Overleg gemeente Epe en Wissels Belang

Dinsdag 10 januari 2012. 15.00 uur.

Aanwezig: de heren J.van Nuys en H. Posthuma ( gemeente Epe) en mevr. E. Drevijn en de heer M.P.M. de Goey ( Wissels Belang)

De stand van zaken betreffende de Waayenberg.

De anterieure overeenkomst is bijna rond, daarna kunnen de procedures, waaronder de bestemmingsplanwijziging, gestart worden. Problematisch is de te compenseren natuur. Dit gaat via een financiële compensatie, waarbij het tijdstip waarop deze betaald moet worden punt van discussie is tussen de eigenaar/projectontwikkelaar en de gemeente Epe. De gemeente Epe zal vervolgens de gelden gebruiken om nieuwe natuur te creëren, in Wissel of elders.

Een punt is ook of er planschade uitgekeerd zal moeten worden. Dit komt niet ten laste van de gemeente Epe.

Zodra de anterieure overeenkomst getekend is, zou er ook een voorlichting georganiseerd kunnen worden voor de buurt.

Dierenpark.

Zodiac Zoos heeft aangegeven door te willen gaan met de verplaatsing naar Vemde. Als gevolg van de herijking van de EHS zal de provincie afzien van de aankoop van een gedeelte van het dierenpark (6.000m2). Er wordt nu gedacht om ook voor dit deel de bestemming te wijzigen van dagrecreatie naar wonen. De vertegenwoordigers van Wissels Belang betwijfelen ernstig of deze oppervlakte juist is (Situatie Collegebesluit 2006) en vragen zich af, of hierin niet een deel van de grond van de tuinen van het voormalige huis van mevr Vroom en van het Eshuis zijn meegenomen. Dit gaat overigens mogelijk een claim voor planschade opleveren. Het park, de boerderij, het Eshuis en de weilanden gaan los verkocht worden.

De ontwikkeling op de locatie in  Vemde zal overigens nog enige tijd in beslag nemen. Voor de ontsluiting vindt overleg plaats tussen de gemeentes Heerde en Epe, Zodiac Zoos en het concern van van der Valk. De ontsluiting is gepland langs de A50.

Punt van aandacht: de sanering van de beek langs het huidige dierenpark.

Wanneer de plannen zijn verwezenlijkt is nog niet duidelijk: 2013, 2015?????

Parkeren rond conferentiehotel “Het Heidebad”.

De verharding van de Centrumweg is niet doorgegaan. Er wordt een parkeerverbod ingesteld  langs de Molenweg tussen de Centrumweg en de Ericaweg. Tijdens het overleg over de verharding van de Centrumweg is ook het gedeelte tussen de Ericaweg en de Heidebadweg genoemd. Hier wordt vaak geparkeerd door bezoekers van het conferentiehotel, hetgeen leidt tot gevaarlijke situaties. De Heidebadweg is eenrichtingsverkeer en momenteel druk bereden in verband met de bouw van de uitbreiding van het Heidebad. Vrachtauto’s kunnen er vaak niet in. Er wordt nog geen parkeerverbod langs de Heidebadweg ingesteld. Hierover zijn bij de gemeente geen klachten bekend. Wanneer een verzoek hiervoor bij de gemeente wordt ingediend zal dat worden behandeld.

Landgoederen.

De Pirk ( de heer Smeets): de anterieure overeenkomst is getekend. De procedure kan starten.

Landgoed van Ee.  De heer van Ee heeft een informatieavond voor de buurt gegeven. Het land naast de Tongerense beek is niet ingebracht in het landgoed, zodat de enige plaats voor de te bouwen landhuizen op de hoek van het verharde en onverharde deel van de Paalbeekweg is.

De herijking van de Ecologische Hoofdstructuur is van invloed op het opstarten van nieuwe landgoederen: in de huidige situatie zou men geen landgoed meer gepland hebben midden in een beekdal.

Verkeer in Wissel.

Er wordt veel te hard gereden op de Wisselseweg/Molenweg/Achterste Molenweg. Is het mogelijk vaker te handhaven of extra borden te plaatsen? De gemeente reageert terughoudend. Al eerder is aangegeven dat het wijkverkeersplan Wisssel Tongeren zal worden geëvalueerd zodra het dierenpark is verplaatst. Ook Landgoed Tongeren heeft bij de gemeente reeds gevraagd naar maatregelen op de Molenweg. Bij deze evaluatie kan eventueel ook de verharding van de Achterste Molenweg en de Veldkampweg worden overwogen.

Bouwplannen in Wissel.

Triada heeft plannen voor een vijftal vrijstaande huizen op de plaats van de huurwoningen aan de zijstraat van de Korte Blekersweg (jeneverstraatje). Op het terrein van de heer van Westerveld wordt niet meer gebouwd. De situatie blijft zoals die is.

Kabel/glasvezel.

De ontvangst via telefoon , tv en computer is slecht. De aanleg van glasvezel kabels heeft echter geen prioriteit in het buitengebied. De gemeente: dit valt onder de lusten en de lasten van het wonen in het buitengebied. Mogelijk wordt er nog wel een keer een mast geplaatst in de buurt van Wissel.

Centrumweg Wissel niet verhard

Bron: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/10018789/Centrumweg-Wissel-niet-verhard.ece

WISSEL – De Centrumweg in Wissel wordt niet verhard. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe heeft daartoe besloten, nu is gebleken dat een ruime meerderheid van de betrokkenen tegen verharding is. Eind september maakte wethouder Joop van Nuijs nog bekend dat het college de weg zo snel mogelijk wilde verharden. Aanleiding voor die beslissing waren klachten van bewoners. Tijdens een informatiebijeenkomt begin november bleek er echter grote verdeeldheid te bestaan in Wissel. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de wensen van omwonenden, werd een enquête uitgeschreven. Hieruit kwam naar voren dat de bewoners van de Centrumweg en Park Wissel in ruime meerderheid tegen verharding van de Centrumweg zijn. Ondanks dat tijdens de bijeenkomst duidelijk is gemaakt dat het een geval ‘nu of nooit’ was. B en w laat namelijk weten dat er dankzij een financiële meevaller dit jaar geld was voor de verharding. Een toekomstig verzoek zal naar verwachting ‘niet hoog scoren’. De bewoners wilden liever een verharding van de Veldkampsweg en het laatste deel van de Achterste Molenweg.

Door het besluit moeten nu de toplaag en waterafvoer op de Centrumweg, Achterste Molenweg en Veldkampsweg worden verbeterd. Deze onderhoudsmaatregelen worden, als het weer meewerkt, voor het einde van het jaar uitgevoerd.

Centrumweg in Wissel wordt verhard

Bron: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/9569890/Centrumweg-in-Wissel-wordt-verhard.ece

EPE – Een deel van de Centrumweg in Wissel wordt verhard. Het college van burgemeester en wethouders in Epe maakt daarmee een uitzondering op de gewoonte om onverharde wegen in de gemeente te koesteren. ,,Asfalteren doen we niet zomaar”, zegt verantwoordelijk wethouder Joop van Nuijs.

De gemeente heeft in de loop der jaren heel veel klachten gehad over de weg, zegt Van Nuijs. Omwonenden, maar ook recreanten van De Vossenberg en De Veldkamp maken er gebruik van. Als het regent, zitten er veel kuilen in en als het droog is komt er veel stof af. Daarom wordt het gedeelte tussen de Molenweg en de Veldkampweg verhard. De weg is in het verleden voorzien van een semiverharding, bestaande uit een zand-cementstabilisatie, geeft het college van burgemeester en wethouders in Epe aan. ,,Maar recreatie gaat tegenwoordig het hele jaar door, dat concentreert zich niet meer alleen in de zomermaanden. Door die hoge recreatiedruk in combinatie met enkele strenge winters is de weg erg slecht geworden.”

Van Nuijs geeft aan dat de gemeente er geen gewoonte van wil maken ‘een zandweg op te offeren’. ,,Dat doen we alleen in hoogst-, hoogst-, hoogstuitzonderlijke gevallen.” De kosten van de verharding zijn geraamd op 25.000 euro. Na vaststelling door het college zal een informatieavond voor belanghebbenden worden georganiseerd.

Nadat het besluit is genomen, wordt de weg binnen drie maanden verhard.