tongeren. Afgelopen week is deze locatie door de onderzoekers geïnspecteerd. Er is hier geen broedplaats aangetroffen van de overlast veroorzakende muggen. Als u nog locaties kunt bedenken waar mogelijk oude beerputten of gierkelders aanwezig zijn, dan horen wij dat natuurlijk graag. Met die informatie kan overlast namelijk echt worden verkleind.

Vervolg
Inmiddels is de vergunning voor de geplande werkzaamheden in het Wisselse Veen rechtsgeldig. Als voorwaarde op deze rechtsgeldigheid heeft de gemeente delen van het advies van de onderzoekers verplicht gesteld. Voor u is het goed om te weten dat Geldersch Landschap & Kasteelen aanpassingen in het ontwerp overneemt (stilstaand water voorkomen). Ook wordt de eerste vijf jaar na de uitvoering gemonitord of er een toename van muggen of knutten ontstaat. Door goed in de gaten te houden wat er gebeurd, kunnen we in geval van toename maatregelen nemen om eventuele overlast te beperken.

Graafwerkzaamheden
De voorbereidingen op de graafwerkzaamheden in het Wisselse Veen beginnen vanaf week 37 (9 september) en duren vier weken. Vanaf week 40 (30 september) starten we met het transporteren van grond vanuit het Wisselse Veen. Per dag wordt circa 1.500 m3 grond afgevoerd; dat komt neer op ongeveer 60 vrachtwagens. Wij verwachten het transport tussen medio november en uiterlijk 21 december af te kunnen ronden. Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om de overlast voor u tot een minimum te beperken. In de bijlage treft u de transportroute aan zoals dit is afgesproken met de gemeente en het Wissels Belang. Voor de duidelijkheid: de blauwe lijn is de aanrijdroute en de groene lijn de afvoerroute.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet, mede namens Waterschap Vallei & Veluwe en Landgoed Tongeren

A.G. (Ab) van Dijk
Projectleider Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen
wisselse veen transportroute

Uitspraak rechter Midgetgolf Wissel

In het beroep dat de Midgetgolf Wissel heeft aangespannen tegen de gemeente Epe over het verwijderen van een illegaal gebouwde overkapping heeft de rechter uitspraak gedaan. De rechter heeft het beroep ongegrond verklaard in de overweging dat de overkapping zonder vergunning is geplaatst en niet past binnen de bestemming. Bovendien past het gebruik van de overkapping niet binnen het bestemmingsplan. De overkapping dient onder oplegging van een dwangsom verwijderd te worden en verwijderd te blijven.

De volledige uitspraak is hier te lezen: Beroep Pannenkoekenhuis Midgetgolf Wissel.

Uitbreiding infiltratievijvers Epe

Bron: Bekendmakingen Provincie Gelderland

Voornemen vergunningverlening Natuurbeschermingswet 1998
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 hebben ontvangen voor uitbreiding infiltratievijvers Epe.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het voornemen de vergunning te verlenen.

Mogelijkheid van inzien
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 11 maart 2013 tot 22 april 2013 ter inzage bij de receptiebalie in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem tijdens de gebruikelijke openingsuren, of kunnen worden ingezien via bovenstaande link.

Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland vóór 22 april 2013, onder vermelding van het kenmerk 2012-002974. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het ontwerpbesluit zelf.

Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

Arnhem, 6 maart 2013 – zaaknummer 2012-002974
Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Update horecavergunning midgetgolfbaan Wissel

De uitspraak van de rechtbank in Zutphen naar aanleiding van de zitting op 25 oktober 2011, waarbij de Gemeente Epe de opdracht heeft gekregen om de horecavergunning van de midgetgolfbaan opnieuw vast te stellen, heeft geresulteerd in een geringe aanpassing in de openingstijden. Wissels Belang en enkele buren hebben hier tegen bezwaar aangetekend. Dit heeft geresulteerd in een uitspraak van de Commissie voor de bezwaarschriften. De commissie gaf aan dat ons bezwaar vrijwel geheel terecht was. De Gemeente Epe heeft deze uitspraak volledig naast zich neergelegd en de bestaande openingstijden gehandhaafd (zie beantwoording gemeente).

Het bestuur van Wissels Belang heeft dientengevolge besloten andermaal de rechter in te schakelen, aangezien we vinden dat we het ingeslagen traject af moeten maken en moeten proberen voor de omgeving acceptabele horecavergunning af te dwingen. Hierbij blijft de leidraad dat horeca ondergeschikt is aan midgetgolf.

‘Wissels Belang is wél betrokken’

Bron De Stentor: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/10799170/Wissels-Belang-is-w%C3%A9l-betrokken.ece

WISSEL – Belangengroepering Wissels Belang en ook andere belanghebbenden zijn wel degelijk betrokken bij het besluit dat de gemeente nog moet gaan nemen over de sluitingstijden van Veluws Eethuis in Wissel.

Dat laat de gemeente Epe weten.

In een brief van 27 februari, die vanavond op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad staat, hadden Wissels Belang en enkele omwonenden zich erover beklaagd dat ze niet waren betrokken in het overleg tussen de gemeente en de exploitant van het Veluws Eethuis over de nieuwe sluittijden.

De gemeente laat weten dat de partijen afgelopen maandag voor overleg met de burgemeester waren uitgenodigd. Van die gelegenheid werd geen gebruik gemaakt.

Omdat de burgemeester het belangrijk vindt de mening van Wissels Belang en omwonenden te horen is de termijn waarbinnen het besluit over de nieuwe sluittijden moest vallen met een week verlengd: van 11 april naar 18 april.

In die week zijn de partijen opnieuw uitgenodigd om hun zegje te komen doen op het gemeentehuis.

Buurt en eethuis samen aan tafel

Bron Veluweland: Buurt en eethuis samen aan tafel

WISSEL – Bertus Stijf, beheerder van midgetgolfbaan en eethuis Wissel, zitten komende week gezamenlijk aan tafel om een oplossing te vinden voor hun slepende conflict. Dat gesprek vindt plaats onder leiding van een mediator en samen met de gemeente Epe. ,,Ik heb goede hoop dat we er uit zullen komen want dit is voor niemand prettig”, aldus Stijf.
Hij kreeg eerder toestemming van de gemeente om zijn openings- en sluitingstijden gelijk te schakelen aan die van andere Horeca-bedrijven. Zowel de buurtvereniging Wissels Belang als de directe buren Bos en Schoenmaker tekenden daartegen bezwaar aan. De rechtbank in Zutphen floot de gemeente terug. Vanaf dat moment, zo constateren de bezwaarmakers, gelden weer de sluitingstijden tot 22.00 uur. De gemeente was bezig om samen met het eethuis een oplossing te vinden voor de problematiek. Wissels Belang en de buren voelden zich daarbij buitengesloten en uitten hun ongenoegen in brieven aan het gemeentebestuur.
Wissels Belang eist dat de gemeente handhaaft op het naleven van de sluitingstijden en wijst erop dat horeca ondergeschikt is aan de bestemming midgetgolf.
De direct omwonenden, in dit geval de families Bos en Schoenmaker kunnen zich ook slechts tijdelijk verenigen met de openingstijden tot 22.00 uur. Men wil in een nieuw besluit deze tijden relateren aan zonsopgang en zonsondergang en verder een winkelsluiting. Met andere woorden: verwijderen van het eethuis want op die manier valt er geen droog brood voor Stijf te verdienen. Men verwijt de gemeente de families ten onrechte met hoge kosten opgezadeld te hebben om op een proefproces aan te sturen. Volgens de beheerder zijn er nogal wat misverstanden in het spel. De gemeente heeft los van dat gesprek op neutraal terrein Wissels Belang en de buurt uitgenodigd om voor 13 april te reageren op de nieuw aangevraagde vergunning van het eet huis. Een gesprek met alle betrokkenen zou eerder deze week al plaatsvinden maar is in goed overleg een week opgeschoven.

‘Sluittijden terugdraaien’

Bron De Stentor: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/10784480/Sluittijden-terugdraaien.ece

Noot van Wissels Belang: In de periode tussen het versturen van de brief en het verschijnen van dit artikel in De Stentor heeft inmiddels wel overleg plaatsgevonden tussen  de gemeente en Wissels Belang. Zie ook https://www.wisselsbelang.nl/wissels-belang-is-wel-betrokken/

WISSEL – De uitspraak die de rechtbank in Zutphen in januari deed om de sluittijden van de midgetgolfbaan in Wissel terug te draaien naar het oude tijdstip – te weten tien uur ‘s avonds – moet worden geëerbiedigd. Daarop dringt belangenvereniging Wissels Belang aan in een brief aan het Eper gemeentebestuur. De belangenvereniging wijst erop dat de bestemming dagrecreatie voor het pannenkoekenhuis ‘Midgetgolf’ in Wissel leidend moet zijn wanneer de gemeente aan de hand van de uitspraak van de rechter de definitieve sluitingstijden vaststelt. “Daarbij moeten de al jaren geldende afspraken dat de horeca ondergeschikt is aan het midgetgolf, gehonoreerd worden”, vindt Wissels Belang.

De belangenvereniging dringt bij de gemeente tevens aan op handhaving, omdat exploitant Bertus Stijf meteen na de uitspraak tegenover deze krant te kennen gaf niet van plan te zijn zijn openingstijden aan te passen ‘omdat de buurt daarom vraagt’.

Het verbaast Wissels Belang overigens dat hij en de aanwonenden als belanghebbenden niet betrokken zijn bij het overleg dat de gemeente met exploitant Stijf over de definitieve sluitingstijden voert. Een van de omwonenden valt daar ook over, blijkt uit een brief van hem aan het gemeentebestuur. Hij zegt zich zorgen te maken over de stellingname van de exploitant naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak en pleit er bovendien voor de openingstijden te relateren aan zonsopgang en zonsondergang. ‘s Winters zou het etablissement dicht moeten zijn, schrijft hij.

Veluws Eethuis vroeger dicht

Noot van Wissels Belang: In het onderstaande artikel zou de suggestie gewekt kunnen worden dat de locatie van de Midgetgolf (of “Veluws Eethuis”) een horecabestemming (restaurant, kroeg, discotheek) heeft. Dit is niet het geval. Het bestemmingsplan voorziet in de bestemming dagrecreatie (midgetgolf) met een daaraan ondergeschikte horeca. De rechter heeft daarom uitgesproken dat de verleende horecavergunning moet passen bij de bestemming en dat de sluitingstijden van andere horecagelegenheden (zoals een restaurant een kroeg of een discotheek) hier niet van toepassing zijn.

Bron De Stentor: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/10480654/Veluws-Eethuis-vroeger-dicht.ece

WISSEL – Waarnemend burgemeester Hans van der Hoeve van de gemeente Epe heeft ten onrechte een vergunning afgegeven aan het Veluws Eethuis in Wissel voor ruimere openingstijden. De rechtbank floot hem onlangs terug, nadat Wissels Belang en omwonenden beroep hadden aangetekend, zo blijkt nu uit een informatienota voor het college.

Eigenaar Bertus Stijf diende in 2010 een aanvraag in voor wijziging van zijn horeca-exploitatievergunning. Hij wilde dat voor zijn Veluws Eethuis Wissel dezelfde sluitingstijden zouden gelden als voor andere horecagelegenheden; om 01.00 uur en in de weekeinden 02.00 uur met een uitloop tot 04.00 uur. En niet om 22.00 uur.

In eerste instantie is de vergunning geweigerd, maar na protest van Stijf heeft Van der Hoeve alsnog de vergunning verleend.

Omwonenden gingen daartegen in beroep en kregen gelijk van de rechter. Van der Hoeve moet nu een nieuwe beslissing op bezwaar nemen.

Volgens een woordvoerster van de gemeente gelden nu weer de oude openingstijden, maar Stijf houdt er zelf een andere lezing op na. ,,De gemeente moet nu een voorstel doen voor andere sluitingstijden.” Daarover moeten alle partijen overeenstemming bereiken. ,,Anders moet de rechter maar weer uitspraak doen”, zegt Stijf.

Uitspraak rechtbank sluitingstijd midgetgolf

In de zaak over de sluitingstijden van de midgetgolf heeft de rechtbank van Zutphen inmiddels uitspraak gedaan. Het volledige verhaal is te lezen in de begeleidende brief Rechtbank Zutphen en in uitspraak Rechtbank, Zutphen_ Midgetgolf.

In het kort komt het er op neer dat de rechter de eisers gelijk heeft gegeven en dat de huidige sluitingstijden van de midgetgolfbaan niet passen bij de bestemming “Dagrecreatie” en dat de gemeente een nieuwe vergunning moet afgeven met daarin sluitingstijden die wel passen bij de bestemming.