Omgevingsvisie gemeente Epe

Evenals elders in het land  bereidt ook de gemeente Epe zich voor op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet treedt op 1-1-2022 in werking.  ( klik hier voor nadere uitleg.)

De gemeente Epe wil voor de komst van deze wet in gesprek met zoveel mogelijk inwoners.

Als vervolgstap op de voorlichting die de gemeente eind 2019 op diverse locaties had gegeven, was er maandag 14 december jl een digitale werkconferentie. Drie leden van het bestuur hebben deelgenomen aan deze online werkconferentie samen met veel geïnteresseerde Epenaren. Kader: het Inspiratiedocument Omgevingsvisie Epe van 5-11-2020.

De werkconferentie bestond uit een inleidend (plenair) gedeelte, waarna er in een aantal werksessies opvattingen en ideeën werden gepeild.  De resultaten van de  conferentie worden verwerkt in het concept Omgevingsvisie van de gemeente Epe. In de loop van 2021 gaan we daar ongetwijfeld meer van horen.

 

Onze vereniging en de Corona perikelen.

In de periode eind maart tot begin juni had het bestuur de communicatie , zoals vele anderen, via de camera van de laptop laten verlopen. Een aantal bestuursvergaderingen en het wethouders overleg werden middels videocall gevoerd .

In juli en augustus hebben de bestuursleden elkaar weer enkele keren persoonlijk ontmoet . Een vervolgoverleg met wethouder Scholten kon ook weer op het gemeentehuis plaatsvinden.

En toen kwam toch de 2e Coronagolf. Als gevolg daarvan zijn sinds einde september enkele afspraken voor persoonlijke ontmoetingen inmiddels gecanceld. De afspraak met burgemeester Horn en de afspraak met ambtenaren m.b.t. de verkeersproblematiek in Wissel zijn vorige week afgezegd.

Het aanstaande bestuursoverleg van uw bestuur is weer in een videocall gepland.

De actuele virusproblematiek en de daaruit voortgevloeide maatregelen maken dat het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering te verschuiven naar het voorjaar 2021. Op geen enkele wijze kan en wil het bestuur onder de huidige omstandigheden organisator zijn van een samenkomst van mensen. Het bestuur gaat er van uit dat u, als lid, dat standpunt kunt billijken. “Onze vereniging en de Corona perikelen.” verder lezen

In memoriam Ernst Hartwich

In memoriam Ernst Hartwich

In de vroege ochtenduren van maandag 3 augustus jl  is ons bestuurslid Ernst Hartwich in alle rust en in bijzijn van Rita en familie overleden.  Zoals bekend  leed Ernst aan een ziekte van de zenuwcellen, ALS.   Al in 2018 had Ernst wat fysieke ongemakken.  In juni 2019 was er de eenduidige en heldere ALS diagnose.  De uitval van spierfuncties is erg snel gegaan.  14 maanden na de diagnose  functioneerden ook de ademhalingsspieren niet meer…… We missen Ernst en dat valt ons zwaar.

De betrokkenheid van Ernst bij Wissels belang  was groot. Dat uitte zich o.a. in een verlenging van zijn bestuurstermijn maar ook in het , ondanks zijn slopende ziekte, tot op het laatst actief betrokken willen blijven bij de actualiteiten.

In zijn bestuurswerk heeft Ernst zich laten kenmerken als een creatief en innovatief bestuurder.  Hij liet zijn interesse blijken in diverse onderwerpen  die op de agenda kwamen.

De meest aansprekende portefeuille van Ernst was eigenlijk  alles wat met IT  (informatie technologie)   te maken had. Dankzij Ernst konden belangrijke zaken geregeld en vastgesteld worden.

We herinneren ons de digitalisering van de interne communicatie binnen bestuur en vereniging , de zorg m.b.t. de introductie van privacywetgeving, maar…. vooral ook de komst van snel internet in ons buurtschap Wissel.  Ongeveer 3 jaar geleden was Wissel, als eerste buitengebied in de gemeente Epe, dankzij de vakkennis en heldere inzichten van Ernst , voorzien  van de supersnelle Megabytes via de kabel van Ziggo. Op dat punt was voor de Wisselnaren een rooskleurige toekomst aangebroken. We hebben toen niet kunnen vermoeden dat Ernst kort daarna niet in een rooskleurige, maar in een uiteindelijke fatale toekomst terecht was gekomen.

Zaterdag, 8 augustus jl heeft het bestuur de indrukwekkende en sfeervolle  herdenkingsdienst bijgewoond.  Bij die gelegenheid heeft  voorzitter Fred van Gasteren, namens onze vereniging,  de betekenis van en de waardering voor  Ernst uitgesproken.

Wij wensen Rita, haar familie en naasten veel sterkte bij de verwerking van het verlies.

Epe, 8 augustus 2020

Info bulletin

Beste bewoners van Wissel

Onlangs is de nieuwsbrief bij u in de bus bezorgd. We hebben ons best gedaan maar het kan gebeuren dat er iemand is overgeslagen, of misschien is de nieuwsbrief bij u thuis  zoek geraakt.

Als u hier klikt dan kunt u de nieuwsbrief (nogmaals) lezen

De eindfase van het Waayenbergproject.

Wellicht al gezien? 

Het nieuwe gebouw van De Waayenberg is recent ontdaan van alle steigers en beschermdoeken.  Daarmee is de façade goed zichtbaar geworden.  Vanaf de Molenweg bezien is het een fraai aanzicht. Redelijkerwijs mag worden verondersteld dat de eindfase nadert.  En dat het niet zo lang meer zal duren alvorens het eerste appartement in het hoofdgebouw, (13 in totaal), wordt opgeleverd aan de nieuwe eigenaar/bewoner. Veel bewoners van Wissel, waaronder ook de bestuursleden van Wissels Belang zien uit naar dat moment. Hoe eerder hoe liever. Het wordt tijd dat er een punt kan worden gezet achter de recente weinig fraaie geschiedenis van het landgoed. En dat het wandelpad weer zijn karakter en functie terugkrijgt die het al meer dan 150 jaar heeft gehad: een openbaar toegankelijk passage over het landgoed.  Daarmee kan dan ook een punt worden gezet achter de zeer dubieuze en omstreden afsluiting van dat pad waarmee de verbinding tussen Molenweg en Paalbeekweg weer is hersteld.

“De eindfase van het Waayenbergproject.” verder lezen

Corona Flyer

Beste bewoners van Wissel,

We worden allemaal geconfronteerd met beperkingen in ons dagelijks leven als gevolg van dat virus. De ernst daarvan varieert. Sommigen weten het ritme van alledag redelijk vast te houden. De ander zit thuis in een al dan niet zelf gekozen quarantaine.  Het is onder deze omstandigheden vanzelfsprekend ook om te willen zien naar  buurtgenoten die door de opgelegde beperkingen in “gedrang” komen. Juist nu kunnen ze van hun buren, van u, van ons, wel wat extra hulp gebruiken. Een praatje “over de heg” kan al van veel betekenis zijn.  En misschien kunt u ondersteunen, bijvoorbeeld met de boodschappen etc.  In ons buurtschap Wissel kennen veel bewoners elkaar.  Wellicht dat ons verenigingsverband een, belangrijk, steentje kan bijdragen in aandacht voor elkaar.

Koppel/Swoe heeft een flyer gemaakt, klik hier om de flyer te bekijken

 

Notulen ALV 24-10-19

Verslag Algemene Ledenvergadering Vereniging Wissels Belang d.d. 24 oktober 2019

1. Opening
De voorzitter heet eenieder welkom. Hij constateert dat er ruim 40 leden aanwezig zijn.
Hij spreekt zijn hartelijke dank uit aan de eigenaren van “De Vossenberg” voor de gastvrije ontvangst.

2. Mededelingen, eventuele ingekomen stukken
Er zijn zeven e-mails binnengekomen van leden die hebben meegedeeld dat zij vanavond verhinderd zijn.

“Notulen ALV 24-10-19” verder lezen

Jaarverslag 2018-2019

  1. Dit jaarverslag gaat over de periode van 25 oktober 2018 tot en met 24 oktober 2019. In deze periode kwam het bestuur negen maal voor overleg bijeen. Kees van de Zaal is tussentijds als lid van het bestuur teruggetreden. Het Bestuur is echter statutair “voltallig” omdat er van een overtal sprake was.

  1. In de achter ons liggende periode heeft het bestuur zich ernstige zorgen gemaakt (en is nog steeds bezorgd) over de gezondheid van bestuurslid Ernst Hartwich. Hij heeft het afgelopen jaar aan de bestuursfunctie van IT’er/webbeheerder nog wel samen met zijn partner Rita invulling kunnen geven, maar hij ziet daarbij problemen voor de toekomst. Het bestuur heeft daarom, in overleg met Ernst, assistentie gevraagd van Henk Zevenhuizen (IT ondersteuning van Ernst). Wim Kamer is door het bestuur aangezocht secretariële ondersteuning te verlenen.

“Jaarverslag 2018-2019” verder lezen